Die Gees van die verhoogde Christus bepaal Paulus se koers

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-05-15
Teks: 
Handelinge 16 : 6-12
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 15 Mei 2016 AD, 10:15
(Pinkster)

Votum

Seën

Ps 84:2,5

Wet

Ps 114:1-4

Gebed

Skriflesing:
Handelinge 15:40-16:12

Ps 84:4

Skriflesing:
Handelinge 21:1-14

Ps 84:6

Teks:
Handelinge 16:6-12

Preek

Sb 13:3,8,9

Gebed

Kollekte

Sb 14:1,2

Seën

Preek: Handelinge 16:6-12

Van die
Noord-Kaap in Noorweë tot Kaap Aghulhas in Suid-Afrika vind mens deesdae in
omtrent elke stad ‘n kerkgebou.

Maar toe
Paulus destyds op sy sendingsreise uitgetrek het, was die gebiede waardeur hy
gereis het, nog heeltemal heidens.

Niemand het
nog gehoor van ‘n God wat aan die mensdom genade bewys het deur sy Seun as
Verlosser na die aarde te stuur nie.

In Romeine 1
skets Paulus die wêreld van sy dae.

Die beroemde
Grieks-Romeinse kultuur was eintlik ‘n rioolput waaruit ‘n walm van
ongeregtigheid opgestyg het.

Die mense
het die lewende God ingeruil vir afgode.

Hulle was
verduister in hulle verstand.

Die het ook
vir Europa gegeld. Ons Germaanse voorouers het sonder hoop en sonder die
lewende God geleef.

Jesus, die
Oorwinnaar oor dood en graf, het hulle nie geken nie.

Hulle het die
afgode Wodan en Donar gevrees.

Hulle hele
wêreldbeeld is beheers deur die bose geeste, wat in diens staan van die satan.

Maar in ons
teks lees ons oor ‘n ander Gees.

Die Heilige
Gees.

Tema: Die Gees van die verhoogde Christus
bepaal Paulus se koers

 • Hy lei Paulus na die Weste, na
  Europa

 • Hy lei ons lewe volgens God se
  wil

 • Hy lei Paulus na die Weste, na
  Europa

  Dit was die
  Heilige Gees wat die apostel Paulus met die Evangelie in die rigting van Europa
  gestuur het.

  As mens na
  die geografiese gegewens in ons teks kyk, is dit so dat Paulus hier die oorstap
  maak vanuit Asië na Europa, die wêrelddeel waar die meeste van ons voorouers
  vandaan kom.

  As hy voet
  aan wal sit in Neapolis, was dit die eerste keer wat hy hom op Europese
  grondgebied bevind het.

  Dit is
  teenswoordig êrens in die grensgebied tussen Macedonië en Bulgarye. Ons teks
  handel oor ‘n gebeurtenis wat, veral as mens na 20 eeue weer terugkyk, van
  enorme historiese konsekwensies was.

  In ons
  geskiedenis is die moment waarop Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het aan
  die Kaap, van historiese betekenis.

  Maar die
  moment waarop die apostel Paulus vir die eerste keer voet aan wal gesit het op
  die kontinent Europa, is vir ons van nog veel groter historiese betekenis. Hier
  begin naamlik die kerstening van Europa.

  Die
  koerswending waarvan ons in ons teks lees, was nie toevallig nie, maar dit was
  bewus so aangestuur deur die Heilige Gees.

  En soos ons
  weet, die kerstening van Europa het op sy beurt weer bygedra tot die kerstening
  van ander wêrelddele, ander kontinente, soos Amerika, Australië asook Afrika.

  Maar,
  gemeente, as dit toe van Paulus afgehang het, sou hy op die vasteland van
  Klein-Asië gebly het. Lukas, skrywer van hierdie reisverslag, vestig ons aandag
  daarop dat nie Paulus nie, maar die Heilige Gees die reisroete bepaal het.

  In ons teks
  beskryf Lukas hoe die Heilige Gees drie keer heel bewus ‘n koerskorreksie
  aanbring in Paulus se reisplanne.

  Die eerste
  korreksie van die Gees was dat Hy Paulus verhinder het om die Evangelie op
  daardie oomblik in die provinsie Asië te verkondig.

