Jesus Christus maak ons kinders en erfgename van God

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-05-01
Teks: 
Heidelbergse Kategismus (Sondag 1-52) Sondag 13 Vraag en antwoord 33
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 1 Mei 2016 AD, 17:30

Votum

Seën

Ps 145:8,10

Gebed

Skriflesing:
Lukas 15:11-32

Sb 19:1-4

Skriflesing:
Mattheüs 21:33-46

Sb 19:5-7

Teks:
Heidelbergse Kategismus Sondag 13 v/a 33

Preek

Ps 80:6-8

Gebed

Geloofsbelydenis

 Ps 80:9,10

Kollekte

Ps 145:11,12

Seën

Preek: HK Sondag 13 v/a 33

Om ‘n kind
aan te neem, is ‘n bekende verskynsel.

In ons land
is daar miljoene weeskinders wat op aanneming wag.

Aanneming is
‘n edele daad.

So ontvang
ouers, al is dit nie langs die natuurlike weg nie, ‘n kind van die Here.

En die kind
ontvang weer ouers.

‘n Kind wat
gedoem was om as weeskind, of straatkind deur die lewe te gaan, of dalk nog
erger, om te sterf omdat niemand in hom belang stel nie, so ‘n kind ontvang van
God ‘n pa en ‘n ma.

Ons is almal
aangenome kinders van God.

In hierdie
preek gaan ons kyk wat dit presies beteken.

Ons gaan kyk
na hierdie edele daad, dat God ons as sy kinders aangeneem het.

Tema: Jesus Christus maak ons kinders en
erfgename van God

 1. Hy is die eniggebore Seun van God

 2. Ons is as kinders aangeneem

 1. Hy is die eniggebore Seun van God

  Christus is die
  eniggebore Seun.

  Hy is self
  ook God.

  In Sondag 6
  is uitgebreid daaraan aandag geskenk.

  Christus is
  deur die Joodse Raad ter dood veroordeel vir hierdie rede.

  Toe hulle
  Hom gevra het: wie is U, is u die Christus, die Seun van God? het Hy
  geantwoord:

  Ek verklaar
  dat Ek dit is.

  En julle sal
  dit sien.

  Van nou af
  sal Ek sit aan die regterhand van God almagtig.

  Deur die
  hele Nuwe Testament word Goddelike eer aan Jesus bewys.

  Eer wat geen
  mens toekom nie.

  As mense vir
  Jesus as God aanbid het, het Hy hulle nie gekeer nie, soos Paulus wel gedoen
  het as mense vir hom wou kniel, nadat hy ‘n wonder verrig het.

  Jesus het
  reg op aanbidding.

  In
  teenstelling tot die apostels.

  Die Romein
  Cornelius het knielend voor Petrus neergeval.

  Petrus se
  reaksie was: staan op, ek is self ook ‘n mens.

  Maar Jesus
  is God almagtig.

  Ek noem nog
  een voorbeeld uit die Bybel waaruit blyk dat Jesus ook God almagtig is.

  In Johannes
  6 skryf Johannes dat die profeet Jesaja oor Jesus gespreek het.

  En dan
  verwys Johannes na Jesaja 6:3.

  Daar staan:
  “Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy
  heerlikheid vol!”

  Jesaja noem
  hier die naam van die HERE, Jahwe, HERE met vier hoofletters, die almagtige
  Verbondsgod.

  Die apostel
  Johannes pas hierdie teks op Jesus toe.

  Ook Jesus is
  God, ja die almagtige en betroubare Verbondsgod, die HERE.

  Die Bybel is
  dus duidelik: Jesus moet as God self aanbid word.

  In
  aansluiting hierop kom nou die volgende vraag.

  Wat beteken
  die uitdrukking dan: Seun van God?

  Jesus word
  in die Nuwe Testament verskeie kere Seun van iemand genoem.

  Met sy intog
  in Jerusalem, het almal geroep: Seun van Dawid.

  Ook staan
  daar in die Nuwe Testament: Seun van die mens.

  Wat word
  hiermee bedoel?

  Gemeente, seun van ... is ‘n taalkundige
  uitdrukking.

  ‘n Stylvorm
  eie aan Hebreeus en Aramees, die tale wat die Jode gepraat het.

  As mens in
  Hebreeus die woord seun gebruik, dan word dikwels meer bedoel as net ‘n biologiese
  konneksie.

  In Afrikaans
  sê ons soms: Adamskind.

  Daarmee
  bedoel ons nie net dat iemand biologies kind van Adam is nie, want Adam is al
  lank al oorlede, en die persoon is dus nie ‘n direkte kind van Adam nie, maar
  ‘n verre afstammeling.

