Om die HERE te ken, gee die sekerheid van beskerming

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-04-24
Teks: 
Rigters 17 : 13
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 24 April 2016 AD, 10:15

Votum

Seën

Ps 149:1,2

Wet

Ps 119:61

Gebed

Skriflesing:
Rigters 17

Ps
50:1,4,5,6

Teks:
Rigters 17:13

Preek

Ps 50:7,8,11

Gebed

Kollekte

Ps
72:1,10,11

Seën

Preek: Rigters 17:13

In ons land
bestaan daar ‘n uitgebreide aanbod van versekeringspolisse.

Ons ervaar
dit as ‘n normale saak om versekerings af te sluit, as mens dit kan bekostig,
vir jou gesondheid, vir jou huis, teen brand byvoorbeeld, vir jou motor.

In ons
kultuur verseker ons graag die materiële kant van die lewe, alles wat geld kos.

Tog is daar
ook ander maniere van verseker.

Vir baie
swart mense is dit belangrik om verseker te wees by hulle voorouers.

Verseker van
die goodwill van jou oorlede
voorouers.

Ons het
nounet Rigters 17 gelees.

Ons ontmoet
God se volk hier terwyl hulle balanseer op die randjie van die afgrond.

Hulle was
wel in die beloofde land, maar hulle het eintlik nog soos heidene geleef, net
soos die omringende volke.

Die
geskiedenis van Miga en sy ma is ‘n voorbeeld hiervan.

Die persoon
wat hierdie geskiedenis beskryf, die skrywer van die boek Rigters, doen dit met
‘n bepaalde perspektief.

Hierdie
perspektief vind ons in vers 6:

“In dié dae
was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.”

Tema: Om die HERE te ken, gee die sekerheid
van beskerming

 1. Ons kry geen sekerheid uit ‘n
  transaksie met die HERE nie

 2. Ons kry geen sekerheid uit ons
  eie godsdienstigheid nie

   

 1. Ons kry geen sekerheid uit ‘n
  transaksie met die HERE nie

  Die
  Rigtertyd was ‘n baie donker tyd.

  Alles was
  wanordelik, niks was goed gereël nie.

  Elkeen kon
  doen net wat hy wou, ook ten koste van ander mense.

  Niemand was
  seker van sy lewe of sy besittings nie.

  Die outeur
  van Rigters kyk met ‘n duidelike perspektief na hierdie periode.

  Hy self het
  vele jare later gelewe, in die koningstyd van die volk Israel.

  Miskien
  onder koning Dawid of Salomo.

  Dit was eeue
  later.

  Hy, die
  skrywer van Rigters, was onder die indruk hoe goed dit vir ‘n land is as die
  land ‘n koning het wat die HERE vrees.

  En vanuit
  hierdie perspektief, die perspektief van die HERE se gesondmakende wette, kyk
  hy terug na die tye van sy voorouers.

  Die
  Rigterskrywer beskryf in sy boek ‘n aantal gebeurtenisse wat baie tiperend was
  vir die Rigtertyd.

  Dit het hom
  naamlik opgeval hoe Kanaänities, ja gewoon heidens, sy voorouers met God
  omgegaan het.

  Dat hulle
  die opinie gehad het dat ‘n mens met God kon handel dryf.

  Dat hulle
  van mening was dat daar oor en weer gunste afgekoop kon word.

  Dat hulle
  opreg geglo het dat ‘n mens vir God met ‘n beeld kon manipuleer.

  Die
  Rigterskrywer kyk terug na hierdie donker tyd toe die gesondmakende wette wat
  God aan sy volk deur Moses gegee het, nog so weinig impak gehad het op sy
  voorouers se denke en gewoontes.

  Neem
  byvoorbeeld die verhaal wat ons gelees het.

  Die ma het ’n
  vervloeking uitgespreek, want iemand het haar sak met silwerstukke gesteel.

  Waarskynlik
  was dit geld wat sy van haar man geërf het.

  Iemand het
  haar pensioen gesteel, en haar rustige oudag was nou aan skerwe.

