Bekering is en bly bitter noodsaaklik

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-12-04
Teks: 
Heidelbergse Kategismus (Sondag 1-52) 33
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA,
4 Desember 2016 AD, 17:30 (Nagmaal)

Votum

Seën

Ps 51:6

Gebed

Nagmaalsformulier (p.23)

Gebed (afgesluit met sing van Onse Vader)

Sb 43:2

1e tafel: Skriflesing: Lukas 3:1-20 &
Romeine 6:1-14; Ps 131:1-3

Lofverheffing & Gebed

Teks: Heidelbergse Kategismus Sondag 33

Preek

Ps 19:4

Gebed

Apostoliese Geloofsbelydenis (sing)

Kollekte

Sb 43:5,6

Seën

Preek:
Heidelbergse Kategismus Sondag 33

Aan die einde van ‘n nagmaalsondag is dit
tradisie om ‘n nabetragtingspreek te hou. Maar bied Sondag 33 wel ‘n geskikte
onderwerp vir ‘n nabetragtingspreek? Is dit nie die bedoeling dat mens ‘n
bietjie tot rus kom, veral met nabetragting, en nie voortdurend opgejaag word
met net nog ‘n oproep tot bekering nie?  Sondag
33 handel naamlik oor die ware bekering van die mens, en oor wat goeie werke
is.

Is dit wel geskik so aan die einde van ‘n
Nagmaalssondag?

Geliefde gemeente, ek kan u gerusstel. Ja,
dit is geskik, dit is toepaslik.

Maar dit is wel belangrik dat ons die regte
sig het op hierdie onderwerpe.

En veral ook op die nagmaal. Ons vier mos nie
nagmaal om te kenne te gee dat ons in onsself volmaak is nie. Ons
nagmaalsviering is juis die geestelike voedsel wat ons aanspoor en energie gee
om in ‘n nuwe lewe goeie werke te doen. Die Kategismus bespreek die bekering
ook nie toevallig in die derde deel nie. Die derde deel wat handel oor ons
dankbaarheidslewe.

Bekering is iets wat positief is, en wat
voortkom uit dankbaarheid. So mag ons dan vanaand, in hierdie nabetragtingspreek,
uit dankbaarheid aandag skenk aan bekering en goeie werke. Ons is mos gevoed
vandag. Ons is mos lus om nou vir die HERE te lewe. Luister dan vanaand hoe ons
dit behoort te doen.

Tema:
Bekering is en bly bitter noodsaaklik.

 1. Die noodsaak van bekering vir
  gelowige en ongelowige

 2. Die twee dele waaruit bekering
  bestaan

   

   

 1. Die noodsaak van bekering vir
  gelowige en ongelowige

  Dit is duidelik dat geen mens gebore word as
  ‘n bekeerde mens nie.

  Elke mens word, soos die Doopsformulier sê,
  in sonde ontvang en gebore.

  Bekering en wedergeboorte is iets wat tydens jou
  lewe moet plaasvind.

  In hierdie verband is dit belangrik om te
  besef dat die Bybel die woord bekering in ‘n breër sin gebruik as waaraan ons
  deesdae gewoond is.

  Deesdae verwys baie mens na bekering as slegs
  ‘n enkelmalige gebeurtenis.

  In die Bybel lees ons nie slegs oor bekering
  as ‘n eerste bewuste ommekeer na God toe nie. Bekering is iets wat vanaf die
  eerste ommekeer voortgaan in die vernuwing van jou hart, die vernuwing van jou
  lewe, wat betref allerlei konkrete sake. Ek noem ‘n paar tekste uit die Bybel
  in hierdie verband. Ons begin in die Ou Testament.

  Nehemia 1:9: “maar as julle jul tot My bekeer
  en my gebooie onderhou en dit doen – al was julle verjaagdes aan die einde van
  die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat
  Ek verkies het om my Naam daar te laat woon.”

  Die HERE praat hier met sy volk. Ek noem dit
  eksplisiet, want dit bewys dat bekering nie net iets is wat van toepassing is
  op heidene of ongelowiges nie. Ook kinders van die verbond, ook kerkmense, word
  opgeroep tot bekering.

