God vul sy profeet met krag

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-11-27
Teks: 
Miga 3 : 8a
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 27 November 2016 AD,
10:15
(Ampsdraerbevestiging)

Votum (Ps
121:1)

Seën

Ps
105:2,3

Wet

Ps
119:41,59

Gebed

Skriflesing:
Miga 3

Ps
105:9

Teks:
Miga 3:8a

Preek

Ps
18:15

Bevestiging
ouderlinge en diakens (p.52)

Gebed

Ps
134:4 (staande)

Kollekte

Ps
75:1,6

Seën

Preek: Miga 3:8a

Met
vanoggend se teks uit die profeet Miga wil ons veral fokus op een aspek van die
ampsdiens naamlik die feit dat jy ‘n gesant van God is.

Gesant,
d.w.s. deur God gestuur, met ‘n duidelike opdrag om uit te voer.

Ek
verkondig u God se Woord onder die volgende tema:

Tema: God vul sy profeet met krag

1) Jy is onbekwaam as jy geroep word

2) Jy is vol krag nadat die Gees jou die waarheid
ingeprent het

1) Jy is onbekwaam as jy geroep word

Hoe is
die profete in die Ou Testament in hulle amp geroep? Ons weet nie van alle
profete nie, maar van ‘n aantal wel. En die patroon wat ons kan ontdek is dat
hulle almal deur God geroep word, hoewel God meestal van ‘n boodskapper gebruik
gemaak het. En ons sien ook dat eintlik almal vir die eer bedank het. Hulle het
daarvoor teruggedeins. Dink maar aan die profeet Jeremia, wat gedink het hy’s
veels te jonk.

‘Ag
Here HERE, kyk, ek kan nie praat nie, want ek is so jonk.’

Ek
durf nie. En so ook Moses toe hy geroep is: ek is nie ‘n goeie spreker nie.

Hoekom
vra U nou juis vir my? Van Miga weet ons nie hoe dit gegaan het nie.

Dit
word nie genoem nie. Maar ons kan wel vermoed dat dit ook op ongeveer so ‘n
wyse moes gegaan het. Veral vir ‘n jong man vanaf die platteland, wat in die
groot stad Jerusalem die oordeel van God moes gaan aankondig. Dit doen mens nie
sommer uit jouself nie. Dink ook aan die profeet Jona. Ook hy is deur God
geroep: Gaan na Ninevé en hou die groot stad my oordeel voor.

Sê vir
hulle dat dit tyd word dat hulle hulle sal moet bekeer.

Ook
Jona het besware gehad om die roeping van die HERE op te volg. Pleks van na die
Ooste, rigting Ninevé, het hy na die Weste gevlug. Waarskynlik het Miga ook aan
die begin teengespartel. So ‘n funksie, so ‘n amp aanvaar mens nie sommer net
vrywillig nie. Jy moet durf hê, om so ‘n taak op jou te neem en ‘n profeet te
wil wees.

Wat is
dit eintlik? ‘n Profeet wees? Daar is allerlei soorte profete. Net soos daar
vandag allerlei soorte predikante, ouderlinge en diakens is, so was hulle ook
vroeër daar. Kyk maar na wat ons gelees het in hoofstuk 3. Dit klink eintlik
baie bekend. Baie ampsdraers loop die volgende risiko: Dat jy aan die einde van
die dag jou werk met onsuiwer motiewe doen. Byvoorbeeld as jy te afhanklik is van
die mening van mense. Of as jy agter die geld aan is.

Of die
boodskap is vir jou te ingrypend, en met allerlei metodes, sielkundig,
maatskaplik, wat ook al, probeer jy om dit te versag.

En so
verander die profesie dan in hulle mond. Daar word geprofeteer wat die mense
graag wil hoor. Die mense word in feite na die mond gepraat. In die dae van
Miga was daar baie sulke soort profete. En die HERE het sy mening oor hulle. Sien
hfst. 3:5: so sê die HERE aangaande die profete wat my volk verlei, wat as
hulle hulle tande êrens in kan byt – as hulle brood in die mond het, heil
verkondig. Maar teen hulle wat vir hulle niks in die mond kan steek nie, roep
hulle oorlog uit. Profete wat dus teen betaling profeteer wat hulle kliënte
graag wil hoor. En hulle wat nie kan betaal nie, word nie ontvang nie.

Maar
dit noem die HERE dus nie profesie nie. Profesie is om sy wil aan die mense
bekend te maak. Sy beloftes by gehoorsaamheid. Sy waarskuwings as dit nodig is.
En so moes Miga ‘n egte profeet wees. Onafhanklik van wat die mense van hom
dink, moet hy die wil van God aan hulle voorhou.