  Met
  Adamskind bedoel ons: hierdie persoon is ook maar ‘n gewone mens.

  ‘n Mens met
  dieselfde streke en sondes as Adam.

  ‘n Regte
  egte Adamskind.

   

  As Jesus sê:
  Ek is die Seun van die mens, word daarmee bedoel: Ek is ook ‘n gewone mens.

  Net so
  kwetsbaar en sterflik as alle ander mense.

  En as daar
  gesê word: Jesus is die Seun van Dawid.

  Dan word
  daarmee bedoel, nie net dat hy ‘n afstammeling van Dawid is nie, maar dat Hy
  iemand net soos Dawid is.

  Dit wil sê:
  Hy is self ook Koning.

  En as daar
  gesê word: Jesus is die Seun van God, dan word daar in die eerste plek nie ‘n
  biologiese verhouding bedoel nie.

  Daarmee word
  primêr bedoel dat Hy net soos God is.

  Hy is ook
  self God.

  Nou gaan ons
  verder.

  Want die
  feit dat Jesus Seun van God genoem word, beteken nog meer.

  Dit leer ons
  ook uit die Bybel.

  As Jesus die
  Seun is, dan is God die Vader.

  Die woorde  Seun en Vader dui op ‘n gesagsverhouding.

  Die Vader
  besluit wat die  Seun moet doen.

  Die Seun
  moet die Vader gehoorsaam.

  Dit is iets
  wat ons baie duidelik in die Nuwe Testament sien.

  Jesus
  onderwerp Hom as Seun aan die wil van sy Vader.

  Laat nie my
  wil nie, maar u wil geskied, sê Hy steeds.

  Nêrens lees
  ons dat die Vader aan sy Seun gehoorsaam is nie.

  Wel lees ons
  die omgekeerde.

  Dit is dus
  die tweede wat ons moet weet, met betrekking tot die term: Seun van God.

  Hoewel
  albei, Vader en Seun, God is, hoewel albei almagtig is, is die Seun ondergeskik
  aan die Vader.

  Hy onderwerp
  Hom aan die Vader.

  Vervolgens
  staan daar nog iets in die Kategismus, en dit is die derde aspek.

  Jesus is nie
  net ‘n Seun van God nie.

  Hy is die eniggebore Seun van God.

  Die
  Kategismus noem dit baie bewus, omdat dit ook in die Bybel staan.

  In Johannes
  1 staan: “Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die
  boesem van die Vader is, die het Hom verklaar.” (vers 18)

  En in 1
  Johannes 4 staan: “Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy
  eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.” (vers
  9)

  In beide
  verse vind ons die woord eniggebore.

  Wat word
  daarmee bedoel?

  Wil dit sê
  dat Jesus ooit ‘n keer gebore is?

  Ja, Jesus is
  ooit ‘n keer gebore, as seun van Maria.

  Maar dit
  word nie hier bedoel nie.

  Die vraag
  is: is Jesus ooit as God gebore?

  En uit wie
  is Jesus dan ooit as God gebore?

  In die Bybel
  lees ons nêrens dat daar iets soos godinne bestaan, wat geboorte skenk aan
  godekinders nie.

  Maar as daar
  staan: eniggebore Seun van God, wat word dan wel bedoel?

  Gemeente, as
  ons hierdie vraag wil beantwoord, moet ons goed luister na wat die Bybel
  presies sê.

  Die Bybel sê
  naamlik dat Jesus, net soos God die Vader, ewig is.

  Die feit dat
  Hy God is, dit wil per definisie ook sê dat Hy geen begin of einde het nie.

  Geen
  geboortedag of sterfdag nie.

  Jesus het
  nie eers begin bestaan toe Hy uit Maria gebore is nie.

  Deur die
  eeue was daar wel teoloë wat hierdie stelling, hierdie dwaling, probeer
  verdedig het.

  Dink aan die
  teoloog Arius uit die vroeë kerk.

  Volgens hom
  is Jesus as ‘n gewone mens gebore.

  Maar danksy
  sy voorbeeldige lewe het God Hom beloon deur van Hom ook ‘n god te maak.

  Vandag is
  daar nog steeds teoloë wat min of meer dieselfde beweer.

  Hulle
  redenasies, hulle dwalinge, kom telkens daarop neer dat Jesus nie werklik ewig
  God is en was nie.

  Maar wie die
  Bybel onbevange lees, kom op ander gedagtes.

  Nie dat ons
  dit rasioneel kan verstaan nie.