  As u op ‘n
  kaart kyk, sal u sien dat Klein-Asië destyds in verskillende provinsies verdeel
  was. Een van hulle het die naam Asië gehad.

  Ons weet dat
  Paulus eers later, op sy sogenaamde derde sendingsreis, geleentheid gekry het
  om ook in hierdie provinsie die Evangelie te bring.

  Hoe die
  Heilige Gees hierdie koerskorreksie bekend gemaak het, vermeld Lukas nie. Was
  dit deur ‘n profesie? Of was dit deur ‘n gesig?

  Was dit deur
  omstandighede, wat hulle weerhou het om langer in Asië te bly? In elk geval het
  dit vir Paulus duidelik geword dat Hy nie na die westelike provinsie Asië nie,
  maar in noordelike rigting moes verder reis.

  Sodoende het
  hulle deur die provinsies Frigië en Galasië getrek.

  Daar is
  gemeentes gestig.

  En toe hulle
  by die grens van Misië gekom het, wou hulle nog verder noord deurreis, in die
  rigting van Bithinië, dit was een van die mees noordelike provinsies van
  Klein-Asië, wat gegrens het aan die Swart See.

  Hier het
  stede gelê soos Nicea en Chalcedon. Stede met groot Joodse bevolkings. Paulus
  se oogmerk was om die hele vasteland van Klein-Asië deur te trek.Dit is op sig
  nie verbasend nie, aangesien Paulus self ‘n persoon was wat afkomstig was uit
  Klein-Asië. Gebore in Tarsus, in die suidelike provinsie Silisië. As dit aan
  hom sou gelê het, het hy in Klein-Asië bly arbei, en het die Evangelie op
  daardie stadium nie vir Europa bereik nie.

  Maar nou
  volg daar ‘n tweede ingreep van die Heilige Gees.

  Ons lees in
  ons teks: “maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie” – naamlik om na
  Bithinië te gaan.

  Die Heilige
  Gees is een Persoon in God Drieënig.

  Op
  Pinksterdag is Hy uitgestort.

  Sedert
  Pinkster is Hy besig om Christus se verlossingswerk op aarde voort te sit. Die
  Seun is weer in die hemel, Hy het plaasgeneem op die troon.

  Die Gees sit
  die werk op aarde voort.

  En omdat die
  verheerlikte Christus sy kerk ook in Europa wil plant, sorg Hy dat sy Gees
  Paulus se reisroete bepaal.

  Paulus is
  nie toegelaat om deur te reis na die Noorde en die Ooste nie.

  Nee, op
  hierdie oomblik stuur Christus hom deur sy Gees na die Weste.

  By hierdie
  koerskorreksie deel Lukas ons ook nie mee hoe die Gees dit aan Paulus te kenne
  gegee het nie.

  Hulle het
  dus verder getrek, gehoorsaam aan die leiding van die Gees, deur Misië totdat
  hulle die hawestad Troas bereik het.

  Dit is aan
  die kus van die Egeïese See, in die uiterste weste van Klein-Asië.

  Maar,
  waarheen moes hulle nou gaan? Waar wou die Here hulle nou stuur?

  En dan kom
  ons by die derde koerskorreksie.

  Hierdie keer
  is dit nie ‘n verhindering soos die voorafgaande kere nie.

  Hierdie keer
  is dit ‘n positiewe rigtingaanduiding.

  En oor
  hierdie derde koerskorreksie vermeld Lukas wel meer details.

  Dit het in
  die nag gebeur.

  Paulus het
  ‘n gesig in die nag gesien, waarin daar duidelik ‘n man uit Macedonië was wat
  hom gesmeek en gesê het:

  Kom oor na
  Macedonië en help ons!

  Macedonië
  het aan die oorkant van die Egeïese See gelê.

  In vers 10
  lees ons vervolgens dat Paulus en sy geselskap hierdie gesig ernstig geneem
  het.

  Hulle het
  tot die slotsom gekom dat in die oproep van die Macedoniër die stem van God
  geklink het.

  En dus het
  hulle dadelik in Troas na ‘n geleentheid begin soek om oor te vaar.

   

  Ek weet nie
  of dit u al opgeval het nie, maar vanaf hierdie vers – vers 10 – verander Lukas
  sy reisverslag van die derde persoon – hy het tot dusver die heeltyd oor hulle geskryf, na die eerste persoon – ons.

