Die Koning sit op die troon om sy Koninkryk te vestig

Predikant: 
Ds J Bruintjes
Gemeente: 
Kaapstad
Datum: 
2023-05-18
Teks: 
Handelinge 1:1-16
Verwysing: 
Hemelvaart
Preek Inhoud: 

Jesus het opgestaan en opgevaar in die hoogte.  Ons Broer is die Koning van die konings en die Here van die here. En Hy sal terugkeer om die lewendes en die dooies te oordeel, by die laaste opstanding.

Dit is hierdie Koning wat in ons midde werk, geliefdes. Hy doen soewereine werk deur die prediking van die Evangelie. Hy gaan voort om te doen waarvoor Hy gekom het om te doen.

Die boek Handelinge begin met: “Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het.”  Dit beteken dat sy optrede in die geskiedenis nie klaar was nie.  Hy het die kerk in alle waarheid gelei.  Maar nou moes Hy dit doen deur sy Heilige Gees.  Jy sou hierdie boek kon noem: Die Handelinge van die Here Jesus Christus deur sy Gees deur die Apostels!

Van die jaar 33 tot 2023 – van Jerusalem tot Kaapstad – is Jesus Christus aan die werk.  Hierdie keer nie as die lydende dienaar nie, maar as seëvierende en oorwinnende Koning.  Die werk in Handelinge word persoonlik, aktief en uniek gelei deur Jesus Christus self.  Inderdaad, as ons verder as Handelinge kyk, sien ons dit het nooit opgehou nie.  Hy is steeds persoonlik betrokke by die prediking, by die bou, by die samekomste, by die beskerming van sy kerk, en die vestiging van sy Koninkryk op aarde.

Die Koning sit op die troon om sy Koninkryk te vestig:

  1. Die Koninkryk
  2. Die Koninkryk se Bouer
  3. Die Koninkryk se Koning word gekroon
  4. Die Koninkryk se Koning keer terug

 

Die Koninkryk

Vers 6: “Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?”  Hulle het besef dat dit gaan oor die herstel van die Koninkryk – die Koninkryk van God.  Jy sou dit ook verwag, want dit is waaroor Hy gepraat het.  Vers 3 sê dat “Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.”

Hy was besig om hulle vir die kroning voor te berei.  Maar hulle verwar sy kroning met die vervulling van al sy werk.  Hulle het sy kroning as ’n troonbestyging slegs oor Israel beskou, eerder as ’n universele troonbestyging.

Kan julle die verwagting in hierdie vraag hoor?  Sal dit vandag wees?  Is dit ’n vraag wat ons vandag nog vra?  Of is ons te besig om aan ons koninkryke te werk – eerder as om die vestiging van God se Koninkryk te begeer?

Jesus se antwoord is kripties.  Hoekom?  Want in ’n sekere sin is die Koninkryk herstel – wanneer die Koning sy troon bestyg, maar nie al sy onderdane is versamel nie.  Sy Koninkryk sou nie sy vervulling bereik nie totdat sy werk, wat aan die kruis voltooi is, toegepas is op elke laaste siel vir wie Hy gesterf het nie!

Hy staan op die punt om die kroon van heerlikheid en eer te ontvang – die Naam wat bo alle name is.  Maar wanneer ’n koning gekroon word, beteken dit nie dat sy heerskappy en gesag regmatig deur almal in sy koninkryk erken word nie.  Nee, alhoewel hy op grond van sy dood en opstanding die Naam bo elke naam gegee is, het nog nie elke knie gebuig, nog nie elke tong bely dat Hy Here is tot eer van God die Vader nie.  Sy werk is klaar – nou begin die toepassing van daardie werk – totdat sy voltooide werk toegepas word op elkeen wat Hy sal roep.  Hoor jy die roep van die Koninkryk?  Roep Hy jou vandag?  Dit is nou die tyd om te bekeer en te glo, want ons weet nie of vandag die dag van sy wederkoms is nie!

