Skrifberyming 39

Skrifberyming 39

1.  Dit sê die Eerste en Laaste, Hy
wat dood was maar nie dood kon bly:
Ek ken jou werke en lydenslot,
jou armoed, maar jy's ryk in God.

2.  Ek hoor die lastering en roem
van wie hulself Gods Bondsvolk noem,
maar wat die krag en wese mis
en Satans sinagoge is.

3.  Wees nie bevrees as jul moet ly;
die duiwel self sal jul bestry.
Jul mart'laarskap is kort van duur:
jul lyde is Gods beproewingsvuur.

4.  Laat wie volhard in stryd en nood,
getrou wees maar tot in die dood.
En 'k gee hul as genadeloon
die onverwelkb're lewenskroon.

5.  En laat dit klink in hart en oor,
die drangroep wat die Gees laat hoor:
Die eewge dood sal nimmermeer
oor die oorwinnaar triomfeer.