  Voortaan
  sluit hy homself dus by die reisgeselskap in.

  Ons kan
  hieruit aflei dat Lukas vanaf hier – vanaf Troas – by Paulus se reisgeselskap
  aangesluit het.

  ‘n Deel van
  Paulus se reis het Lukas dus werklik as ooggetuie meegemaak.

  Hoe Lukas
  hier in  Troas uitgekom het, waar Lukas
  woonagtig was, waar Lukas as dokter gewerk het, dit word nie beskryf nie.

  Maar
  sedertdien het Lukas vir Paulus tot groot steun geword, vir die res van sy
  lewe.

  Aan die
  einde van Paulus se lewe, as hy ‘n brief aan Timotheüs skryf, noem hy dat Lukas
  ook op daardie oomblik by hom is – 2 Timotheüs 4:11.

  So het dit
  dus gebeur, op die môre na die nag waarin Paulus die gesig ontvang het, dat
  daar vier manne langs die hawe van Troas geloop het, saam op soek na ‘n skip
  waarmee hulle so spoedig moontlik na Macedonië sou kon oorvaar.

  Want, skryf
  Lukas, toe ons die feite op ‘n rytjie geplaas het, het alle stukkies soos ‘n
  legkaart inmekaar gepas.

  Goddelike
  leiding sluit menslike oorleg nie uit nie.

  Hulle het
  saam tot die slotsom gekom dat God hulle na die oorkant van die see roep.

  God het
  hulle prediking in Asië, in Misië en Bithinië opsetlik verhinder, omdat Hy
  hulle na die oorkant van die see wou stuur.

  Hulle
  reisdoel was nou dus: die hawe van Neapolis en die stad Filippi.

  Dit sou die
  poort word vir die Evangelie na Europa.

  Nou dink u
  dalk: sjoe, so baie name, so baie geografiese aanduidings, al die provinsies,
  dorpe en stede wat genoem word.

  Dit klink
  inderdaad soos ‘n baie noukeurige reisbeskrywing.

  Tog gee
  Lukas eintlik maar net globaal die roete aan wat Paulus afgelê het.

  Die
  provinsiename. En dit was behoorlike groot provinsies.

  Lukas skenk
  eintlik veel meer aanag aan die Goddelike leiding, wat vir hulle duidelik gemaak
  het dat Paulus sy werkterrein moes verskuif van Klein-Asië na Griekeland.

  As ons
  onsself nou afvra wat hierdie teks vir ons vandag beteken, watter boodskap dit
  vir ons het, dan moet ons begin om in die eerste plek ons dankbaarheid uit te
  spreek.

  Juis op ‘n
  dag soos vandag, waarop ons die Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige
  Gees herdenk.

  Dank aan ons
  verhoogde Here, wat gesorg het dat sy Evangelie oor die wêreld versprei is.

  Dat Hy dit
  so gelei het dat Europa die Evangelie mog ontvang, dat Europa gekersten is.

  En nie net
  Europa nie, daarna ook Amerika, en ook Afrika waar ons woon.

  Soos ek
  genoem het, vanaf die Noordkaap in Noorweë tot by Kaap Aghulhas vind mens
  teenswoordig in omtrent elke stad ‘n kerkgebou.

  Dit is,
  alhoewel, nie ‘n waarborg dat dit altyd so sal bly nie.

  Ons word
  vandag gekonfronteer met masale afval van die Evangelie, in Europa, en ook hier
  in Suid-Afrika.

  Volke wat in
  die verlede gekersten is, begin weer los en vervreemd van die kerk te lewe. Die
  geestelike en materiële seëninge wat die Westerlinge ontvang het, hulle
  welvaart, het juis aanleiding geword dat hulle begin dink het dat hulle God nie
  meer nodig het nie.

  Hulle het
  God die rug begin toekeer, meer spesifiek, hulle het begin beweer dat Hy nie
  bestaan nie. Hoeveel atheïste of agnostisiste is daar nie deesdae in die
  Westerse wêreld nie. Volgende naweek, DV, gaan ons op die jeugkamp veral na
  hierdie ontwikkeling in die Westerse wêreld kyk, en hoe dit jou as jongmens
  vandag raak.