Sy
bestaansreg het slegs hierin gelê dat hy ‘n boodskapper van God is.

Dat hy
Sy wil aan die mense voorhou. Doen hy dit nie, is hy geen profeet in God se oë
nie.

Het Miga
hiermee ‘n probleem gehad? Was dit vir hom moeilik, aan die begin toe hy geroep
is? Ons weet nie presies nie, ons het wel die reaksie van ander profete gesien
toe hulle deur God geroep is, toe hulle ingesien het wat hulle te doen staan, dan
kan ‘n mens wel aanneem dat dit vir Miga ook stresvol was.

Maar
nou die vraag: het dit so gebly?

Ons
teks gee hierop antwoord. Wanneer ‘n profeet ‘n roeping aanvaar, dan sorg God
vir die krag. Of soos die teks sê: Miga is vervul met die Heilige Gees.

En
soos dit toe was, so is dit vandag nog steeds. Daar is verskillende soorte
profete. Profete wat broodprofete is. Wat dit doen net vir die geld, of vir die
reputasie wat hulle dan in die samelewing geniet. Daar is ook profete wat op
hulleself vertrou. Dat hulle byvoorbeeld ‘n charismatiese persoonlikheid het.

Iemand
wat ‘n groot uitstraling het, ‘n motiverende persoonlikheid. Maar, die soort
profeet wat die HERE soek, is dus iets anders. God soek iemand wat gegrepe is
deur sy Woord. So iemand gebruik Hy.

Nou is
dit die probleem dat niemand dit uit homself is nie. Miga was dit ook nie uit
homself nie. Soos ons hom hier in vers 8 ontmoet, selfversekerd tot en met, so
word profete nie geroep nie. Ons het al genoem van Jona, wat skoon die
anderkant op gevlug het. Hy was bang vir die HERE, wat die HERE nou van hom
vra. En die profeet Esegiël, nadat God aan hom verskyn en tot profeet geroep
het, was vir sewe dae lank siek. Hy was verbysterd, hy kon net nie verstaan dat
die HERE hom so iets kon aandoen nie. Maar, en dis wat so mooi is, dit het nie
so gebly nie. Die oomblik dat die profeet vasgegryp word deur God se Woord, op
daardie oomblik begin iets te verander. Op daardie oomblik begin die Gees van
God in die profeet se hart te werk. Op daardie oomblik kom daar oorlog in die
binnenste van die profeet, wat daarop uitloop dat hy hoe langer hoe meer begin
besef dat God se Woord die waarheid is, en dat dit nou die tyd is om dit te
bring. So werk die Gees in die hart van die profete.

En die
oortuiging, die roepingsbesef begin toeneem, tot die profeet sover kom dat hy
dit self ook durf. Dat hy self durf om te gaan, as God hom stuur.

Dink
maar aan Jona, langs ‘n groot ompad kom hy uiteindelik sover om God se roeping
op te volg. En as die profeet hom dan oorgee aan die wil van God, dan kry hy
ook die vertroue, die krag, die oortuigingskrag, sodat hy die roeping durf op
te volg. Dan durf hy ook dinge te sê en te doen wat ‘n normale mens nooit sou
waag nie.

Dink
aan Moses, toe God hom uiteindelik sover gekry het dat hy ingewillig het, het hy
gedurf, hy wat nie so welsprekend was nie, het hy gedurf om na die magtige
koning Farao te gaan, en sonder skroom vir hom te sê dat God se straf op koms
is.

Dink
aan Jona, toe God hom uiteindelik sover gekry het, het hy as ‘n Jood gedurf om
na ‘n buitelandse stad te gaan en daar die mense op te roep tot bekering.

Hoe
het hy dit gedurf? Watter mens sou dit durf? In ons teks staan die antwoord: Die
mens wat Gód sover gekry het dat hy ten volle oortuig is van die waarheid.

Oortuig
van die noodsaak om die mense te konfronteer met God se Woord.

En by
Miga sien ons dus dat God hom inderdaad sover gekry het. Let wel, dit het nie
aan Miga gelê nie, hy was ‘n gewone mens soos ons, vol van sonde en twyfels. Dit
het nie aan sy indrukwekkende persoonlikheid gelê nie. Dit het nie aan sy eie
welsprekendheid of geesteskrag gelê nie. Gód het Miga sover gekry.

God
het hom gesoek, hom geroep, hom ‘n opdrag gegee. En langsamerhand het God se
Woord, sy boodskap, hom sover gekry, hom oortuig. Danksy God se roeping, danksy
Sy Gees het Miga sover gekom dat hy alles durf sê het.

Omdat
God aangehou het om aan hom te trek. En so kom hy sover om in ons teks te sê: Ek
daarenteen is vol krag, met die Gees van die HERE, en reg en heldemoed. Oftewel:
God se Gees brand in my as ‘n heilige vuur.