  Nou moet ons
  onthou, gemeente, dat volgens heidense denke ‘n vervloeking ‘n magiese
  uitwerking het.

  Met so ‘n
  vervloeking wat bo jou hang, kon geen dief meer rustig lewe nie.

  Die ma het
  hierdie vervloeking uitgespreek ten aanhore van haar seun.

  Want miskien
  het hy wel geweet wie die dief was, maar wou hy dit nie sê nie.

  Met hierdie
  vervloeking bo sy hoof, moes hy wel praat.

  En dit
  gebeur dan ook.

  Miga besef
  dat die vervloeking nie net ‘n grappie was nie.

  En dus gaan
  bieg hy op dat dit hy was wat sy ma se geld gesteel het.

  En hy gee
  ook die geld terug.

  Dit was
  natuurlik nou eers ‘n skok vir ma!

  Nie in die
  eerste plek omdat sy soiets nie van haar seun verwag het nie.

  Maar veral
  omdat sy hom nou vervloek het!

  Sy het met
  haar eie mond haar seun die verderf in gehelp.

  Vandaar dat
  sy nie ‘n oomblik talm om direk ‘n seën uit te spreek nie:

  Vers 2: “Mag
  jy geseënd wees deur die HERE, my seun!”

  Om die
  vervloeking ongedaan te maak, moes sy so gou as moontlik positiewe uitsprake
  daarteenoor plaas.

  ‘n Seën, om
  die vloek te neutraliseer.

  Maar nog
  steeds is die ma nie gerus nie.

  Sy het wel
  haar geld terug, maar dit in ruil vir die lewe van haar kind?

  Daarom, ook
  die geld sal sy nou moet gebruik om die vloek af te weer.

  Om God se
  guns terug te koop.

  En daarom,
  op staande voet, heilig sy die geld aan die Here.

  Hoe meer
  positiewe dinge sy in die weegskaal kon lê teenoor die vloek, hoe beter.

  Dan het God
  nie meer ‘n keuse nie.

  Dan sal Hy
  hopelik daarvan afsien om haar seun te vervloek.

  Sy heilig
  die geld plegtig aan die HERE, staan daar in vers 3.

  Sy het ‘n
  vyfde van die bedrag gevat, want soiets staan daar in die wet van Moses – iets
  oor ‘n vyfde – dus 200 sikkels silwer, en dit het sy aan die goudsmid gegee.

  200 sikkels
  is ongeveer 2 kg silwer.

  Daarvan moes
  die juwelier ‘n beeld maak.

  ‘n Gesnede
  en ‘n gegote beeld, staan daar.

  Dit wil sê,
  ‘n beeld wat aan die binnekant van hout of metaal was, en aan die buitekant
  oorgetrek is met ‘n lagie silwer.

  Waarskynlik
  was hierdie beeld ‘n kalf, ‘n kalf soos wat Aäron in die woestyn gemaak het.

  ‘n Kalf was
  ‘n heel gebruiklike beeld in daardie tyd.

  ‘n Kalf om
  die krag en vrugbaarheid van God in die hemel te simboliseer.

  Hierdie
  beeld het dus ‘n indrukwekkende ornament in die heiligdom van Miga geword.

  Die
  heiligdom, oftewel, Miga se godshuis, soos dit genoem word.

  Verder het
  Miga van die geld ‘n skouerkleed gemaak.

  Dit was ‘n
  soort serp om aan te trek as ‘n mens vir God wou raadpleeg.

  Hulle het
  dit ‘n efod genoem.

  Die
  hoëpriester het so ‘n efod gehad, met die urim en die tummim daarin.

  Dit was
  bedoel om die HERE te raadpleeg as daar nie duidelikheid was oor Sy wil in ‘n
  bepaalde situasie nie.

  Miga het dus
  vir homself ook so ‘n efod, so ‘n skouerkleed, gemaak.

  Verder het
  hy nog huisgode gemaak, lees ons in vers 5.

  Huisgode was
  klein afgodsbeeldjies.

  Geluksbringertjies.