  Hoe is dit
  moontlik, dat juis daardie Boek wat die Westerse wêreld so suksesvol gemaak
  het, nou aan die kant gegooi word asof dit onbetroubaar is? Hoe is dit
  moontlik, dat juis daardie godsdiens, wat die Westerse wêreld so stabiel,
  regverdig en verdraagsaam gemaak het, nou massaal verlaat word?

  Maar, soos
  ek genoem het, op hierdie dag, Pinksterdag, in die eerste plek, laat ons ons
  dankbaarheid uitspreek!

  Dank aan
  God. Hy het die geskiedenis gelei. Hy het die voetstappe van Paulus gelei. Hy
  het deur hierdie gesig, waarvan ons in die teks lees, gesorg dat Paulus voet
  aan wal gesit het in Europa.

  (Tema: Die
  Gees van die verhoogde Christus bepaal Paulus se koers

 • Hy lei Paulus na die Weste, na Europa)

 • Hy lei ons lewe volgens God se
  wil

  En dan, in
  die tweede plek, is daar nog iets anders wat ons aandag vra in die teks. En dit
  is die werking, die leiding van die Heilige Gees.

  Juis Hom
  ontmoet ons in die teks. Hom en dit wat Hy gedoen het.

  En dan kom
  onwillekeurig die vraag op ons af:

  Wat doen die
  Heilige Gees vandag? Hoe lei die Heilige Gees vandag jou lewe? Kan jy ook ‘n
  gesig ontvang van die Gees, soos Paulus en sy reisgeselskap ontvang het?

  Dit is vrae
  wat ons veral vandag, op Pinksterdag, besig hou.

  Hoe is die
  Heilige Gees aanwesig in ons lewe vandag?

  Hoe lei Hy
  sy kerk vandag?

   

  In ons teks
  het die Gees tot drie keer toe ‘n koerskorreksie aangebring in Paulus se
  reisplanne.

  Oor die
  eerste twee keer, hoe die Gees dit presies gedoen het, word ons nie nader
  geïnformeer nie.

  Oor die
  derde keer wel, dit het gebeur deur ‘n gesig, ‘n visioen.

  Nou die
  vraag: doen die Heilige Gees dit vandag nog steeds?

  Hoe werk die
  Heilige Gees? Hoe bestuur Hy jou lewe?

  Sê nou maar
  ‘n dominee ontvang ‘n beroep, hoe ervaar Hy die leiding van die Gees, om
  duidelikheid te kan kry wat hy moet doen, watter rigting hy moet opgaan?

  Of sê nou
  maar jy staan voor ‘n belangrike kruispunt in jou lewe, hoe kry jy
  duidelikheid?

  Nou om te
  begin, gemeente, is dit in hierdie opsig belangrik om te besef:

  Ons spreek
  hier oor die Gees van die Vader en die Seun.

  Op grond van
  die Skrif het die kerk deur die eeue heen bely: die Gees gaan van die Vader en
  die Seun uit.

  Dink aan
  hierdie woorde uit die Geloofsbelydenis van Nicea.

  Wat word
  eintlik hiermee bedoel?

  Dit is nie
  net teologie, teorie nie, hierdie belydenis het ook praktiese konsekwensies. Laat
  ons begin met die Vader, God die Vader.

  Ons bely in
  die Geloofsbelydenis dat Hy die Skepper is van hemel en aarde.

  Hy het alle
  dinge laat ontstaan.

  Alle dinge
  getuig van sy magtige Skeppershand, van sy voorsienigheid, van sy onderhouding
  van alle dinge.

  En dit alles
  het Hy gedoen, en doen Hy, deur sy Gees.

  Die Heilige
  Gees is aktief in God se skepping.

  As dit lente
  word, as blomme en blare weer uitspruit, dan bely ons: die Heilige Gees is aan
  die werk. Hy is aktief deur alle seisoene heen.

  So spreek
  God die Vader met ons, deur sy skepping, onderhouding en regering van alle
  dinge, soos ons in NGB art. 2 bely.

  Met skepping
  verwys ek na die hele werklikheid.

  Ook die
  mensewêreld. Ook jy as mens, wie jy is, hoe jy gemaak is.