  Dieselfde boodskap vind ons in die Nuwe
  Testament. Ek dink aan Openbaring 2:5. Daar sê Christus aan die kerk in Efese:

   “Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en
  bekeer jou en doen die eerste werke.”

  Ook hierdie oproep tot bekering is aan die
  adres van kerkmense.

  Ek noem nog ‘n teks uit die Ou Testament.

  1 Konings 8:33-34: “As u volk Israel verslaan
  word voor ‘n vyand, omdat hulle teen U gesondig het, en hulle hul tot U bekeer
  en u Naam bely en tot U bid en smeek in hierdie huis, wil U dan hoor in die
  hemel en die sonde van u volk Israel vergewe”.

  Salomo bid hier vir die volk by die inwyding
  van die tempel. Hieruit leer ons dat bekering vir ‘n kind van God inhou dat hy
  homself telkens weer omkeer, terugkeer na God toe, terugkeer na God se wil in
  sy lewe.

  Ons gaan weer na die Nuwe Testament.

  Lukas 3:8: “Dra dan vrugte wat by die
  bekering pas”.

  Johannes die Doper sê dit vir die Jode. Hy
  het die doop van bekering bedien.

  Ook dit is weer noodsaaklik vir kinders van
  God. Die Jode het in daardie dae al die sogenaamde proselietedoop geken. Dit
  was bedoel vir heidene wat hulle by die Joodse volk gevoeg het. Hulle is met
  hierdie doop gedoop.

  Maar die doop van Johannes was veral bedoel vir
  die Jode, wat alreeds die besnydenis ontvang het.

  Aan hulle klink die oproep: bring vrugte
  voort, dit wil sê: leef so dat uit jou dade te sien is dat jy bekeerd is. ‘n
  Paar hoofstukke verder sê Jesus in Lukas 5:32:  “Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie,
  maar sondaars tot bekering.”

  Hy het dit gesê na aanleiding van die klag
  van die Fariseërs en Skrifgeleerdes dat hy met tollenaars gemeng het,
  byvoorbeeld met ‘n tollenaar genaamd Levi. Ook hier leer ons dat bekering
  bitter noodsaaklik is, vir sowel ongelowiges en gelowiges.

  En bekering is nie sommer net iets nie. Dit
  is diep ingrypend.

  Oor hoe indrukwekkend dit is, watter groot
  gebeurtenis dit is as iemand hom bekeer, lees ons in Lukas 15:7, waar Jesus
  opmerk: “Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een
  sondaar wat hom bekeer, meer as oor negen-en-negentig regverdiges wat die
  bekering nie nodig het nie.”

  Ja elke mens het ‘n geestelike stryd op
  aarde. Neutraliteit bestaan nie. Elke mens het sy oorloë. En wanneer iemand hom
  bekeer, of dit die allereerste keer is of die soveelste keer, elke keer is daar
  gejuig in die hemel. Oor die hemel gepraat, ons lees in Lukas 16:30 oor Abraham
  in die hemel, en dat die ryk man in die hel hom probeer oortuig om ‘n boodskap
  na sy broers op aarde te stuur. Die ryk man het gesoebat: “Nee, vader Abraham,
  maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.” Waarop
  Abraham geantwoord het: “As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal
  hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” (vers 31)

  Gemeente, ons as mense kan 101 verskonings
  uitdink om die daad van bekering voor ons uit te skuif. Maar laat ons hierdie
  opmerking ter harte neem. As Moses en die profete – dit is hoe die Bybel
  destyds genoem is in Jesus se dae. Dus, as die Bybel jou nie sover bring dat jy
  jou bekeer nie, moenie dink dat dit wel sal gebeur, as daar ineens ‘n dooie uit
  die graf opstaan en in lewende lywe voor jou staan nie!

  God se Woord werk bekering, niks anders nie.

  Ek gaan verder met nog ‘n Bybelteks.

  In Handelinge 11:18 lees ons dat dit God se
  hartlike wens is dat ook die heidene daadwerklik tot bekering kom.

