Die dag van die HERE is naby

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2017-01-22
Teks: 
Sefánja 1 : 7
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 22 Januarie 2017 AD, 10:15

Votum

Seën

Ps 145:1,5

Wet

Ps 119:56

Gebed

Skriflesing:
Sefanja 1

Ps 52:1,2

Teks:
Sefanja 1:7

Preek

Ps 52:3,4

Gebed

Kollekte

Ps 85:3,4

Seën

Preek: Sefanja 1

As God sou bestaan,
dan kom ons niks van Hom agter nie.

Hierdie
arrogante woorde durf baie mense deesdae in die mond neem.

Die HERE
doen geen goed en Hy doen geen kwaad, jy hoef nie met Hom rekening te hou nie.

Maar,
gemeente, uit die profesie waarna ons vanoggend kyk, sal ons goed agterkom dat
God wel deeglik sulke lastertaal hoor.

En dat Hy
mense ook laat agterkom dat Hy ‘n God van naby is.

Dit het Hy
in die verlede gedoen.

Dit sal Hy
ook in die hede doen.

 

Tema: Die dag van die HERE is naby

 1. Wie veral met hierdie dag
  rekening moet hou

 2. Wat hierdie dag sal inhou

 3. Wat die doel van hierdie dag is

   

 1. Wie veral met hierdie dag
  rekening moet hou

  In Sefanja 1
  vind ons ‘n uitgebreide beskrywing van die gerig op die dag van die HERE.

  Dit wil sê,
  as die HERE op besoek kom by sy volk.

  Dit kan met
  straf wees, dit kan ook met seën wees.

  Sefanja
  kondig hier ‘n oomblik in die toekoms aan, wanneer die HERE kom om orde op sake
  te stel.

  Met die
  woord dag word ‘n oomblik bedoel wat
  sal kom, onafwendbaar, net soos die dag van môre onafwendbaar op ons afkom.

   

  Hierdie dag
  staan in die teken van straf.

  ‘n
  Strafgerig wat in vers 2 met kosmiese, wêreldomvattende, terme geskilder word.

  Maar uit die
  res van hierdie hoofstuk word veral duidelik dat die gerig toegespits word op
  God se eie volk.

  Op die
  koninkryk Juda, op die hoofstad Jerusalem.

   

  Aanleiding
  vir die straf, doel is om alle afgodediens uit te roei.

  Die
  Baäldiens, die afgodsdienaars met hulle priesters.

  Dit was die
  priesters, die godsdienstige leiers, wat die baanbrekers was op die weg na
  sinkretisme, die kombinasie van die Here dien maar ook deelneem aan die
  heidense welvaartskultus.

   

  Ook noem
  Sefanja die uitroei van hulle wat die leër van die hemel aanbid (vers 5).

  Daarmee word
  bedoel die hemelliggame, son, maan en sterre.

  In Israel
  het die huise plat dakke gehad, waarop die mense kon sit.

  Die mense
  het veral in die aand op die dak gesit, as die temperatuur daar lekker afgekoel
  het na ‘n warm dag, en as die hitte nog in die huis gehang het.

  Maar helaas
  was daar dus ook Judeërs, wat saans nie net op hulle dak gesit het om lekker af
  te koel nie, of om tot die HERE te bid in alle rus nie, maar wat deelgeneem het
  aan die kultus van die maanverering of sterreverering.

  Hulle het
  daar, vanaf hulle dakke, waar die sterre die beste sigbaar was, offers gebring
  aan die sterregode.

  Nie dat daar
  ‘n god op die maan sou woon nie.

  Maar hulle
  het gemaak asof die maan self ‘n god was.

  Hulle het op
  hulle dakke gekniel voor die hemelliggame.

  So het hulle
  hulself skuldig gemaak aan bygeloof.

  Afgodery wat
  oorgewaai het uit Assirië.

   

  En dan noem
  Sefanja die mense wat sweer by sowel die HERE as by Milkom, sien vers 5.

  Hoe hierdie
  word Milkom presies vertaal moet
  word, is nie heeltemal duidelik nie.

  Daar is
  vertalings, soos ons s’n, wat Milkom vertaal,
  dit was naamlik die god van die Ammoniete.

  Mens kan
  egter ook Molog vertaal.

  Dan dink ons
  aan die afgod wat die goddelose koning Manasse vereer het.

  Vir wie hy
  selfs kinderoffers gebring het.

  En nog ‘n
  derde moontlikheid is dat mens hierdie woord met ‘hulle koning’ vertaal.

  Dit sou dan
  inhou dat die koning as afgod vereer
  is.

