Jesus Christus, die Geskenk uit die hemel

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2024-02-18
Teks: 
Heidelbergse Kategismus Sondag 6,16-18
Preek Inhoud: 

Ouers laat kinders soms toe om ‘n lysie te maak van dit wat hulle graag vir hulle verjaarsdag wil hê.

Hulle skryf alles daarop wat hulle graag wil hê.

Nou is dit so dat grootmense, wanneer hulle ‘n lysie sou opskryf, wel in ag neem wat ander mense kan gee.

Jy skryf nie net die duurste goed op jou wenslysie nie, want jy weet ander mense kan jou dit nie gee nie.

Iemand wat ongeneeslik siek is sal graag op sy wenslys wil sit: Ek wil dat iemand my gesondheid gee.

As volwassene weet jy wat ander mense se grense is, wat hulle wel en wat hulle nie kan gee nie.

Dieselfde kan gesê word oor die gebrokenheid van die menslike bestaan.

Dat ons mense in sonde verval het, dat ons ellendig voel, dat ons sterflik is.

Jy sal dit dalk op jou wenslys wil plaas.

Jy wens dat dinge eendag weer reg sal kom.

Jy weet nie hoe dit gedoen moet word nie.

Sal alles ooit weer reg kom?

 

Tema: Jesus Christus, die Geskenk uit die hemel

1 Wat hierdie Geskenk inhou

2 Waarom Hy aan ons gegee is

 

1 Wat hierdie Geskenk inhou

In Sondag 5 is aandag geskenk aan die vraag of daar iemand is wat vir die mensdom se skuld kan betaal.

Dit het geblyk dat dit nie moontlik was dat ‘n mens dit kan doen nie, al was hy heeltemal regverdig.

Dit het ook geblyk dat dit nie regverdig sal wees as 'n ander skepsel dit moes doen nie, 'n offerdier byvoorbeeld, of ‘n ander geskape wese soos 'n engel of so.

Toe het God, wat self die Regter is, 'n ander moontlikheid voorgestel:

Het julle al ooit aan iemand gedink wat beide mens is, dit wil sê deel van die skuldige groep, en ook God?

Mens en God tegelyk ...

So het God, die Regter, self vir ons 'n deur oopgemaak waar niemand van ons ‘n deur gesien het nie.

Die drie deure wat ons gesien het, het gesluit gebly.

Nou neem die Regter ons aan die hand en lei ons na ‘n ander deur, die deur na die vryheid.

Hy stel ons aan sy reddingsplan voor.

’n Plan wat ons nooit self sou uitgedink het nie.

 

Broers en susters, voor ons verder gaan, laat ek net dit noem:

Het dit jou al opgeval hoe streng logies die redenasie van die Kategismus is?

Is die Kategismus hier nie te akademies nie?

Dit spreek vanself dat jy jou verstand volledig moet gebruik om aan te hou volg.

Tog kan jy nie die Kategismus verkwalik dat dit geen gevoel oordra nie.

Dink net aan hoe Sondag 1 begin.

Jou enigste troos in lewe en dood is dat ek aan my Heiland behoort!

Dit is ‘n baie persoonlike geloofsgetuienis, vol emosie.

Maar, en dit maak die Kategismus duidelik, as jy glo, kan jy nie jou verstand afskakel nie.

Sondag 5 en 6 beskryf baie akkuraat en logies die vereistes waaraan 'n middelaar moet voldoen.

Dit beteken nie dat dit rasionalisties is nie.

Die logiese redenasie wat ons hier vind is nie die produk van ons menslike intellek nie.

Jy kan hierdie logika eerder beskryf as geopenbaarde wysheid van God.

Die skrywers van die Kategismus het nie self met 'n kloppende sisteem vorendag gekom nie.

Hulle spreek slegs die Bybel na.

Want dit is wat in die Bybel staan:

God het voorberei wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het, wat in geen hart opgekom het nie, en dit vir die wat Hom liefhet.

As die Kategismus hier die Bybel naspreek, beteken dit dat ons te make het met God se logika.

En God se logika styg ver bo die mens s’n uit.

Net soos God se geregtigheid ver bo dié van mense uitstyg.

Sy logika en sy wet is baie suiwerder as wat jy ooit by mense sal kan vind.

God se geregtigheid is totaal iets anders as menslike opvattings oor wat reg en verkeerd is.

