Die eerste gebod plaas die HERE op die eerste plek

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2017-01-15
Teks: 
Heidelbergse Kategismus (Sondag 1-52) 34 vraag en antwoord 94 en 95
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA,
15 Januarie 2017 AD, 17:30

Votum

Seën

Ps 1:1

Gebed

Skriflesing: 1 Konings 18:20-40

Sb 26:1-4

Skriflesing: Mattheüs 10:24-42

Ps 1:2,3

Teks: Heidelbergse Kategismus Sondag 34, v/a
94-95

Preek

Ps 107:1,2,18-21

Gebed

Geloofsbelydenis (sing)

Kollekte

Ps 1:4

Seën

Preek:
Heidelbergse Kategismus 34,94-95

Ons begin vandag met die behandeling van die
eerste van die tien gebooie, aan die hand van die Kategismus. Aan die begin van
‘n nuwe jaar kom dit goed uit. Dat ons onsself weer opskerp, die komende
Sondae, hoekom die HERE elkeen van hierdie gebooie uitgevaardig het. Die tien
gebooie is in die eerste plek, om dit deftig te sê, kenbron van ons ellende. Ons
kyk soos in ‘n spieël, figuurlik, en sien waar daar mankemente is. Ons leer ons
ellende raaksien. Maar die tien gebooie is ook, soos dit eweneens deftig gesê
word, reël vir ons dankbaarheid. Want hier, in die derde deel van die
Kategismus, mag ons leer hoe ons ons dankbaarheid hande en voete kan gee.

Dankbaarheid vir ons Here Jesus Christus se
verlossing. Wat al ons skuld afbetaal het, wat ons nou wil verbeter, vernuwe,
met sy Heilige Gees. En noudat die Heilige Gees in ons woon, gebruik Hy die
tien gebooie om aan ons toewyding te werk. Beide hierdie twee funksies van die
wet is vir ons dus onverminderd van belang:

 • die wet as kenbron van ons ellende

 • en die wet as reël vir ons dankbaarheid.

  Tema: Die
  eerste gebod plaas die HERE op die eerste plek

 1. Plek van die gebooie in ‘n
  bekeerde lewe

 2. Aktualiteit van die eerste gebod

 3. Oproep om die HERE te vrees

 1. Plek van die gebooie in ‘n bekeerde lewe

  Selfs vir die grootste sondaar is daar
  vergewing. Dit is die boodskap van die Evangelie, wat die Kategismus ook
  beklemtoon. Telkens word weer op hierdie aambeeld gehamer. Genade alleen. En
  die oproep, gee jouself oor aan hierdie genade. Terselfdertyd is die
  opvolgboodskap: noudat jy gered word, kan jy nie bly soos jy was nie. Die
  geloofsband met Christus bly nie vrugteloos nie. Sy Heilige Gees vernuwe jou. Daarvoor
  gebruik die Gees die wet. Om ‘n Geesvervulde mens te wees, dit het alles met
  die wet te make.

  Het jy die wet as bekeerde mens nog nodig? Uit
  en uit, ja! Watter Christen word in hierdie lewe al volmaak? Watter bekeerde
  mens kan in hierdie lewe alle sondes agter hom of haar laat? Niemand nie. Was
  dit maar so dat dit kon! Ons moet dus telkens weer op ons sonde gewys word. Daarby
  is die wet onmisbaar. In die spieël van die wet sien jy jou sondes raak, wat jy
  anders oor die hoof sou gesien het, of nie sou besef het dat dit sondig is nie.

  Vervolgens wys die wet jou ook die pad, hoe
  om jou lewe te verbeter.

  Dis net soos by ‘n huwelik. Julle wil van
  mekaar weet hoe julle mekaar die beste kan bystaan. Dit is iets waarna mens
  telkens weer vra.

  So vra jy ook aan Christus: hoe kan ek die
  beste my lewe aan U toewy?

  Hierby help die wet dus. En dan moet ons nie
  net aan die wet in terme van die 10 gebooie dink nie. Dis maar net ‘n kort
  samevatting van heel God se wil, soos ons dit in die hele Bybel vind. Die 10
  gebooie begin met die aanhef, Exodus 20:1, waar die HERE sy volk aan die groot
  verlossing uit Egipte herinner.Hierdie aanhef lê in die verlengde van die
  verondssluiting, Exodus 19, waar die HERE sê:

  “Julle het self gesien wat Ek aan die
  Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My
  toe gebring het. As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou,
  sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir My ‘n koninkryk van
  priesters en ‘n heilige nasie wees.” (vers 4-6)

  In Christus het hierdie ou verbond oorgegaan
  in die nuwe. Dus die aanhef by God se wet vandag behoort ons te herinner aan
  die groot verlossing, nie uit Egipte nie, maar die groot verlossing van
  sondaars deur Christus se dood aan die kruis.