  Dus, watter
  afgod hier presies bedoel word, is nie heeltemal duidelik nie.

  Waarskynlik moet
  ons dink in die rigting van die afgodediens van koning Manasse.

  Hy was die
  koning wat naamlik ook die sterreverering in Israel ingevoer het, waaroor dit
  ook in vers 5 gaan.

  Die hoofpunt
  is in elk geval dat Sefanja ‘n afkeer het van die sinkretisme, die feit dat die
  mense behalwe vir God ook nog ‘n ander god vereer, en daarby gesweer het.

   

  Vervolgens
  noem die profeet in vers 6 nog ‘n kategorie van afvalliges.

  Ons sou hulle
  vandag noem: die gesekulariseerdes.

  Hulle wat
  verwêreldlik het.

  Hulle wat
  dit nie meer nodig vind om die HERE te soek en na sy wil te vra nie.

  Om die HERE
  te soek, wil nie sê dat Hy onbekend was nie, of dat Hy ver weg was nie.

  Met die HERE
  soek word bedoel, om Hom te eer.

  Om na Hom te
  vra, beteken, om aandag te skenk aan wat sy wil is.

  Soos ons
  later in hoofstuk 2:3 sal lees: “Soek die HERE, o alle ootmoediges van die land
  ... soek geregtigheid, soek ootmoedigheid”.

   

  Tot dusver,
  gemeente, het ons in die eerste punt gekyk na hulle wat met die dag van die
  HERE in besonder moet rekening hou.

  Kortliks net
  weer: die priesters, die godsdienstige leiers, wat die baanbrekers is op die
  pad na afval.

  Vervolgens die
  wat hulle met sinkretisme besig hou – wat die diens aan die HERE kombineer met
  die afgode dien.

  Ook hulle
  wat buig en offer vir die hemelliggame, son maand en sterre.

  En ook die
  gesekulariseerdes, hulle wat leef asof God ver is en nie omgee wat hulle doen
  nie.

  Wat dit nie
  nodig ag om die HERE te soek en na sy wil te vra nie.

  Al hierdies
  moet terdeë rekening hou met die dag van die HERE wat naby is.

   

  Ons kyk nou
  in die tweede plek:

   

 2. Wat hierdie dag sal inhou

  Dit is nou
  duidelik wie, watter groepe mense, Sefanja presies op die oog het.

  En dit is
  nie min mense nie.

  Miskien is
  dit wel amper die hele volk.

  En die
  eerste opdrag wat Sefanja aan al hierdie mense gee, is:

  Bly stil!

  Swyg! (vers
  7)

  Moenie waag
  om jou mond oop te maak voor God se aangesig nie, want sy dag is naby.

   

  En dan begin
  Sefanja:

  Die HERE het
  ‘n offer berei (vers 7).

  Dit is
  beeldspraak.

  Die straf
  word hier vergelyk met ‘n groot offermaal.

  Net soos ‘n
  dier, voordat dit geslag word, in angs sy asem ophou, so moet die mense hulle
  asem ophou en swyg.

  God het sy
  gaste geheilig (vers 7).

  Hiermee word
  bedoel: diegene wat God op die oog het, het Hy afgesonder.

  Soos die
  skape en beeste wat geoormerk is om geslag te word, afgesonder word, bymekaar
  gedryf in ‘n kraal, so sonder God hulle af wat geoormerk is om geslag te word.

  Hulle lot
  staan dus geteken.

  Hulle kan
  nie meer ontsnap nie.

  So merk God
  nou die mense.

  Hulle moenie
  dink hulle sal nog kan ontsnap nie.

   

  Sefanja noem
  vervolgens enkeles wat geoormerk is, enkeles wat veral nie moet dink dat hulle
  die dans sal ontspring nie.

  Hy begin by
  die belangrikstes:

  Op daardie
  dag, as die storm in al sy hewigheid losbars, sal die vorste eerste aan die
  beurt wees!

  Hulle sal
  eerste afgeslag word.

  Net soos die
  vetste diere ook altyd eerste is.

  Reken maar,
  as die HERE kom, sal die vorste dit eerste moet ontgeld.

  Nie die
  armes, nie die weduwees of die bedelaars nie, nee die vorste.

  Hulle wat
  veilig in hulle paleise skuil.

  Afvallige
  leiers van die volk.

  Vorste,
  prinse, priesters, profete.

  Hulle is die
  hoofverdagtes.

  Hulle wat so
  ryk is dat hulle dit kan veroorloof om uitlandse klere te dra (vers 8).