Ons geregshowe, selfs die Internasionale Geregshof in Den Haag, is maar swak en inkonsekwent vergeleke met God se regstroon.

Baie mense wil nie meer in God se geregtigheid glo nie.

Hulle wys hulle vingers beskuldigend na God.

Maar enigiemand wat hulle menslike opinie oor geregtigheid op God toepas, sal vasloop.

God se gedagtes is hoër as ons gedagtes.

So hoog soos die hemel bo die aarde is, so hoog is sy geregtigheid bo wat ons geregtigheid noem.

God se geregtigheid en sy liefde bots nooit nie.

Sy reg spruit juis uit sy liefde.

Ware liefde vereis liefde.

Jy kan dit 'n bietjie vergelyk met die huweliksband.

Wat jy vir jou maat is, is jy vir niemand anders nie.

Wat jy van hom/haar verwag, verwag jy van niemand anders nie.

En as jou maat ontrou raak of wegval, sal daar ’n leemte wees wat niemand kan vul nie.

Liefde eis bloot dat geregtigheid geskied.

En so leer ons God in die Bybel ken.

Sy oneindige liefde vir ons laat niks tussen Hom en ons toe nie.

Dit is volmaakte geregtigheid.

Dit is volmaakte liefde.

 

En natuurlik het ons Here Jesus Christus, die Geskenk uit die hemel, alles daarmee te doen.

Soos gestel in vraag en antwoord 16:

God is net tevrede met betaling wat deur die mens, wat skuldig voor Hom staan, gedoen word.

Dit is hoekom Jesus as 'n regte baba gebore is en groot geword het om 'n regte volwasse en toerekeningsvatbare mens te wees.

Die eerste Adam, deur wie die dood in die wêreld gekom het, was 'n ware mens.

Die tweede Adam, wat lewe teruggee, moet ook ‘n ware mens wees.

Soos dit in 1 Korinthiërs 15:21 staan:

Die dood het deur 'n mens gekom, die opstanding uit die dood het ook deur 'n mens gekom.

 

Daarbenewens moes hierdie persoon regverdig wees.

God het dit al eeue lank by die mense in die Ou Testament ingeprent:

As hulle 'n offer bring, kon dit net 'n lam sonder gebrek wees.

Daar behoort geen gebrek hoegenaamd te wees nie.

Nie 'n verlamde dier nie, nie 'n siek dier nie.

Dis alles simboliek, waarmee God die mense ingeprent het:

My huweliksband met julle is perfek.

My liefde ken geen reserwes nie.

Dit behoort ook aan jou kant die geval te wees.

As 'n regverdige, as 'n sondelose, het Jesus aan hierdie vereiste voldoen.

 

Boonop was Hy volgens die vereistes van vraag en antwoord 17 waarlik God.

As God het Hy die vermoë gehad om die straf op sy skouers te neem.

As God het Jesus self beheer oor dood en lewe gehad.

Iets wat 'n mens nie het nie.

Mense kan die lewens van ander en hulleself neem, maar hulle kan nie die lewe aan iemand anders of hulleself teruggee nie.

Hierin was die mens Jesus heeltemal anders.

Want Hy was ook God.

Kyk net wat staan ​​daar in Johannes 10:17-18:

“Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem.”

Hy was die enigste persoon op aarde wat daardie straf kon dra.

Jesus Christus, die Geskenk uit die hemel.

Mense het nie met hierdie reddingsplan vorendag gekom nie.

Met hul verstand, met hul genetiese materiaal, kon mense nooit hierdie Verlosser verwek het nie.

Die Heilige Gees het Hom aan die mensdom gegee toe Hy hierdie God-mens in die moederskoot van Maria geskep het.

Dit is opvallend hoe die evangelis Johannes sy boek skryf, waarin ons Jesus op 'n baie menslike manier ontmoet – iemand wat byvoorbeeld moeg geword het, wat kwaad geword het, wat gehuil het.

Dit is in lyn met hoe Johannes sy Evangelie begin:

Die Woord, God self, het vlees geword, mens geword (Joh 1:1,14).

 

Om saam te vat: Wat hou hierdie Geskenk uit die hemel in?

Hy is heeltemal menslik.

Hy is ook regtig God.

Dit is hoe ons Hom in die Bybel leer ken.

Dit is God se geskenk uit die hemel.