  Vanuit hierdie aanhef moet daar vervolgens
  nadruk gelê word op die eenheid van God se gebooie. Mens kan nie die gebooie
  teen mekaar afspeel nie. As jy een gebod oortree, staan jy op gespanne voet met
  heel God se wil, kom die verhouding met God onder spanning. Soos Jakobus skryf
  (Jak 2:10): “wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan
  almal skuldig geword.”

  Na die aanhef volg dan die eerste gebod, oor
  die groot gevaar van afgodery.

  As jy in die plek van God, die God wat Hom in
  die Bybel openbaar het, iets anders uitdink of het waarop jy jou vertroue stel.
  Maar dit kan ook anders, minder opvallend. As jy probeer kombineer. As jy naas
  God, behalwe vir God, nog iets of iemand het waarop jy vertrou.

  (Tema: Die eerste gebod plaas die HERE op die
  eerste plek

 1. Plek van die gebooie in ‘n bekeerde lewe)

   

   

  2         Aktualiteit van die eerste gebod

  Vir Israel was hierdie gebod baie aktueel. Dit
  was vir hulle ‘n groot verleiding. Dink aan die afgode: Baäl, Astarte, Dagon,
  Kamos, ensovoorts.

  Dink aan die titaniese stryd, waarin die
  profeet Elia by die berg Karmel gewikkeld was. Sy boodskap was sonder
  kompromis: die volk kon en mog nie op twee gedagtes hink nie. Daar kon slegs
  gekies word tussen die HERE en Baäl, nie gekombineer word nie (1 Konings 18). Maak
  nie saak hoe jy Baäl gedefinieer het, hetsy as ‘n persoon, hetsy as slegs ‘n
  vrugbaarheidskrag in die natuur. Nee. Die HERE alleen!

  Hieruit blyk die aktualiteit van hierdie
  gebod. In ons tyd sal mense dit dalk vreemd vind as jy oor die bestaan van
  afgode praat, asof dit lewende wesens, lewende persone is. Maar dit beteken nie
  dat ons tyd geen afgode ken nie. Die afgode skryf mense dalk nie met ‘n
  hoofletter nie, maar hulle dien hulle wel. Geld en goed staan natuurlik baie
  hoog aangeskrewe. Die diens aan die materialisme vier hoogty. Soseer dat ook
  kerkmense gereeld onder die verleiding staan om hulle Sondagsrus daarvoor op te
  offer. Soseer dat ook kerkmense gereeld onder die verleiding staan om God se
  goeie gebod te verontagsaam. Wat is aan die hand, as jy dit oorweeg, as jy die
  druk voel, om ‘n gebod langs jou neer te lê? 
  Wat aan die hand is, is dat ‘n afgod beheer probeer oorneem oor jou
  lewe. Verstaan jy dus nou hoe elke gebod, of dit nou die 4e of 7e gebod is, hoe
  elke gebod direk gekoppel is aan die 1e gebod? Wie nie die Here, maar sy besit
  of inkomste of wat ook al, op die eerste plek plaas, oortree die eerste gebod. So
  kan daar voorbeelde genoem word by elke gebod. Ons kom weer daarop terug.

  Die Kategismus noem tweedens, na afgodery,
  ook towery. Die woord mag dalk swartmense bang maak, oor die algemeen is ons
  meer nugter. In hekse, towerstokkies, muti en sulke dinge glo ons nie meer nie.
  Hoewel.

  Is ons werklik so nugter? Want daar is, ook
  in Westerse samelewings, weer ‘n stygende belangstelling vir okkultisme. Ons
  kinders en kleinkinders groei wat dit betref in ‘n ander tyd op as ‘n paar
  dekades gelede.

  Die Kategismus noem ook waarsêery. Dit is ‘n
  gruwel vir die HERE. Wanneer mense wiggelary, die sterre of horoskoop, as dit
  oor die toekoms gaan, meer vertrou as vir God. Ook dit is iets waaraan baie
  mense uit ons samelewing verslaaf geraak het. Dit kom deesdae terug in die mode
  van tattoos, waar mense sogenaamd gelukbringende tekens op hulle liggaame tatoëer.