  Dit gaan hier oor die feit dat die voormalige
  heiden Cornelius met sy huisgesin gedoop word. Paulus het hierdie daad – naamlik
  die doop van ‘n heiden – verdedig teenoor die Jode-Christene deur daarop te wys
  dat Cornelius en sy mense op presies dieselfde manier tot geloof gekom het.

  Naamlik deur die verkondiging van die Woord. Dit
  was die instrument waardeur die Heilige Gees bekering gewerk het.

  So het hulle die gawe van die Gees ontvang.

  En dan lees ons in Handelinge 11:18: “En toe
  hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: So het God dan ook
  aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.”

  Op sy sendingsreise het die apostel Paulus
  aangedring op bekering, sowel by Jode as heidene. Sien byvoorbeeld Handelinge
  26:20, waar Paulus verantwoording aflê van sy optrede teenoor Agrippa:

  “ek het eers aan die mense in Damaskus en in
  Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle
  tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die
  bekering pas.”

  Paulus se verkondiging van die Evangelie was
  nie ‘n suksesboodskap nie.

  Dit was nie ‘n boodskap dat almal wat dit
  aanneem in alle omstandighede vrolik sal wees nie. Soms was die uitwerking van
  die prediking ook anders.

  Dink byvoorbeeld aan 2 Korinthiërs 7:9: “Nou
  is ek bly” skryf Paulus, “nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle
  bedroef was tot bekering, wat julle was bedroef volgens die wil van God”. Bekering
  bring nie net blydskap nie, dit bring ook droefheid.  Soos v/a 89 sê: Naas ‘n hartlike vreugde,
  veroorsaak dit ook ‘n hartlike berou.

  Juis hulle wat tot God bekeer is, kom agter
  hoe eiesinnig jou eie hart is. Hoe jou ou mens hom blywend teen vernuwing
  verset. Met die stryd teen jou ou mens is jy nooit klaar nie. Tot op jou
  sterfdag sal jy moet bly binne die kragteveld van die Gees, naamlik daar waar
  die Woord verkondig word. As jy dit nie doen nie, gaan jou ou mens jou nuwe
  mens se nek weer omdraai.

  Maar waar die Gees bly werk, deur die Woord,
  hou die nuwe mens die oorhand. Dus aan die een kant kom jy nooit tot rus nie. Die
  geestelike stryd duur voort, ook na afloop van ‘n Nagmaalssondag. Maar aan die
  ander kant hoef ons nie wanhopig te wees nie. Want ons redding lê vas in
  Christus.

  So bly bekering elke dag ‘n geestelike stryd.
  Maar dit is ‘n positiewe stryd.

  Jy kan dit vergelyk met die pyn wat jy voel
  as ‘n doring uit jou voet uitgetrek word. Dit moet gebeur, en dit is pynlik. Maar
  daarna is die pyn weg. En noudat die doring uit is, sal dit nie begin sweer
  nie. Dit is, hoewel pynlik, ‘n dankbare ding. Bekering is ‘n dankbare gawe en opgawe om werklik as ‘n nuwe mens te
  lewe.

  (Tema: Bekering is en bly bitter noodsaaklik.

 1. Die noodsaak van bekering vir
  gelowige en ongelowige)

 2. Die twee dele waaruit bekering bestaan

  Oor bekering moet mens altyd met twee woorde
  praat. Afsterf en opstaan.

  Twee woorde, wat ontleen is aan die apostel
  Paulus. Onder die ou mens verstaan
  Paulus die mens wat leef met sy rug na God toe. Geestelik dood in sonde,
  verduister in sy verstand, in opstand teen God. Maar die nuwe mens is die mens wat deur die geloof saam met Christus
  opgestaan het. In Romeine 6 verduidelik Paulus dit, aan die hand van die doop.  Die doop beeld uit dat ons verdrink in die
  water.