  Hulle wat,
  behalwe vir die buitelandse mode, ook die buitelandse afgode ingevoer het.

  Hulle wat
  gewoontes uit die buiteland ingevoer het, wat ‘cool’ is.

  Soos
  byvoorbeeld om oor die drumpel te spring (vers 9).

  Bygelowige
  gebruike.

   

  Hierdie
  mense is dus eerste aan die beurt.

  Hierdie keer
  sal die diere nie as plaasvervangers op die altaar geplaas word nie.

  Maar die
  mense self sal dit nou ontgeld.

  God sal
  Jerusalem met lanterns deursoek (vers 12).

  Alle hoeke
  en strate sal Hy uitkam.

  Net soos
  polisie vandag soms ‘n helikopter gebruik om boewe in die nag op te spoor, ‘n
  helikopter met ‘n helder ligstraal wat van bo af skyn.

  Soiets
  bedoel Sefanja, as hy in vers 12 sê dat die HERE Jerusalem met lanterns sal
  deursoek.

  Hy sal
  besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel.

  Wat dink:
  die HERE doen nie goed nie, Hy doen ook nie kwaad nie.

   

  Verstaan u
  hierdie uitspraak, gemeente?

  Daar is
  vandag baie mense wat so dink.

  Of God
  bestaan? Ek weet nie.

  Dit maak my
  ook nie soveel uit nie.

  Ek kom in
  elk geval niks van Hom agter nie.

  Hy doen nie
  goed nie, Hy doen nie kwaad nie.

  So het die
  Nazi’s ook in die vorige eeu gedink.

  En dus kon
  hulle maar hulle gang gaan, het hulle gedink.

  Gelukkig was
  dit nie so nie.

  Gelukkig het
  God gesorg dat die Nazi’s nie vir 1000 jaar, soos hulle van plan was, hulle
  gang kon gaan nie.

   

  En baie eeue
  gelede, om presies te wees, 26 eeue gelede in die dae van Sefanja, toe was
  mense maar net soos hulle vandag nog steeds is.

  Ook toe al
  het die mense gedink dat hulle baas is op aarde.

  En dat die
  HERE, as Hy daar is, tog geen goed of kwaad doen nie.

  Maar ook toe
  was God daar, die lewende HERE, en hoewel Hy geduldig en genadig is, duld Hy
  onreg nie vir altyd nie.

  Pasop, swyg,
  wees stil!

  Naby is die
  groot dag van die HERE.

  Aan die
  einde van hoofstuk 1 beskryf Sefanja met beeldende terme hierdie dag.

  Dit is
  beangstigend.

  ‘n Dag van
  benoudheid.

  ‘n Dag van
  vernieling en vernietiging.

  ‘n Stad wat
  ‘n puinhoop word.

  ‘n Dag van
  duisternis, donker dreigende wolke.

  ‘n Dag van
  besuingeskal.

  ‘n Dag van
  loeiende sirenes.

  Krygsgeskreeu
  teen die versterkte stede en hoektorings.

  Mens moet
  hier dink aan ‘n ou ommuurde stad.

  Die vyand
  het van buite af probeer binnedring.

  Die soldate
  het probeer om teen die hoektoring op te klim.

  Die mense bo
  op die muur het stene en gloeiende teer oor die soldate uitgegooi.

  Waarna die
  soldate met brullende pyn na benede getuimel het.

  Krete van
  pyn, krete van wraak, krete van doodsangs.

  Oorlogstaferele.

  Ja hierdie
  dag van die HERE lyk nie rooskleurig nie, inteendeel.

  Dit is ‘n
  dag om doodsbenoud vir te wees.

  Laat die
  inwonders van Jerusalem dit besef.

  Hulle wat
  dink dat die HERE ‘n verre God is wat goed nog kwaad doen.

  Hulle wat ‘n
  godsbeeld het, asof God nooit sal ingryp nie.

  Maar die
  lewende God verdra dit nie vir altyd nie.

  Wie sy wet
  verag, sal vroeg of laat met die lang arm van sy gereg te make kry.

  En nog hulle
  silwer, goud, nog hulle aandele, hulle welvaart, nog enige van hulle afgode,
  sal hulle op daardie dag kan red.

  Want hulle
  het teen die lewende God gesondig.

  Hy wat alles
  aan die mens maar net in bruikleen gee.

  Hy sal op
  daardie dag sy regte kom opeis.

  Deur die
  vuur van sy toorn sal die aarde verteer word.

  Vernietiging,
  jy ‘n verskriklike einde sal Hy vir die inwoners van die aarde berei.