 

Ons kom nou by die tweede punt:

 

(Tema: Jesus Christus, die Geskenk uit die hemel.

1 Wat hierdie Geskenk inhou)

 

 

2 Waarom Hy aan ons gegee is

Christus is die Geskenk uit die hemel.

Mense het nie self die Middelaar verskaf nie.

God het Hom gegee.

Die Regter van hemel en aarde neem ons aan die hand en lei ons deur hierdie deur na die vryheid.

Bo-aan hierdie deur staan: Jesus Christus, Middelaar tussen God en mense.

Om dit in woorde uit die Ou Testament te stel: God het hierdie Offerlam voorsien.

Soos Johannes die Doper, die grootste van al die profete, uitgeroep het:

“Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh 1:29)
Dit is die antwoord op die vraag:

Hoekom is Hy aan ons gegee?

Om die sonde weg te neem, om die geregtigheid en lewe terug te gee.

 

Vervolgens belig antwoord 18 dit van vier kante.

Die Kategismus gebruik vier woorde hiervoor.

Die Kategismus neem hierdie woorde uit 1 Korinthiërs 1:30.

Ons het hierdie gedeelte gelees.

“Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.”

Vier woorde wat 'n hele wêreld van betekenis inhou.

Hierdie woorde maak as ‘t ware die hemelse Geskenk oop.

Ons het Jesus Christus van God ontvang,

Ons is nou in Hom, soos daar staan ​​in 1 Korinthiërs 1:30.

Ons is deel van Hom.

Soos Paulus elders in hierdie brief sê:

Hy is die Hoof, en ons is die liggaam.

En hierdie vier woorde verduidelik wat dit vir ons lewe beteken:

Kom ons behandel hierdie woorde een vir een.

 

Die eerste woord:

Jesus Christus is 'n geskenk van God tot wysheid.

Hy het vir ons wysheid geword.

Toe Paulus die Evangelie in Griekeland gaan verkondig het, ook in Korinthe, het daardie mense gedink dit is dwaasheid.

Veral as hulle dit met hul Griekse wysheid vergelyk het.

'n Storie oor 'n misdadiger wat aan 'n moordenaarskruis gesterf en toe weer lewendig geword het ...

In vandag se terminologie:

Iemand wat aan 'n galg gehang is, en daar word gesê dat Hy weer lewend geword het ...

Kan so 'n onbekende persoon iets in jou lewe verander?

Mens kan jou indink hoe hierdie boodskap oorgekom het, toe Paulus dit die eerste keer in Korinthe gebring het.

Sou jou eerste reaksie nie ook gewees het: watter dwaasheid nie?

Maar Paulus het volgehou.

Hy het reeds hierdie reaksie verwag, en sê dan:

“maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke” (1 Kor 1:23).

God se wysheid oortref dié van die wêreld.

Jesus het die wysheid van die wêreld beskaam.

God se plan was: Sy eie Seun die doodstraf vir sondaars.

Die mees verhewe word die mees vernederde.

God het hierdie plan bedink, nie die wyses in die wêreld nie.

En hierdie plan is die enigste weg na redding.

Dit is die Geskenk wat ons uit die hemel ontvang.

Dit maak jou, soos die Bybel sê, wys tot redding.

Wat beteken, jy weet nou daar is lewe na die dood.

Jy weet nou dat alle ellende in die wêreld reggestel gaan word.

Baie geleerdes op aarde soek vir hierdie wysheid sonder om dit te vind.

Maar jy kan en mag dit weet.

Ons is wys tot redding, hulle nie.

Danksy Jesus Christus, God se gawe van wysheid.

 

En dan die tweede woord:

Jesus is aan ons gegee tot geregtigheid.

Nou moet ons terugdink aan wat in Sondag 3 staan.

Daar word die vraag gevra:

Het God die mens so sondig en verkeerd geskape?

Die antwoord is: Nee, God het die mens goed geskape, dit is: in ware geregtigheid en heiligheid.

Dit is hoe die eerste Adam was, maar hy het daardie geregtigheid verloor.

 

Ons Verlosser word dikwels die Regverdige genoem.

Byvoorbeeld deur Stefanus net voor hy gemartel is.

Hy sê vir die Jode in Handelinge 7:

“Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het dié gedood wat vooraf die koms verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het” (Hand 7:52).