  Soos sommige
  mense vandag ‘n maskotte of gelukbringertjie in hulle kar aan hulle spieëltjie
  hang, so het die Kanaániete hulle geluk in hierdie huisgodbeeldjies gesoek.

  Elke
  Kanaänitiese gesin was in besit van sulke huisgode.

  Dit het
  êrens op ‘n gewyde plek in die huis gestaan.

  Al met al
  het Miga en sy ma nou al ‘n komplete privaatheiligdom besit.

  Wat nou nog
  ontbreek het was ‘n priester.

  Maar waarom
  sou Miga se seun dit nie kon doen nie?

  Ja wie sal
  hom verbied om sy seun as priester te salf?

  So sorg Miga
  vir sy eie godshuis, eie gesnede en gegote beeld, eie skouerkleer, eie
  huisgode, en ‘n eie privaatpriester.

  En so sien
  mens, want met hierdie doel beskryf die Rigterskrywer hierdie gebeure, so sien
  mens dat die een sonde tot die ander lei.

  Eers
  diefstal, toe die uitspreek van ‘n vervloeking, en toe allerlei bedenklike
  stappe om die vloek weer op te hef.

  Maar
  gemeente, is die optrede van Miga en sy ma eintlik so abnormaal?

  Is dit nie
  ook begryplik nie?

  Want Miga en
  sy ma het inderdaad in ‘n heel ander tyd gelewe.

  ‘n Heel
  ander kultuur.

  ‘n Kultuur
  waarin die vloek van die gode jou lewe kon ruïneer.

  Tog is
  hierdie manier van denke nie net iets van die verlede nie.

  Dat jy
  naamlik iets kwaads met iets goeds kon neutraliseer.

  Dat mens ‘n
  guns kan afkoop.

  Dit is ook
  in ons kultuur net so teenwoordig.

  Dat mens ‘n
  transaksie kan aangaan.

  Nie slegs
  met mense nie, maar ook met God.

  Wanneer ons
  ‘n ernstige sonde gedoen het, om dan ‘n klomp goeie dinge te doen.

  God sal dit
  tog wel raaksien!?

  Hy sal dit
  tog wel in berekening bring.

  Geliefde
  gemeente, hierdie manier van denke mis die kern van die Evangelie.

  ‘n Mens kan
  nie transaksies met God sluit nie.

  God is nie
  ‘n mens soos ons nie, en Hy dink ook nie soos ‘n mens nie.

  So werk dit
  nie.

  Hoekom nie? Omdat
  ons op so ‘n wyse nooit sekerheid kry nie.

  En dit lê
  dan aan onsself.

  Want wie die
  HERE ken, weet beter.

  Wie die HERE
  werklik ken, voel nie die behoefte om Hom om te koop nie.

  Wie die HERE
  werklik ken, ken Hom as die God van vergewing.

  Wie die HERE
  werklik ken, ken ook sy wette, wat juis bedoel is om ons te beskerm.

  Dit is nie
  nodig om God om te koop nie.

  In sy wet
  wys Hy die weg van vergewing.

  Miga en sy
  ma het die HERE en sy wette nie goed geken nie.

  Hulle het ‘n
  verkeerde weg gekies.

  En so is
  hulle probleme nie opgelos nie.

  Hulle het
  juis meer probleme gekry.

  As hulle
  maar net na die HERE se wet geluister het!

  Die
  Rigterskrywer vestig ons aandag op al hulle misstappe.

  In die
  eerste plek leer ons uit die HERE se wet dat mens nie oor ‘n vervloeking wakker
  hoef te lê nie.

  En ook dat
  dit nie nodig is om met allerlei maatreëls die vloek af te weer nie.

  Want die
  HERE se wet praat oor vergewing.

  Bely in jou
  gebed wat verkeerd was.

  Bely dat jy
  die geld gesteel het en vra vergewing.

  En wat Miga
  se ma betref: bely dat sy haar tong nie bedwing het nie.

  Dat sy op ‘n
  onbesonne wyse ‘n vervloeking uitgespreek het.

  En dat sy
  berou daaroor het.

  Dan sou God
  die vervloeking, daardie woorde wat sy in ‘n opwelling van wraak uitgespreek
  het, ook daardwerklik vergewe het.