Hulle het geen idee gehad dat God ’n plan het wat 2000 jaar in die toekoms sou strek nie, met individue op kontinente waarvan hulle niks geweet het nie.  Hy sou ’n universele Koninkryk vestig soos Hy opgaan om gekroon te word – nie net oor Israel nie, maar oor elke volk.

Hy sê vir hulle: “Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie.”  O, soms wil ons graag weet!  En so baie Christene het gemaak of hulle weet.  Maar dit word nie vir ons gegee nie, liewe gemeente.  2000 jaar later weet ons steeds nie.  Terwyl ons bid: “laat u koninkryk kom,” en vra of Hy in hierdie tyd die Koninkryk sal herstel.  En terwyl ons wag, getuig ons van Hom en sy Koninkryk in die krag van die Heilige Gees wat eers aan die dissipels belowe is.

 

Die Koninkryk se Bouer

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”  Julle sal krag ontvang.  Soos een skrywer sê: “Wat die Kerk vandag nodig het, is nie meer programme of beter goed nie.  Ons het nie geboue, geld of mannekrag nodig nie.  Nie nuwe organisasies of meer nuwe metodes nie, maar manne en vroue gevul met die Heilige Gees.”

God kan een man gebruik om ’n wêreld om te keer.  Kyk na manne soos Augustinus, of Luther, of Whitfield, of Kuyper.  Maar dit is nie net hierdie manne nie, maar gewone mans en vroue.  Daar is een en slegs een voorvereiste om ’n getuie van die Evangelie te wees – en dit is om met die Heilige Gees vervul te wees.

Sonder Hom kan ons niks doen nie.  Dit is wat Jesus bedoel wanneer hy in die gelykenis van die wingerdstok sê: “Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”  Soos Spurgeon sê: “Sonder die Gees van God kan ons niks doen nie.  Ons is soos skepe sonder wind, takke sonder sap, en soos kole sonder vuur, ons is nutteloos.”

Krag sal ontvang word!  Waar kom dit vandaan?  Van die Heilige Gees!  Vir watter doel?  Om getuies te wees!  Hierdie goeie nuus van die Koning is die enigste hoop vir die mensdom.  Dit is onbeskryflik goeie nuus!  Dit verkondig vergifnis van sondes, en ewige lewe deur geloof in Christus – sonder enige verdienste van ons eie!  Glo jy dit?!  Het jy die Koning ontmoet?  Gaan vertel dan vir ander van Hom in woord en daad in die Gees!

Met miljoene mense wat wag om die evangelie te hoor, het Jesus aan die enigstes wat iets daarvan geweet het opdrag gegee om te sit en wag totdat Hy die Heilige Gees aan hulle gestuur het.  Dit het beteken dat hulle nie boeke mog skryf nie.  Hulle mog nie uitgaan om bekeerlinge te probeer maak nie.  Hulle mog nie beplan nie.  Hulle mog niks doen nie, behalwe om te bid.

Hoekom?  Totdat Hy gekom het, kon hulle nie regtig iets van waarde tot die sending bydra nie.  Soos een skrywer gesê het: “Jesus het belowe dat Hy sy kerk en die sending sou bou.  Hy kon meer in een oomblik deur sy Gees bereik as wat hulle in 10 000 leeftye op hulle eie kon bereik.”

Glo ons dit nog?  Indien wel, sal dit in ons gebedslewe duidelik word dat ons volkome afhanklik is van sy krag – in ons nederigheid kom dit nie uit onsself nie. Dit sal ook duidelik word in ons vrymoedigheid om die evangelie te deel met die wete dat as God vir ons is, wie kan teen ons wees?