  Ook God se
  leiding van jou lewe.

  So bely ons
  dat ‘n mens nie toevallig sy lewensmaat ontmoet nie.

  Dit is God
  die Gees wat jou lewe so lei.

  Ons kan
  selfs bely, dat geen enkele droom wat ‘n mens het, toevallig is nie.

  In alles, of
  jy waak en of jy slaap, in alles lei die Heilige Gees jou lewe.

  En alles kan
  Hy ook inskakel in die leiding van jou lewe.

  Dit is
  belangrik dat ons met hierdie besef lewe.

  Alles om ons
  heen, die hele werklikheid, spreek van God, sy skepping, onderhouding en
  regering van alle dinge. In alles spreek God tot ons.

  In die
  Nederlandse Geloofsbelydenis word in artikel 2 samevattend die tweede ‘boeke’
  genoem waardeur God tot ons spreek.

  Die dikste
  boek, dit is die boek van die skepping.

  Die Heilige
  Gees openbaar God se heerlikheid daardeur aan ons.

  Dit in die
  eerste plek.

  Maar
  dieselfde Gees is ook die Gees van die Seun.

  Hy gaan uit
  van die Vader en die Seun.

  Die Seun
  spreek tot ons deur sy Gees en Woord.

  Die Gees van
  Christus gebruik die Woord, dit is die tweede Boek, die Bybel, om baie direk
  met ons te spreek.

  Christus het
  daarvoor gesorg dat die wil van sy Vader, sy heilsplan, swart op wit in Bybel
  opgeskryf is.

  Danksy
  Christus se Woord weet ons presies wie die hemelse Vader vir ons is, en wat sy wil
  met ons lewe is.

  Nogmaals:
  Die Gees gaan uit van die Vader en die Seun. Albei.

  Hierdie twee
  mag mens nie teen mekaar uitspeel nie.

  Dit sou
  byvoorbeeld kon gebeur in die volgende geval:

  Sê nou maar
  ‘n mens sou beweer dat hy ‘n boodskap van die Gees ontvang het, dalk’n openbaring,
  dalk selfs ‘n gesig of visioen.

  Maar daardie
  boodskap staan wel op gespanne voet met die Bybel.

  Dit kan dus
  nooit nie. Dit is een Gees. Die Gees
  spreek Homself nie teen nie.

  Alle
  boodskappe wat ons via die eerste Boek, die geskape werklikheid, ontvang, moet
  ons daarom toets aan die tweede Boek, die Woord van Christus. In feite het
  Paulus dit ook gedoen. Hy het ‘n gesig ontvang in die nag. Daardeur is hy
  oorgehaal om na Macedonië te vaar.

  Hy het
  oopgestaan vir God se leiding in sy lewe.

  Maar, aan
  die ander kant, het dit nie beteken dat Paulus alle gesigte, boodskappe en
  visioene wat hy te hore gekry het, klakkeloos nagevolg het nie. Alles moes eers
  getoets word aan die wil van die verhoogde Christus, aan sy Woord.

  So vind ons
  byvoorbeeld ‘n paar hoofstukke verder die opmerklike feit dat Paulus ‘n
  boodskap ontvang het van ‘n aantal dissipels in die stad Tirus.

  Handelinge
  21:4.

  Hulle het
  vir Paulus deur die Gees gesê om nie op te gaan na Jerusalem nie.

  En in vers
  11 kom dit nog ‘n keer terug, as ‘n waarskuwing dat daar probleme vir Paulus
  wag in Jerusalem:

  Deur die
  Heilige Gees het die profeet Agabus vertel dat boeie en gevangenskap vir Paulus
  in Jerusalem gewag het.

  Sy
  reisgeselskap het hom gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem nie.

  Tog,
  desnieteenstaande, het Paulus na Jerusalem vertrek.

  Was hy in
  hierdie geval ongehoorsaam aan die leiding van die Gees?

  Ek glo nie
  so nie.

  Lukas
  beskryf in hierdie Bybelboek juis dat dit God se plan was om deur Paulus se
  gevangenskap hom uiteindelik in Rome te bring.