  Maar daarna word ons uit die water opgetrek
  deur Christus, en staan op in ‘n nuwe lewe. Ons lees: “As ons dan saam met
  Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet
  dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood
  heers oor Hom nie meer nie.” (Rom 6:8-9)

  Hieruit volg die indringende oproep: “So moet
  julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir  God in Christus Jesus, onse Here.” (Rom 6:11)

  Ons is reeds regtens vry van die sonde, deur
  die dood van Christus, dus laat ons in ons lewe nou uitstraal dat ons ook werklik vry is van die sonde.

  Paulus gebruik hier die beeld van ‘n vrou wat
  getroud was, maar wie se man gesterf het. Met die afsterwe het die huwelik
  geëindig, en die vrou is regtens vry van die gestorwe man. Hierdie vergelyking
  word gebruik om te verduidelik dat, omdat Christus gesterf het –
  plaasvervangend in ons plek – ons nou nie meer met die sonde getroud is nie. Ons
  is regtens nou vry van die sonde. Die ou mens is regtens dood en begrawe. Niks
  staan ons nou meer in die weg om ons lewe in diens van God te stel nie. Die ou
  mens gekruisig, die nuwe mens opgestaan.

  Kom ons fokus nog vir ‘n oomblik, soos Sondag
  33 doen, op die beide kante van bekering. Ten eerste: afsterwe.

  As jy Christus leer ken het, leer jy wat dit
  is om berou te hê. Jy begin iets begryp van die teregte toorn van God oor jou
  lewe. Jy wens daarom ook self dat jou ou mens gedood moet word. Jy begin ook
  self die sonde te haat. Jy kry self ook ‘n afkeer van alles wat ruik na jou ou
  mens. En ook al is jy wedergebore, jy onderskat nie die krag van die sonde nie.
  Daarom is dit lewenslank ‘n opdrag om vir die sonde weg te vlug. Dit klink dalk
  nie so dapper nie, maar dit getuig van realisme. Jy oorskat jouself nie. Laat
  liewerste die sonde jou rug sien. Elkeen van ons is swak, en as dit goed is,
  ken jy dit punte in jou lewe waar jy swak is. Moenie die sonde uitdaag nie.

  Maar dan, die ander kant van bekering is die
  opstaan van die nuwe mens.

  In Christus se opstanding is die mag van
  sonde en dood oorwin. Dit laat ons nie onberoerd nie. ‘n Hartlike blydskap in
  God vervul ons hart. Ons is nie meer wanhopig nie.  Ons weet dinge sal goed eindig. En daarom is
  dit vir ons ‘n lus en liefde om te strewe na goeie werke. Nie om iets by God te
  verdien nie. Ons het reeds alles ontvang.

  Maar wel om aan ons dankbaarheid uiting te
  gee.

  Ook hier bly ons realisties. Ons goeie werke
  bly maar gebrekkig, laat staan dat ons van oortollige goeie werke sou kon
  praat. Die drie vereistes waaraan iets moet voldoen, lê die maatstaf hoog. ‘n
  Goeie werk moet gedoen word uit ware geloof, volgens die wet van God, en ook
  nog tot sy eer. Wie hierdie drie maatstawwe toepas op sy beste werke, sal moet
  erken dat ook ons beste werke maar gebrekkig is.

  Tog demotiveer dit nie vir ons nie. Want ons
  verlossing staan vas.

  Ons het begin met die derde deel van die
  Kategismus, wat handel oor die dankbaarheid. In die tweede deel is die redding
  afgehandel. Christus, nadat Hy ons gered het, roep jou op: doen nou jou bes. Kyk
  hoever jy kan kom.

  Ek hou jou vas, jy hoef nie te wanhoop nie. Doen
  net jou bes.

  Want as jy dit doen, verheerlik jy Sy naam des
  te meer op aarde.

  As jy dit doen, trek jy ook ander na die Lig
  toe.

  Ons mag vanaand huis toe gaan, gemotiveerd om
  dit te doen.

  Gevoed en gesterk deur die nagmaal, mag ons
  as sy ambassadeurs aan ‘n nuwe week begin.

  Deur ‘n bekeerde lewe, ‘n lewe van goeie
  werke te lewe hierdie week, verheerlik ons sy Naam, en trek ons ander nader na
  Hom toe.

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)