Jesus, die tweede Adam, het hierdie eienskap, geregtigheid voor God, vir die mens terugverdien.

Hy het God se wil van harte gehoorsaam, selfs tot die dood toe.

So het Hy 'n onuitputlike skatkis aan geregtigheid opgebou.

Ons kan nou elke dag deur geloof daaruit put.

Elke keer as ons vergifnis van sondes in sy Naam vra, word ons deur God geregverdig.

Danksy Jesus is ons nou weer regverdige mense.

Hy is daarom God se Geskenk uit die hemel tot ons geregtigheid.

 

En dan die derde woord:

Jesus is aan ons gegee tot heiligmaking.

In die Bybel word Jesus dikwels die Heilige genoem.

Byvoorbeeld in Lukas 4:

Iemand met 'n bose gees het ‘n keer tydens die erediens in die sinagoge begin skreeu:

“Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!” (Luk 4:34)
En Petrus sê vir die Jode in Handelinge 3:

“En julle het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word” (Hand 3:14).

In die Ou Testament het heiligmaking beteken: om mense of voorwerpe toe te wy aan die diens van God.

So was daar byvoorbeeld in die tempel heilige bakke en bekers, wat nie vir algemene gebruik was nie, maar slegs toegewy vir liturgiese gebruik by die tempel.

Die priesters was ook heilig, dit wil sê aan God toegewy.

En in daardie sin was Jesus ook heilig.

Sy hele lewe en dood was 'n offer wat aan God opgedra, geheilig, is.

Al die offers uit die Ou Testament was heilig, maar nie volmaak nie.

Net die offer wat Jesus gebring het, was volmaak heilig, volmaak toegewy aan God.

Jesus het self die offer van sy lewe gebring.

As Middelaar het Hy verseker dat die wat in Hom glo ook volkome heiligheid in God se oë ontvang.

En hoe bereik jy hierdie heiligheid?

Hoe is dit dat jou lewe nou weer honderd persent aan God toegewy kan wees?

Dit gebeur wanneer jy van harte in Jesus glo, dan ontvang jy die Heilige Gees.

En die Heilige Gees begin jou lewe van binne af verander.

Dit word jou heiligmaking genoem.

Na ‘n Sondag soos vandag mag ons dankbaar en in vertroue op die Heilige Gees ons lewe steeds opnuut toewy aan ons Heiland, die Geskenk uit die hemel.

 

Ons kom nou by die vierde woord: volkome verlossing.

Solank jy lewe, sal jy die krag van sonde op baie maniere bly ervaar.

Wanneer jy egter sterf, en veral op die laaste dag wanneer Christus terugkeer, sal jy volkome verlossing van sonde ontvang.

Verlossing, ons kry dit reeds.

Ons noem onsself verloste mense.

En ons ervaar dit reeds so.

In Christus het ons weer vryheid en die doel van ons lewe gevind.

Maar ons sien steeds gretig uit na volkome verlossing.

Die volgende word hieroor in Openbaring 21 gesê:

“God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut.” (Openb 21:4-5)

Dit is die volkome verlossing.

 

Ek vat saam: Jesus Christus is God se Geskenk uit die hemel.

‘n Geskenk so groot, ons sou dit nooit eers op ons verlanglysie geskryf het nie.

Tog het die Vader dit gestuur.

Sy Seun, Jesus Christus.

Hy is aan ons gegee as die Deur na die vryheid.

En wanneer ons hierdie Geskenk oopmaak, staan ons verstom oor die rykdom daarvan.

Hy is ons wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing.

Vier woorde wat verduidelik hoeveel hierdie Geskenk werd is.

God sy lof en dank!

Wat 'n Geskenk!

 

Amen.

Liturgie: 

Votum

Seën

Ps 100:1,2

Gebed

Doopsbediening

Doopsformulier 

Gebed

Bediening van doop

Gemeente staan

Ps 105:5

Dankgebed

Nagmaalsviering

Nagmaalsformulier 

Gebed (afgesluit met sing van Onse Vader) 

Nagmaalsviering

          Skriflesing: 1 Korinthiërs 1:17-31

          Ps 111:4,5

Lofverheffing

Gebed

Teks: Nav Heidelbergse Kategismus Sondag 6,16-18

Preek

Sb 33:1-3

Gebed

Apostoliese Geloosbelydenis (sing)

Kollekte

Ps 36:2

Seën