  Nie dat ons
  dit logies kan uitpluis nie.

  Nie dat ons
  dit histories kan plaas nie.

  Tog word dit
  wel so in die Bybel aan ons voorgehou.

  Jesus is God
  van ewigheid af.

  Dink net aan
  die volgende voorbeeld:

  Jesus is ‘n
  halwe jaar na Johannes die Doper gebore.

  Johannes was
  dus ‘n halwe jaar ouer as Hy, sy hele lewe lank.

  Die Here
  Jesus was die jongste van die twee.

  Tog sê
  Johannes die Doper oor Jesus:

  Na my kom ‘n
  Man, wat voor my was, want Hy was eerder as ek (Joh 1:15).

  Hoe is dit moontlik?

  Jesus self
  het later ook gesê:

  Voorwaar,
  voorwaar, Ek sê vir julle, voordat Abraham was, Is Ek. (Joh 8:58)

  En in
  Kolossense 1 staan:

  “alle dinge
  is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge” (Kol 1:16-17)

  Hoe kan dit?

  Dit kan
  omdat Jesus die Seun van God is.

  Hy bestaan
  net soos sy Vader van ewigheid tot ewigheid.

  Deur Hom, sê
  die evangelis Johannes, is die wêreld geskape.

  Ja, Jesus
  Christus was al daar by die skepping van die wêreld.

  En die tyd
  wat Hy op aarde was, het Jesus ook God gebly.

  Hoewel Hy
  dit nie uit sy dade altyd laat blyk het nie, hoewel Hy dit nie uitgebasuin het,
  dat Hy self God was nie.

  Hy het die
  mense self tot die gevolgtrekking laat kom.

  Mens sou kon
  sê: Hy het Homself op aarde gedra soos ‘n koning of ‘n president, wat incognito
  reis.

  Soms doen
  konings of presidente dit, as hulle in die buiteland is, waar nie almal hulle
  herken nie.

  Dan loop
  hulle op straat in gewone klere net soos ander mense.

  Hulle word
  nie omring deur ‘n klomp lyfwagte, altans nie opvallend nie.

  Geen erewag
  nie.

  Hulle wil
  nie opval nie.

  Jesus se
  aardse lewe kan mens enigsins hiermee vergelyk.

  Hy het
  tydens sy verblyf op aarde sy Goddelike majesteit grootliks verborge gehou.

  Selfs toe Hy
  in groot nood was en Homself met een enkele beroep op sy almag kon bevry van
  die kruis.

  Die apostel
  Paulus skryf die volgende hieroor:

  “Hy, wat in
  die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan
  die mense gelyk geword.” (Fil 2:6-7)

  Hy het sy
  godheid nie gebruik om sy lewe op aarde vir Homself gemakliker te maak nie.

  Hy het ‘n
  harde lewe gehad, sodat Hy kon invoel hoe die gebroke bestaan op aarde is.

  Hy het selfs
  ‘n veel harder lewe gehad as welke mens ook.

  Hy het sy
  taak op aarde trou volbring, Hy het sy taak nie ontwyk deur misbruik te maak
  van sy godheid nie.

  Sy almag om
  Homself te red het Hy verberg tydens sy lydensweg.

  Want Hy wou
  nie net Homself red nie, maar ook ons!

  Sy almag het
  Jesus eers by sy opstanding geopenbaar.

  Maar nou
  moet ons nog die vraag beantwoord:

  Hoekom heet
  Hy die eniggeborene?

  Die woord
  eniggebore laat mens onwillekeurig aan ‘n begin dink.

  Elkeen wat
  gebore word, het ‘n begin.

  Hoe was dit
  met Jesus?

  As ons dit
  wil verstaan, is dit belangrik om daarop te let hoe hierdie woord in die Bybel
  gebruik word.

  Hierdie
  woord word naamlik net in die Bybel gebruik as dit oor ons gaan.

  Ons, wat ook
  kinders van God mag wees.

  Alleen in
  hierdie verband word die woord eniggebore
  gebruik.

  Om naamlik
  die onderskeid aan te dui tussen hoe Jesus Kind van God is, en hoe ons kinders
  van God is.

  Die
  onderskeid naamlik: Jesus is die enige natuurlike Kind van God.

  Natuurlik
  wil sê: van dieselfde wese – ook goddelik.

  Jesus is
  soos die Vader ook self God.

  En dit geld
  nie vir ons nie.

  As ons
  kinders van God is, wil dit nie sê dat ons ook gode is nie.

  Ons bly
  skepsel, terwyl God Skepper is.