Verenig met Christus deur sy Gees sou hulle die evangelie uitdra na die uiteindes van die aarde, vanaf die plek waar dit alles begin het in Abraham se tyd, op die berg Moria waar hy die opdrag gekry het om sy enigste seun Isak te offer, waar die tempel gebou sou word, waar die laaste eenmalige offer vir die eerste keer verkondig sou word – in Jerusalem, in die tempel.  In hierdie een reël het ons die geskiedenis van die kerk.  Die Heilige Gees wat oor hierdie manne kom, wat die evangelie eers na Jerusalem geneem het waarvan ons in hoofstuk 2 lees, daarna deur die hele Judea in die volgende hoofstukke, daarna na Samaria waarvan ons in hoofstuk 8 lees, en daarna tot by die uiteindes van die aarde, selfs in Rome in Handelinge 28.

Eerder as om wortel te skiet in Jerusalem en te wag dat die wêreld instroom, moet Jesus se volgelinge voortgaan, vanaf Jerusalem, deur Judea en Samaria, en uiteindelik tot by die uiteindes van die aarde. In die Ou Testament is gesê dat die nasies instroom; nou word hulle beveel om uit te gaan.  Die apostels se reis eindig nie hier nie; inteendeel, dit begin nou eers.  En dit het nog steeds nie geëindig nie.  Ons is steeds op hierdie sending van die Koning, bemagtig met die Gees om uit te gaan.  Na Fisantekraal, Leiden, Robertson, Durbanville. Om getuies van Jesus die Koning te wees!

“Getuie” is ’n sleutelwoord regdeur die boek Handelinge.  Getuies verwys na iemand wat werklik gesien, gehoor en geglo het!  Iemand wat daar was!  En op ’n unieke manier was die dissipels getuies. 

En wat sal die aard van hierdie reis wees?  Weer eens herlei Jesus ’n tipiese denkrigting: Hy loods ’n sending van Gees-gemotiveerde “getuienis” en bekering, nie nasionalistiese oorlogvoering nie.

 

Die Koninkryk se Koning word gekroon

“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.”  Die Een wat op die wolke kom.  Hierdie idee word meer as sewentig keer in die Ou Testament gebruik en elke keer verwys dit na God.  Een van daardie kere is in Daniël hoofstuk 7, waar ons lees van een soos die Seun van die mens wat met die wolke van die hemel gekom het: “En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie” (Daniël 7:14).  Liewe gemeente, die vervulling van daardie toneel is waarna ons vandag kyk.

Let ook op dat Hy opgeneem is.  Dit was iets wat God die Vader aan Jesus gedoen het.  Die Vader het slegs veertig dae gelede sy aangesig, by wyse van spreke, weggedraai, maar nou het Hy aan sy Seun die heerlikheid gegee wat Hy by Hom gehad het voor die skepping van die wêreld.

Aan Jesus Christus is heerskappy en heerlikheid en ’n Koninkryk gegee.  En alle mense, nasies en tale sal Hom dien.  Dit is nie ’n sprokie nie.  Dit is die werklikheid.  Dit is meer werklik as enigiets anders – want alles bestaan vir Hom, deur Hom en tot Hom!  Hy het die ewige heerlikheid binnegegaan – en daarom is ons toekoms vir ewig veilig!

Die ewige Koninkryk van reg en geregtigheid wat aan Dawid se Seun behoort, is gevestig.  En vanuit daardie plek van uiterste krag, heerlikheid en mag, bou en vestig Hy soewerein hierdie Koninkryk op aarde.  Ja, ook vandag!

Vers 9: “... is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem."  Hy “is opgeneem” kan op twee maniere gebruik word.  Hy is ruimtelik in die hemel opgeneem, maar hy is ook as Koning oor alle dinge opgeneem.  Alle mag en gesag is aan Hom gegee.  Hy het dit self gesê.  Hy gaan sy regmatige plek op die troon van die heelal inneem.  Dit is waaroor die hemelvaart gaan, en Hy neem die oorlogsbuit saam met Hom – miljoene siele uit elke stam, nasie en taal, wat Hy deur sy lewenslyding en dood oorwin het.