Ek kan
nie meer ontsnap nie, ek moet dit sê.

(Tema:
God vul sy profeet met krag

1) Jy
is onbekwaam as jy geroep word)

2) Jy is vol krag nadat die Gees jou die waarheid
ingeprent het

Gemeente,
en ampsdraers in ons midde, ook julle broeders wat gereed is om in die amp
bevestig te word: Durf jy dit ook? Sonder onduidelikheid, sonder omhaal van
woorde, sonder twyfel kies vir die waarheid? Reken maar dat God met elkeen van
ons besig is. Voel jy dit ook? Dit vra nogal iets om vir die waarheid op te
kom. Ook daardie aspekte wat gerieflikheidshalwe meestal oor die hoof gesien
word. Hoe dan sonder vrees die waarheid praat? Die teks gee die antwoord:
gedrewe deur die Gees, die hemelse Sender, is daar vir jou nie ‘n opsie om
onder die waarheid uit te kom nie. Jy voel gewoon dat die vuur van die Gees jou
van binne sal verteer, jou sal opeet, as jy die waarheid vir jouself hou. Soos
die HERE vir Esegiël gesê het toe hy hom as profeet geroep het: Ek stuur jou na
my volk om hulle te konfronteer met die waarheid.

Doen
jy dit nie, as jy nie durf nie, met die gevolg dat hulle omkom sonder die
waarheid te gehoor het, dan sal ek hulle bloed van jou eis. Maar as jy hulle
wel die waarheid vertel, maar hulle bekeer hulle tog nie, dan is hulle self
skuldig, maar jy het jou eie lewe gered. As God jou as profeet roep, dan word
die waarheid in jou soos ‘n vuur, wat of jou sal aanvuur, die krag en moed sal
gee om met heilige oortuiging op te kom vir die waarheid, sonder vrees vir mense,
òf daardie vuur kan jou eie ondergang word, as jy die waarheid vir jouself hou.

In ons
teks ontmoet ons Miga as gesant van God. Nogmaals, dit was nie sy prestasie
nie. Maar Miga kon nie ontsnap nie. En toe hy hom aan God oorgegee het, om sy
gesant te word, toe blyk dat God selfs wonders deur hom kon doen.

Wat ‘n
gewone mens nooit sou doen nie, daarvoor skrik Miga nie terug nie.

‘n Man
van die platteland, ‘n boereseun, is nie bang om vir sy kollega profete die
waarheid oop te vlek nie.

En
selfs vir die regeerders van die land. Vers 1 en 9:

Luister,
hoofde van Jakob, leiers van die huis van Israel.

Julle
verafsku wat reg is, julle verdraai die waarheid.

Julle
bou Sion met bloed en Jerusalem op onreg.

Julle
lewe van omkoopgeskenke.

Julle
hou die mense heel vroom voor:

Die HERE
is in ons midde, ons sal geen kwaad tref nie.

Miga
neem geen blad voor die mond nie. Júlle is die rede dat Jerusalem met die grond
gelyk gemaak gaan word. Die skuld rus op júlle, nie op die arm mense nie, nie
op die buitelandse vyande nie, maar op júlle, al te vrome profete en
regeerders.

Gemeente,
wat wil hierdie hoofstuk vir ons leer? Die tema lui: God vul sy profeet met
krag. Laat ons hiermee begin. As iemand vandag bevestig word in die amp van ouderling
of diaken, maar dieselfde geld ook vir die amp van elke gelowige: Laat elkeen
van ons die vraag vra: Durf jy dit Miga na te sê: ek is vol krag! Ek is vol van
die Gees van die HERE? Ek durf op te staan vir die waarheid! Durf jy dit? Dis
nie altyd so maklik nie.

Ook
vandag hoor baie mense, ook onsself, liewers nie sommige aspekte van die
waarheid nie. Vir die waarheid opkom kan naamlik konsekwensies hê.

Jou
posisie by jou werk; of jou posisie in jou familie; of jou posisie in die
gemeente. Durf jy vir die waarheid op te staan? Byvoorbeeld die simpele
waarheid dat hierdie wêreld aan God behoort. En dat al sy wette dus op aarde
geld, en dit vir alle mense. En laat ons net duidelik wees: die waarheid aan
iemand voorhou beteken nie onbarmhartig of onvriendelik wees nie

Inteendeel.
‘n Ampsdraer wat gedryf word deur die waarheid, sal eerder baie vriendelik en geïnteresseerd
wees, sal tyd hê vir mense, ongeag die mense ryk of arm is, invloedryk of
onaansienlik, sal uitvra, sal goed luister, maar sal ook nie van ‘n vae verhaal
hou nie, maar tot die punt wees met sy boodskap.