  Maar Jesus
  is nie skepsel nie, Hy is self ook Skepper.

  Dit is dus,
  gemeente, die betekenis, die bedoeling, van die woord eniggebore.

  Meer moet
  ons nie daaragter soek nie.

  Want as jy
  daaruit wil aflei dat Jesus self ook gebore is, en dat Hy dus nie ewig is nie,
  dan is dit nie in ooreenstemming met die Bybel nie.

  En net so
  min as jy daaruit sou wou aflei dat daar ook godinne bestaan wat godekinders
  baar.

  Die Bybel
  gebruik die woord eniggebore NET in
  hierdie konteks: om die verskil aan te dui tussen ons kindskap van God, en dit
  van Christus.

  Hierdie is
  die antwoord op die vraag wat dit beteken dat Jesus God se eniggebore Seun is.

  Nou gaan ons
  vervolgens kyk hoe dit gekom het dat ons deur God as kinders aangeneem is.

  (Tema: Jesus
  Christus maak ons kinders en erfgename van God

 1. Hy is die eniggebore Seun van God)

 2. Ons is as kinders aangeneem

  Ook hier
  moet ons goed luister na hoe die Bybel hieroor praat.

  Wat word
  presies bedoel met die uitdrukking dat ons aangenome kinders is?

  Aangeneem,
  of geadopteer, vandag definieer ons dit soos volg: ‘n kind waarvan die pa en ma
  dood of onvindbaar is, of wat wetlik afstand gedoen het van sy ouerskap, so ‘n kind
  word juridies aan ‘n nuwe egpaar verbind.

  Die kind kry
  selfs die van van sy nuwe ouers.

  Nou is die
  vraag of dieselfde bedoel word as die Kategismus sê: ons word deur God as
  kinders aangeneem.

  En dan is
  die antwoord: slegs ten dele.

  Kom ons kyk
  eers na die ooreenkomste.

  Net soos by
  aanneming geld dat die feit dat ons deur God aangeneem word, ‘n geweldig blyk
  van genade is.

  Ons het geen
  oomblik verdien om God se kinders te wees nie.

  Net soos by
  ‘n aangenome kind, het ons ineens uit die bloute verneem dat daar Iemand is wat
  in ons belangstel.

  Dit is dus
  die ooreenkoms.

  Pure suiwer
  genade.

  Maar daar is
  ook ‘n verskil.

  Adopsieouers
  is nie verantwoordelik vir die biologiese begin van die lewe van die kind wat
  hulle aanneem nie.

  Maar by God
  is dit wel die geval.

  Dit is nie
  so dat ons altyd vir God vreemdelinge was nie.

  Daarom sê
  die Bybel: ons was van God vervreemd.

  God is wel
  verantwoordelik vir die biologiese begin van ons lewe.

  Met die oog
  hierop het ons die gelykenis van die verlore seun gelees.

  Die seun het
  homself bewus van sy vader vervreem.

  Hy het bewus
  die band met sy vader verbreek.

  Hy het bewus
  sy eie koers gekies.

  En dit geld
  ook vir ons.

  Uit onsself,
  as mense, het ons die band met God verbreek.

  Ons het die
  verbond verbreek.

  Dit is pure
  genade dat God ons weer aanneem.

  Iets waar
  ons lewenslank dankbaar voor kan wees.

  En dan geld
  vir ons nie eers soos wat die geval was met die verlore seun nie, wat self op
  ‘n keer besluit het om sy vader weer op te soek.

  Vir ons geld
  dat God ons opgesoek het.

  Die
  gelykenis handel eintlik oor twee verlore seuns.

  Want die
  broer wat altyd tuis gebly het, was ook van sy vader vervreemd.

  Hoewel hy
  elke dag geniet het van sy pa se goedheid en beskerming.

  Vir hierdie
  seun het gegeld, net soos vir ons, dat die pa ook vir hom bewus gaan opsoek
  het.

  Die vader
  het na hom toe uitgegaan en het hom gesmeek, om tog in te kom en saam te kom
  feesvier.

  Besef jou
  voorregte!

  ‘n Vader
  duisend, wat ‘n geduld!

  Daarom het
  ons ook die gelykenis van die onregverdige landbouers gelees.

  Die
  Kategismus sê: ons word om Christus’ wil uit genade tot God se kinders
  aangeneem.

  Ons het nou
  al gesien wat dit beteken dat God ons uit genade aanneem.

  Suiwer
  onverklaarbare genade.

  Iets wat
  mens stil van verwondering maak.

  Ons het nie
  na die Vader teruggekeer nie, Hy het ons kom opsoek.