  Die Kategismus noem ook bygeloof. Dit gaan
  oor uiteenlopende dinge, waaraan geloof geheg word. ‘n Mens ontken dan nie die
  ware geloof nie, maar jy heg wel besondere waarde ook aan ander sake. Dinge wat
  mens aflei van die aandag vir die HERE. Wie homself op die HERE alleen rig,
  vind rus in sy lewe, en hoef nie steeds aan alle risiko’s te dink nie.

  Die Kategismus noem ook die aanroeping van
  heiliges of ander skepsels.

  Dan hoef ons nie net te dink aan die verering
  van heiliges in die Roomse kerk nie. Verering van mense gebeur op groot skaal
  in ons samelewing.

  Sporthelde, celebrities, politici, of nog
  nader aan huis: dalk ‘n persoon in jou familie of vriendekring. Elkeen van ons
  het die sondige neiging om ‘n bepaalde persoon so te begin bewonder, dat dit
  afgodiese trekke kry. Dit lei daartoe dat daardie persoon jou lewe begin
  beheers, met die gevolg dat jou Heiland, wat eintlik jou lewe behoort te
  beheers, op die agtergrond raak.

  Die HERE wil die vernaamste plek in jou lewe
  inneem. Drie keer lees ons in antwoord 94 die woordjie ‘alleen’. Alleen op Hom
  vertrou. Alleen jou aan Hom onderwerp. Alles alleen van hom verwag. Om dit te
  bereik, dat die HERE so die vernaamste plek in jou lewe inneem, moet jy natuurlik
  die HERE eers ken. Jy moet weet wie jou Skepper en Verlosser is. Daarvoor moet
  jy sy Woord ken. As jy Hom goed ken, sal jy Hom ook leer vertrou.

  Daarnaas moet jy jou ook aan Hom onderwerp. Dit
  doen ons nie uit onsself nie. Ons maak liewer self uit wat ons doen. Maar dit
  beteken konkreet, dat jy jouself op die troon plaas, en dit is ook afgodery. By
  die eerste gebod hoort dat jy nederig en geduldig jou aan God onderwerp. Jy
  verwag van Hom alleen alles wat goed is.

  In hierdie verband moet ek noem dat die
  belangrikste woord, as dit oor die 1e gebod gaan, nog nie aan die orde was nie.
  Dit is die woord liefde. Dink aan die
  samevatting van die wet wat Jesus gegee het. Jy moet die HERE jou God liefhê
  met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand.

  As ek formeel my pligte teenoor God nakom, is
  ek nog nie in lyn met hierdie gebod nie. Hierdie gebod wil ook dat ek God
  hartlik liefhet. Hy het alle reg daarop. Het Hy jou as sondige mens nie alreeds
  uitnemend liefgehad nie?

  As dit goed is, troon die liefde vir God bo
  alles uit. Bo man of vrou, bo vader of moeder, bo seun of dogter, bo alle
  besit, bo alles uit.

  (Tema: Die eerste gebod plaas die HERE op die
  eerste plek

 1. Plek van die gebooie in ‘n bekeerde lewe

 2. Aktualiteit van die eerste gebod)

  3         Oproep om die HERE te vrees

  Met hierdie gebod staan daar baie op die
  spel. Die Kategismus bely dat my saligheid daarvan afhang. My sieleheil. Dis
  lewensnoodsaaklik om die ware God alleen te dien. Vir jou, vir u, vir elke mens
  op aarde. Daarom het dinge soos sending en evangelisasie so ‘n belangrike plek.
  Daarom moet jy ook daarby betrokke wees. Volgens die eerste gebod het elkeen
  die plig om homself en sy naaste weg te roep van die afgode af, na die ware God
  toe.

  Eintlik het die eerste gebod met alles te make,
  met alles in die lewe.

  So aan die begin van ‘n nuwe jaar word jy
  daarom opgeroep: Dien die ware God. Gryp alle geleenthede aan om Hom en sy wil
  beter te leer ken.

  Neem jou voor om hierdie jaar elke Sondag
  twee keer kerk toe te kom.

  Neem jou voor om aktief deel te neem aan die
  Bybelstudies. Neem jou voor om aktief katkisasie by te woon, nie net omdat jy
  moet nie. Neem jou voor om elke dag, persoonlik, in gesinsverband, die Bybel
  oop te maak.

  Dit gaan daaroor dat jy Hom en die lewenswyse
  wat Hy jou voorhou, vertrou. As jy voor belangrike beslissings in jou lewe
  staan, raadpleeg dan sy wil. Vra advies by die ampsdraers, wat God se wil op ‘n
  spesifieke punt is. Vertrou jy dat die Here vir jou die pad sal wys, dat Hy jou
  sal seën in die toekoms? Ook as sy weg nie die gangbare weg in die samelewing
  is nie?