En terwyl Jesus vanuit die hemel regeer, is sy dissipels se bediening nie om daar te staan en op te kyk nie, maar om voor te berei vir sy wederkoms deur die evangelie aan te kondig.

 

Die Koninkryk se Koning keer terug

Jy kan hulle daar sien staan – soos wanneer jy na ’n vliegtuig kyk totdat dit heeltemal uit jou sig verdwyn, en jy dan steeds jou oë inspan om te kyk of jy dit kan sien.  Vers 10 sê: “En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle.”  Die woord verwys hier na die inspanning van die oë.  Hy het uit hulle sig verdwyn.  En hulle was so besig om na die hemel te staar dat hulle seker nie die twee mans in wit klere opgemerk het nie.  Dit lyk asof die teks impliseer dat hulle saam met hulle daar gestaan het.  Ons weet nie wie hulle is nie.  Baie mense dink hulle was engele, aangesien die engele by die graf ook so beskryf word.  Ander dink dit was Moses en Elia as gevolg van die ooreenkomste wat ons hier sien met dit wat by die gedaanteverheerliking op die berg gebeur het.  Maar die teks maak dit nie duidelik nie.

“Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel?” Om daar te staan en hul oë in te span, sou Jesus nie terugbring nie.  Hoekom kyk jy op?  Die Christen moenie die hele dag staan en wag dat Jesus terugkom nie – ons wag vir Christus se wederkoms deur te werk na sy wederkoms toe.  Ons is nie hier om te staan en na die hemel te staar nie.  Nee, daar is werk om te doen.  Hy het belowe Hy sal op die vasgestelde tyd terugkom.  Daarom, soos een Skrifverklaarder sê: “In plaas daarvan om dom en ledig na Iemand te kyk wat nie meer sigbaar is nie, moet hulle eerder hul liefde aan Hom betoon deur onmiddellik sy afskeidsbevele te gehoorsaam en te vertrou op sy herhaalde belofte van ’n wederkoms.”

Want soos ons lees: “Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”  Die werkwoord vir “sien” hier praat van ’n openbare geleentheid.  Van die Griekse woord kry ons die woord “teater”.  Almal sal Hom sien.  Hy sal fisies terugkom.  Maar tot op daardie dag word ons geroep om te getuig tot aan die uiteindes van die aarde in die krag van die Gees.

In gebed en in die Gees sou hierdie getuies voor konings en goewerneurs staan, hulle sou gegésel, gevange geneem, gestenig, mishandel word.   Hulle sou in die voetspore van die verhewe Koning van heerlikheid volg, soos Hy hulle persoonlik, aktief en uniek lei.  En, liewe gemeente, ons het nog steeds die getuienis van hierdie getuies, en hierdie evangelie word deur elkeen uitgedra.  Dissipels van Jesus word geroep om dissipelmakers te wees.

Julle doen dit in jul alledaagse lewe, liewe kinders van God.  Net soos wat Christus mense ontmoet het waar hulle was.  Ons wag nie vir hulle om na die fees te kom nie; ons moet hulle nooi!  Jesus het besef wat baie Christene vandag blykbaar nog nie verstaan nie.  Die arbeiders moet uitgaan na die oes.  Volgens een telling teken die Evangelies honderd-twee-en-dertig kontakte aan wat Jesus met mense gehad het.  Ses was in die tempel, vier in die sinagoges, en honderd-twee-en-twintig was buite by die mense in hulle alledaagse lewe.  Dit is ongelooflik.  Daarom is ek dankbaar vir elke werk, elke klaskamer, elke sportveld, elke straathoek waar jy hierdie week is; elke verhouding wat God op jou pad plaas, sodat jy die goeie nuus van die Koning na daardie plekke kan uitdra.  In woord en daad.

Dit is ons taak, dit is ons roeping totdat Hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel.

Amen.