  Moeiliker
  vra God nie.

  Maar Miga en
  sy ma het dit vir hulleself moeilik gemaak.

  Omdat hulle
  nie die HERE en sy wet goed genoeg geken het nie.

  Omdat hulle
  nie meer besef het dat God nie dink in terme van transaksies nie.

  Omdat hulle
  nie meer kon glo dat die HERE werklik ‘n vergewende God is nie.

  En dit het
  hulle duur te staan gekom.

  Letterlik
  ook.

  Uit hierdie
  hoofstuk blyk hoeveel geld hy en sy ma moes uitgee om die vervloeking te
  neutraliseer.

  Hoeveel geld
  hulle moes uitgee om hulle godshuis vir God aanvaarbaar te maak – so’t hulle
  gedink altans.

  As hulle tog
  maar net na die HERE se wet geluister het.

  Hoe mooi
  staan dit in die wet.

  Ons lees
  byvoorbeeld in Levitikus 6:7 “dan moet die priester [let wel die priester wat
  God aangestel het] vir hom versoening doen voor die aangesig van die HERE, en
  dit sal hom vergewe word – enigiets wat ‘n mens doen, waardeur hy skuldig
  word.”

  Miga en sy
  ma het gedink hulle moes self hulle probleme oplos.

  Helaas het
  hulle ontspoor.

  Want uit ‘n
  transaksies kry ons nie die sekerheid van vergewing nie.

  God dink nie
  in terme van transaksies nie.

  God is ‘n
  barmhartige Vader.

  ‘n Vader wat
  sy kinders vergewe as hulle hul sondes bely.

  ‘n Vader wat
  sy gebooie gegee het om sy kinders te beskerm.

  Ja, die HERE
  se wet is bedoel om ons te beskerm.

  As ons sy
  wet ken, en met sy wet ken bedoel ek nie net verstandelik nie, maar dit ook
  aanvaar, dan ken ons ook vir die HERE.

  Dan ervaar
  ons ook dat die hemelse Vader ons beskerm.

  Dan voel ons
  veilig.

  Dit is
  onnodig om Hom te probeer omkoop, as die hele aarde in elk geval aan Hom
  behoort.

  (Tema: Om
  die HERE te ken, gee die sekerheid van beskerming

 1. Ons kry geen sekerheid uit ‘n transaksie met die HERE nie)

  2         Ons
  kry geen sekerheid uit ons eie godsdienstigheid nie

  Ons gaan
  verder met die geskiedenis van Miga in Rigters 17.

  Miga was
  aangenaam verras toe hy hoor dat die man, wat sommer daar aangeloop gekom het,
  ‘n Leviet was.

   ‘n Boemelaar wat aangeklop het om te hoor of
  die baas nie dalk werk vir hom het nie.

  Hierdie
  Leviet was uit Betlehem afkomstig.

  In Betlehem
  het niemand meer werk vir hom gehad nie.

  Die Leviete
  was die mense wat die volk moes onderrig gee.

  Hulle was
  die kategete, die Bybelonderwysers, van vroeër.

  Maar in
  Betlehem het niemand blykbaar meer belang gestel in katkisasie nie.

  Die wet van
  die Here was ouderwets en uit die mode.

  Want die
  volk was nie meer in die woestyn nie, maar het nou mos in Kanaän gewoon.

  Heel ander
  tyd, heel ander omstandighede, heel ander samelewing.

  Mens kan
  daarby voeg dat God se volk in hierdie Rigtertyd ook nog nie ‘n eenheid was
  nie.

  Elke stam
  het net na sy eie belange gekyk.

  Elke stam
  was nasionalisties.

  Soms was
  mense van ‘n ander stam nie eers seker van hulle lewe in ‘n ander stam se
  gebied nie.

  Die blyk
  byvoorbeeld uit die geskiedenis wat in Rigters 19 vertel word.

  Hierdie
  Leviet was ook uit ‘n ander stam.

  Hy was ‘n
  vreemdeling, want hy was nie ‘n Betlehemiet nie.