  Maar wat
  beteken dit dat ons om Christus’ wil aangeneem
  word?

  Hierdie
  gelykenis kan ons help om dit te begryp.

  Die
  onregverdige landbouers, hoewel hulle op die landgoed van hulle Heer gewoon en gewerk
  het, hoewel hulle elke dag geprofiteer en geniet het van sy besit,

  het hulle
  desondanks van hom vervreemd geraak.

  Uit egoïsme
  en hebsug het hulle teen Hom in opstand gekom.

  Hulle moes
  rentmeesters wees, maar het hulle gedra of hulle die Heer self was.

  Dit is
  tipies hoe ons almal, ons mense, ons hier op aarde gedra.

  Die aarde,
  God se landgoed, waarvan ons daagliks profiteer.

  Desondanks
  het die mensdom teen die wettige Eienaar in opstand gekom.

  Gawes en
  voorregte het ons begin beskou as regte.

  Ons het onsself
  willens en wetens van Hom vervreem.

  En nou blyk
  ook uit hierdie gelykenis God se ondeurgrondelike genade.

  En verder
  blyk nog meer.

  Die
  Kategismus sê: Christus sorg daarvoor dat ons weer kinders van God word.

  Dat die
  verhouding goed is, dat die verbond herstel is, dat God sy skepping weer aan
  ons as rentmeesters toevertrou.

  Dat ons
  selfs erfgename word!

  Erfgenaam,
  dit is nie net Jesus Christus, die eniggebore Seun nie.

  Dit word ons
  ook, ons aangenome kinders!

  Christus
  laat ons deel in sy erfenis.

  Die onregverdige
  landbouers, wat op ‘n slinkse en wrede wyse geprobeer het om die erfenis in te
  palm, vervreemd was van hulle Heer, na sy knegte nie meer wou luister nie, wat
  selfs vir sy eie  Seun nie ontsag gehad
  het nie, hulle – ja ons – onregvedige landbouers, kry tog genade!

  Eintlik is
  dit ironies, gemeente.

  Die
  onregverdige landbouers het geprobeer om die erfenis in te palm deur die
  wettige erfgenaam te vermoor.

  Hoe ironies
  is dit nie.

  Want juis as
  hulle Hom sou laat leef het, sou hulle kon gedeel het in die erfenis.

  Maar nou
  gaan die hele erfenis aan hulle verby.

  In hierdie
  gelykenis merk mens dat Jesus se hart bloei vir sy mede-volksgenote, mede-Jode.

  Volk van
  God, kinders van die verbond.

  Aan hulle
  het die oproep geklink, en so ook aan ons:

  Luister na Hom,
  sy eie Seun wat Hy gestuur het!

  Hy kom namens
  God!

  As jy na Hom
  luister, dan ontvang jy die erfenis.

  Maar as jy
  die Seun kruisig, as jy geen berou toon nie, dan gaan die erfenis aan jou
  verby.

  Luister na
  Hom.

  Luister na
  sy Woord.

  In sy Woord
  hoor jy die woorde van die hemelse Vader.

   

  Gemeente,
  hopelik is dit nou vir u duidelik wat die Kategismus bedoel.

  Dat ons, om
  Christus’ ontwil, as kinders van God aangeneem is.

  Ook jy en ek
  lewe op hierdie aarde.

  Ook ons
  profiteer van alles.

  Maar dit is
  slegs danksy Christus dat ons weer kinders van God mag heet.

  Ons wat van
  God vervreemd was.

  Dit is slegs
  danksy Christus dat daar ‘n erfenis op ons wag, soos Jesus gesê het in die
  Bergrede:

  die
  sagmoediges, hulle sal die aarde beërwe, hulle ontvang die erfenis (Matth 5:5).

  Hoe erg sal
  dit nie wees as met ons dieselfde gebeur as met die landbouers.

  Laat ons,
  daarenteen, die Seun van God, deur die Vader persoonlik gestuur, ontvang en na
  Hom luister.

  Soos Jesus
  sê: wie sy lewe wil behou, sal dit verloor.

  Maar wie sy
  lewe om My ontwil verloor, sal dit behou.

  Wil jy ook
  deel in die erfenis?

  Luister na
  die eniggebore Seun van God.

  Slegs deur
  Hom kan jy deel in die erfenis.

  Die
  vergewing van sondes, die herstel die verbond, die opstanding uit die dood, die
  nuwe ewige lewe, die Heilige Gees, die nuwe hemel, die nuwe aarde.

  Amen.

   

Liturgie: 

(kyk in preek)