  Ons sien dat
  elke boodskap wat Paulus ontvang het, dat hy dit geweeg en beoordeel het, en
  homself afgevra het wat God se plan presies met sy lewe was. Soos hy in
  Handelinge 21:13 sê: “ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook
  om in Jerusalem te sterwe vir die Naam van die Here Jesus. Toe hy dan nie oor
  te haal was nie,” – skryf Lukas – “was ons tevrede en het gesê: Laat die wil
  van die Here geskied!” (vers 14)

   

  Vandag, op Pinksterdag,
  staan ons stil by die uitstorting van die Heilige Gees en sy werking in ons
  lewe. Die Heilige Gees gaan van die Vader en die Seun uit. Dit is baie
  belangrik dat ons dit goed vashou, en met hierdie besef lewe. Die besef dat ons
  lewe onder ‘n oop hemel, dat God daagliks met ons kommunikeer. Elke dag is daar
  baie boodskappe wat ons bereik.

  Deur sy
  skepping, deur die mense wat ons ontmoet, deur die gang van ons eie lewe. Maar
  of iets ‘n boodskap van God is, kom ons agter wanneer ons dit toets aan sy
  geopenbaarde Woord. So lei die Heilige Gees ons lewe.

  Die Gees van
  die Vader, wat alles geskape het en onderhou.

  Hy wat ook
  die Gees van die Seun is, wat aan ons die wil van die Vader so duidelik geopenbaar
  het, in sy Woord.

  In ons
  Gereformeerde tradisie is ons soms geneig om te vergeet dat die Gees ook van
  die Vader uitgaan. Dat die Vader daagliks tot ons spreek in sy skepping. Deur
  die hele geskape werklikheid.

  Daarom, vra
  u elke dag af, hoe God met u kommunikeer.

  Deur die
  skoonheid van die skepping, die prag van die seisoene.

  Maar ook
  deur byvoorbeeld natuurrampe.

  Of as u deur
  ‘n siekte getref word.

  Of as u
  geseën word met welvaart, met kinders, met kleinkinders, met vriende en
  vriendinne.

  Of as u in
  die nag, veral op die platteland, omhoog kyk na die sterrehemel.

  Soos Psalm
  19 sing: “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die
  werk van sy hande.” (vers 2)

  Dit gebeur
  sonder spraak en sonder woorde, maar tog vertel die skepping ‘n groot verhaal
  oor sy Skepper. (vers 4)

  Maar daar is
  ook ‘n ander uiterste, wat in ons samelewing hier in Suid-Afrika baie algemeen
  is.

  Die feit dat
  mens nooit die Heilige Gees, en sy leiding van jou lewe, mag uitspeel teen die
  Bybel, teen God se geopenbaarde wil, nie.

  Want nooit
  sal die Gees boodskappe aan mense gee wat teen die Skrif ingaan nie. Om ‘n
  voorbeeld te noem.

  As iemand sy
  vrou in die steek laat, en ‘n ander een vat, en dan as argument gebruik:

  Ek het dit
  aan die Here in my gebed verduidelik, en sy Gees het my rus gegee, Hy het my die
  gevoel gegee dat God verstaan en vrede daarmee het.

  So ‘n
  persoon maak of hy met God gekommunikeer het, en asof God saamstem met iets wat
  juis in stryd is met God se wil in die Bybel.

  In so ‘n
  geval was dit beslis nie die Heilige Gees wat daardie persoon ‘n geruste gevoel
  gegee het nie, maar eerder ‘n bose gees, wat van die duiwel af kom. Die Heilige
  Gees en die Woord kan en mag dus nie van mekaar geskei word nie. Hy is die Gees
  van die Vader en van die Seun.

  Vandag
  herdenk ons dat Hy uitgestort is. Hy lei ons lewe.

  Hy spoor ons
  aan om elke dag by ‘n oop Bybel te lewe, en om van daaruit ook sy stem te hoor
  in die skepping om ons heen.

  Ook jou lewe
  lei Hy, net soos Paulus s’n, al is jy nie ‘n apostel of evangelis nie. Hy lei
  sy kerk, en elke lidmaat, se lewe.

  Staan oop
  daarvoor, moenie jou daarteen verset nie.

  Want Hy gaan
  uit van jou Vader, wat jou Skepper is, en Hy gaan uit van die verhoogde
  Christus, wat jou Redder is.

  Amen.

 

Liturgie: 

(kyk in preek)