   

  Net soos aan
  die begin van hoofstuk 1, word hier aan die einde die straf in kosmiese terme
  geskets.

  Asof die
  hele aarde verteer sal word.

  Nou is dit
  so dat die Hebreeuse woord vir aarde
  ook vertaal kan word met land.

  Die konteks
  moet duidelik maak watter woord waar op sy plek is.

  Hier in
  Sefanja 1 gaan dit in die eerste plek oor die straf oor die land van Juda.

  Ons kan met
  sekerheid sê dat hierdie ‘n profesie was van die verwoesting van Jerusalem, en van
  die ballingskap, wat ‘n halwe eeu later sou plaasvind.

  Aan die een
  kant kan mens hierdie woord in vers 18 dus vertaal met land.

  Maar aan die
  ander kant is dit ook so, dat Sefanja God se gerig in kosmiese terme skets.

  Die hele
  aarde hou sy asem op, die hele aarde sal die gerig ondergaan.

  So is
  Sefanja se boodskap ook vir ons belangrik.

  Ons kan nie
  sê: Sefanja se waarskuwing is nie meer vir ons relevant nie.

  Ook ons moet
  lewe met die besef dat die dag van die HERE naby is.

  Ook ons moet
  daarmee rekening hou.

  En as mens
  in hierdie hoofstuk lees wat dit alles inhou, maak dit mens op jou hoede.

  Dit laat jou
  lig loop.

  In elk geval
  nie met die lewenshouding asof God ver is en niks op aarde uitrig nie.

   

  (Tema: Die
  dag van die HERE is naby

 1. Wie veral met hierdie dag rekening moet hou

 2. Wat hierdie dag sal inhou)

   

  3         Wat
  die doel van hierdie dag is

  Ek het
  genoem dat die gerig oor Jerusalem ongeveer ‘n halwe eeu later plaasgevind het.

  Dit was eintlik
  nog ‘n hele tyd.

  As ons dit
  met vandag vergelyk.

  Ons sien
  vandag ook baie afval van die HERE.

  Die afgelope
  dekade of twee het die meeste kerke in Suid-Afrika se lidmatetalle gehalveer of
  nog meer.

  Dis maar net
  ‘n fraksie wat Sondagoggend opstaan om kerk toe te gaan.

  Mense leef
  asof God nie belangrik is nie.

  God se
  gebooie is oudtyds.

  Mense leef
  en pleeg onreg asof niks of niemand hulle daarvoor gaan straf nie.

  Ons besef
  dat dit nie vir altyd so sal kan aangaan nie.

  Maar sê nou
  maar dit is eers oor ‘n halwe eeu wat die HERE orde op sake kom stel.

  In 2050 of
  nog later ...

  Dan sal baie
  van die mense wat vandag so onverskillig leef, al oorlede wees.

  So het dit
  dus destyds in Judea ook gebeur.

  Vyftig jaar
  later het die straf gekom wat Sefanja aangekondig het.

  Ons kan
  hierin ‘n blyk van God se geduld sien.

  Dat Hy sy
  volk baie lank die kans gegee het om tot inkeer te kom.

  En dit is
  ook moontlik, dat daar daadwerklik mense tot inkeer gekom het op Sefanja se
  prediking.

  Ons weet uit
  ander Bybelgedeeltes, dat daar tydens die regering van koning Josia ‘n
  herlewing, ‘n reformasie in Jerusalem plaasgevind het.

  Dit was in
  die tyd van Sefanja.

  Die HERE het
  vrugte gegee op Sefanja se onheilsprediking, op sy waarskuwing.

  Nie dat
  Sefanja die enigste profeet was nie.

  Daar was
  meerdere profete.

  Daar was
  helaas ook valse profete.

  Maar daar
  was ook opregte manne, wat God se wil aan die volk voorgehou het.

  Die profete
  Habakuk en Nahum was byvoorbeeld tydgenote van Sefanja.

  ‘n Seën is
  dit vir God se volk, as profete die waarheid durf te praat.

  Geen mens
  doen dit uit homself nie.

  Ons sit
  almal vas aan ons eie tyd.

  Soos ons tyd
  dink, so dink ons.

  Ons praat
  soos mense van ons verwag om te praat.

  Maar God se
  Gees laat mense na die Bybel luister.

  God se Gees
  bring profete ook so ver.

  Om uit te
  kom vir God se waarheid, om bo die beperktheid van jou eie tyd en samelewing
  uit te styg.

  Dit kan
  konfronterend en onheilspellend wees.