Uiteraard
sal hulle wat nie die volle waarheid wil hoor sulke ampsdraers as lastig en
bemoeisiek ervaar. Maar ‘n ampsdraer wat besef dat hy ‘n gesant van God is, sal
hom uiteraard nie daaraan steur nie. Want ‘n ampsdraer se reputasie staan of
val nie by wat mense van jou dink nie, maar of jy aan God gehoorsaam is. Nou is
dit natuurlik nie so, laat ons eerlik wees, dat alle ampsdraers heel stoïsyns hulle
werk kan doen sonder dat hulle ooit in die put kan sit nie.

As
gemeentelede sy naam swart smeer, as mense sy vermaning nie opvolg nie, hom
dalk selfs teenwerk, hom vermy, vir hom soms selfs die deur nie eers oopmaak
nie. In die Bybel is daar ook sulke voorbeelde, dink aan die profeet Elia, wat
op ‘n stadium heeltemal depressief na die buiteland vertrek het en onder ‘n
bossie gaan lê het. Die werklikheid van ampsdraer wees is baie keer
weerbarstig. Maar juis in sulke omstandighede is dit goed dat jy die vuur van
die waarheid in jou het, wat jou op pad stuur, ook al het jy nie meer krag en is
jy niks meer lus om te gaan nie.

Nie
alle ampsdraers kry dit ewe maklik nie. So was dit ook by die profete.

Die
een kan ‘n rustige lewe lei, die een maak mee dat sy woorde ingang vind by die
mense, dat hulle luister, dat hulle hulle bekeer, Dat hulle hom selfs bedank
vir die moeite wat hy gedoen het om hulle persoonlik op te soek, en hulle na
die waarheid toe te lei. Maar daar is ook ampsdraers wat swaar kry.

Wat
keer op keer merk dat die deur nie oopgemaak word nie, wat telkens
afstandelikheid proe. Dit kan moeilik wees! Maar tog roep God jou as ampsdraer.
Net soos Jeremia destyds, wat lewenslang die taak gekry het om sy volk op te
roep tot bekering, maar wat self nooit die resultaat mog meemaak nie. Hoe
moeilik was dit nie! Wie die boek Jeremia deurlees, sal sien dat hierdie
profeet elke nou en dan in die put gesit het. Maar nog steeds geld wat Miga
hier sê: jy is vol van die krag van die Heilige Gees. Die krag van God se Woord
vuur jou aan, dit hou jou op die been. Dit is jou bestaansreg as profeet, as
ampsdraer. Die feit dat God jou stuur. Daaraan ontleen jy jou identiteit.

Hierdie
is net so belangrik vir die amp van elke gelowige.

Vuur
God se Woord jou aan? Lees jy uit die Bybel, elke oggend, voor jy met jou
dagtaak begin? Lees jy darem elke dag uit die Bybel? ‘n Profeet wat God se
Woord nie goed ken nie, begin sy eie mening te verkondig. Laat ons eerbied hê
vir die Woord, elke profeet wat hier vanoggend in die kerk is. Laat ons eerbied
hê vir ons hoogste Profeet en Leraar, Jesus Christus. Volgende week word ons
uitgenooi om by Hom aan tafel te kom. Laat dit nie so wees dat ons, ons deur
die week vir sy woorde skaam, maar op Sondag wel by Hom aan tafel wil sit nie. Hy
wat sy Woord hoor, en dit ook doen, dit is slegs hulle wat uitgenooi word na
die nagmaal. Ja jy is ook profeet in jou doen en late.

In dit
wat jy gaan doen hierdie week, en in dit wat jy gaan nalaat om te doen.

As
profeet getuig jy ook deur jou lewenswyse.

Ek
sluit af.

Geliefde
gemeente, en broeders ampsdraers veral, as jy jou deur God se Woord laat lei,
dan sal jy wel ondervind dat  jy vir
niemand hoef bang te wees nie. Soos Paulus gesê het: as God vir ons is, wie kan
teen ons wees?

Of
soos Marten Luther ‘n keer gesê het, en dit het hy nogals in die teenwoordigheid
van die keiser gesê: Ék kies vir die waarheid, ek kan nie anders nie. God help
my.

Of
soos Miga gesê het, vol oorgawe: Ek daarenteen is vol krag, met die Gees van
die HERE.

En so
mag julle, broeders wat vandag bevestig word, vandag na hierdie erediens uit
die kerk uitstap met die besef: Ek is vol krag.

Die
Gees van die HERE vuur my aan.

As ek
op Hom staatmaak, sal Hy my alles gee wat ek vir die ampsdiens nodig het.

Amen.

 

 

Liturgie: 

(kyk in preek)