  Ook as jy daardie weg soms alleen moet stap,
  altans vir jou gevoel? Vertrou maar, dat as jy gehoorsaam op God se weg gaan,
  jy nuwe vriende sal ontmoet. Soos die Here Jesus self beloof het: “elkeen wat huise of broers of susters of vader
  of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal
  honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.” (Mattheüs 19:29)

  Laat ons ons met alle ootmoed en geduld aan
  die HERE onderwerp. Elke belydende lid, het met sy of haar geloofsbelydenis ‘n
  vraag beantwoord wat baie hiermee te make het. Dit is die laaste vraag by die
  geloofsbelydenis:

  “Beloof u ... dat u u aan die Christelike
  vermaning en tug sal onderwerp as u in leer of lewe u misgaan?”

  Geliefde broer, suster, sê jy nog steeds ja
  op daardie vraag? Hoe mooi is dit nie, as mense in die kerk met vermaning en
  tug in aanraking kom, dat hulle nie die kontak verbreek nie, dat hulle nie
  hulle onttrek nie, maar dat hulle in ootmoed en geduld luister. Kom ons neem
  ons weer voor, so aan die begin van ‘n nuwe jaar, om hierdie houding weer in te
  neem. Vroeg of laat kom elkeen van ons met tug in aanraking. Dis nie iets om
  voor skaam te wees nie. Die onderlinge liefdevolle tug, van ampsdraers na
  gemeentelede toe, en van gemeentelede na mekaar toe. Met ootmoed en geduld lê
  ek my neer by die HERE se wil. Al sê my gevoel dalk anders. Die HERE weet
  beter.

  En ek hoop dat ek dit later ook self sal
  insien.

  Dit gaan daarom dat jy met jou hele hart die
  HERE liefhet, vrees en eer.

  Die Kategismus merk op: selfs in so ‘n mate,
  dat ek eerder van alle skepsels afsien, as dat ek in die minste teen sy wil sou
  handel. Die Kategismus roep ons op om hierdie grondhouding aan te neem. Oor
  hierdie grondhouding het ons ook in Mattheüs 10 gelees:

  “moenie vrees vir die wat die liggaam
  doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die
  siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.” (Matt 10:28)

  Met so ‘n ingesteldheid, so ‘n grondhouding,
  staan mens sterk. Dan is jy immuun teen die aanslae van die duiwel op allerlei
  gebied. Met hierdie grondhouding sal jy dit regkry, as jou baas jou in
  Sondagsarbeid in wil druk, om beleefd maar beslis vir jou beginsel uit te kom. Met
  hierdie grondhouding sal jy dit regkry om nee te sê vir pornografie. Met
  hierdie grondhouding sal jy dit regkry om jammer te sê, as jy jou naaste
  benadeel het. Met hierdie grondhouding sal jy dit regkry om die waarheid te
  praat, ook as dit jou op daardie oomblik nie goed uitkom nie. Met hierdie
  grondhouding sal jy dit regkry om ook geld oor te hê vir die kerk, en vir hulle
  wat behoeftig is. Met hierdie grondhouding sal jy dit regkry om, ook al is
  groot onreg jou aangedoen, nie wraak te neem nie, maar die straf aan die HERE
  oor te laat. Dit alles omdat jy die HERE liefhet en Hom nie wil bedroef met jou
  lewenswyse nie. Omdat jy God eer en Hom vrees. Die woorde eer en vrees staan
  ook in antwoord 94. Om die HERE te vrees beteken: nie om vir Hom bang te wees
  nie. Maar wel om bang te wees om Hom te bedroef.

  Geliefde broer, suster: vrees jy die HERE?

  Die tema van die preek lui: die eerste gebod
  plaas die HERE op die eerste plek. Dit is wat bedoel word om die HERE te vrees.
  Is Hy so ‘n realiteit in jou daaglikse lewe dat jy regtig bang is om ‘n gebod
  van Hom te oortree?

  Laat ons in hierdie sin liewerste bang mense
  wees. Dit kan geen kwaad nie, inteendeel. Wees bevrees vir Hom wat beide, siel
  en liggaam, kan verderwe in die hel. Daarom sien ek eerder van alle skepsels
  af, as dat ek in die minste of geringste iets teen sy wil sou doen.

  So roep ek u op, gemeente, dis die derde punt
  van hierdie preek, om die HERE te vrees. Laat Hy die eerste plek in jou lewe
  inneem in 2017.

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)