  Sefanja se
  profesie is waarskynlik nie in dank afgeneem nie.

  U eerste
  reaksie sal waarskynlik ook nie positief wees nie, as u ‘n aanhoudende stroom
  van onheilswoorde oor u heen kry.

  Maar Sefanja
  se woorde is vandag ook relevant.

  God se
  onheil kom op ons af.

  God het
  geduld, maar die onreg laat Hy nie eindeloos ongestraf nie.

  Daar kom ‘n
  dag waarop die maat vol is.

  En mens se
  eerste reaksie is dikwels om so ‘n profeet, so ‘n dominee te verkwalik.

  As hy net
  onheil kan praat, laat hom maar elders heen gaan.

  Maar
  gemeente, soos dit destyds was, so is dit vandag ook.

  Juis die
  konfrontasie, die konfrontasie met woorde, ja met God se Woorde, is opbouend.

  God neem
  profete en predikante in diens, nie om die mense se gehoor te streel nie.

  Hulle bring
  die Woord soos ‘n tweesnydende swaard.

  Jesus
  Christus, ons hoogste Profeet en Leraar, is hierin by uitstek ‘n voorbeeld.

  Sy woord het
  ook pyn veroorsaak, maar het wel die genesing gebring wat daar met inkeer kom.

  So bied God
  se Woord perspektief aan sy volk, ook deur die konfrontasie.

   

  Geliefde
  gemeente, u het ‘n God wat naby u is.

  Met sy seën,
  en met sy straf.

  In Christus
  het dit tog so duidelik geword!

  God is nie
  net ‘n verre toeskouer van die wêreldgeskiedenis nie.

  Met Christus
  se koms het dit duideliker geblyk as ooit tevore!

  Hy let
  noukeurig op al jou doen en late.

  Hy sien wat
  jy doen.

  Hy sien jou
  alledaagse lewe.

  As jy jou
  werk doen.

  As jy skool
  toe gaan.

  As jou lewe
  lou is, kom Hy dit agter.

  As jy soms
  ‘n erediens versuim.

  As jy soms
  ‘n dag versuim om te bid.

  As jy ‘n dag
  die TV, of die internet, of whatsapp, moeiliker kan mis as die Bybel.

  As jy
  jouself te goed doen aan al die aangename dinge van die lewe, of dit nou
  voedsel of drank is, motors, vakansies, klere, juwele, selfone, wat ook al, en
  as jy Hom nie opreg daarvoor dank nie.

  As jy dit
  nie sien as gawes uit sy hand nie.

  God merk dit
  alles op.

   

  Gemeente,
  dit is die boodskap van Sefanja 1.

  Die HERE is
  naby, Hy sien alles.

  Hulle wat
  dink: die HERE doen goed nog kwaad.

  Hulle
  rykdomme sal geplunder word.

  Die huise
  wat hulle bou sal hulle nie bewoon nie.

  Van hulle
  mooi tuine sal hulle nie geniet nie.

  God het
  geduld gehad met sy volk, maar 50 jaar later het Hy hulle in ballingskap
  gestuur.

   

  Laat dit vir
  sy volk, sy kinders, sy kerk vandag ‘n voorbeeld wees.

  Leef suiwer
  voor die HERE.

  Vrees Hom.

  Wees bang om
  Hom te bedroef.

  Besef dat Hy
  almagtig is.

  Dat Hy jou
  lewe op die voet volg.

  Dat dit
  genade is dat jy mag lewe.

  Leef suiwer
  voor sy aangesig.

  Of jy ‘n
  tiener is, of ‘n pensioenaris, of ‘n ouer, wie ook al.

  Hy is God en
  Hy is naby ons.

  Sy nabyheid
  is ons tot seën.

  Sy nabyheid
  het Hy in Christus gewys, deur juis Hom
  te straf.

  In Christus
  bied Hy jou sy Vaderliefde, oneindige rykdom.

  Maar sy
  nabyheid kan ook jou ondergang beteken, as jy nie suiwer voor Hom lewe nie.

  Die gerig
  begin by God se huis.

  Maar, dit leer
  ons ook uit die Bybel, Hy bewaar altyd ‘n res.

  Christus sal
  nooit sonder onderdane wees nie.

  Ook nie in
  ons tyd nie.

  Al sê die
  wêreld wat, al vind die wêreld die Bybel en wat daarin staan hoe oudtyds.

  Ons gaan in
  vertroue voort, vertrouend op ons Saligmaker.

  Hy is
  Immanuël.

  Hy is God
  met ons, naby ons.

  Kom, skuil
  by Hom.

   

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)