  Hy het toe
  maar sy goed gepak.

  Hopelik was
  die mense in die bergstreke van Efraïm ‘n bietjie vriendeliker.

  En die geluk
  was aan sy kant.

  Want Miga
  het belanggestel, veral toe hy hoor dat hierdie man ‘n Leviet was.

  Miga het
  naamlik gemeen hy moes iets regmaak met die HERE.

  En, was dit
  nie so dat die HERE self die Leviete aangestel het nie?

  ‘n
  Gelukskoot vir Miga, en vir die gekwelde siel van sy ma.

  Maar, dit
  noem die skrywer van Rigters terloops, hierdie Leviet was nie die mees
  gehoorsame van sy soort nie.

  Hy was al
  hoogs tevrede met die salaris wat Miga hom aangebied het.

  En dat hy as
  synde Leviet nie die werk van ‘n priester mog verrig nie, naamlik offer en die
  Here raadpleeg deur die skouerkleed, die efod, ‘n taak wat God slegs vir die
  nageslag van Aäron afgesonder het, dit was vir hom geen onoorkomlike beswaar
  nie.

  Ook hy het
  gelewe asof die Here se wet ouderwets was, nie meer relevant vir hulle tyd nie.

  Hoekom moes
  daar nog in sy dae onderskeid gemaak word tussen priesters en Leviete?

  Was dit nie
  eintlik diskriminasie nie?

  Kortom,
  gemeente, ‘n droewige situasie.

  ‘n Leviet
  sonder werk, omdat God se volk katkisasie, onderrig in die wet, nie meer nodig geag
  het nie.

  ‘n Leviet
  wat bereid was om enigiets te doen vir geld, ook as dit op gespanne voet met
  die HERE se wet gestaan het.

  En mense uit
  God se volk, soos Miga en sy ma, wat eintlik net ‘n funksionaris gesoek het,
  wat ampshalwe die heilige handelinge kon verrig, die heilige handelinge wat
  deur hulle verdraai is tot heidense bygeloof.

  Maar
  inhoudelik, of die Leviet met God se heilige en genesende wet saamgestem het,
  of hy dit ooit nog self geken het, inhoudelik, dit was vir die mense nie meer
  belangrik nie.

  Miga was
  ongehoorsaam aan God se wet.

  Selfs die
  Leviet wat ongehoorsaam aan God se wet.

  Eiewillige
  godsdienstigheid.

  Die elemente
  wat daar nog oorgebly het, wat nog enigsins aan sy wet herinner het, was
  heeltemal verdraai en aan die eise van die tyd aangepas.

  Mense wat
  self uitmaak hoe hulle God wil dien.

  Strydig met
  die tweede gebod: Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak
  nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.

  Miga het by
  homself gedink: as ek ‘n Leviet as priester het, dan is ek dubbel seker van my
  saak.

  Dan moet die
  HERE my wel seën.

  Skynbaar het
  hy tog besef dat die priesterskap van sy eie seun nie heeltemal in orde was
  nie.

  Maar in
  hierdie Leviet het hy nou die waarborg gesien dat die vervloeking werklik iets
  van die verlede was.

  Hy sê in ons
  teks: “Nou weet ek dat die HERE aan my goed sal doen, omdat ek ‘n Leviet as
  priester het.”

  Gemeente,
  dit is miskien wel die ergste wat in die kerk kan gebeur.

  Terwyl ‘n
  mens dink dat hy iets goeds vir God doen, gaan hy teen Sy gebooie in.

  Wat ‘n
  profeet veel later ‘n keer sou sê, geld ook vir Miga, sy ma en die Leviet: “My
  volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis” (Hosea 4:6)

  Hierdie
  gebrek aan kennis was nie omdat die HERE se Woord nie toeganklik was nie.

  Dit was
  omdat die volk, die leiers voorop, die Woord van die HERE geminag het, aan die
  kant geskuif het, ouderwets geag het, verwerp het.

  Die jeug is
  nie meer opgevoed in die wet van die HERE nie, katkisasie is nie meer as
  noodsaaklik beskou nie, ensovoorts ensovoorts.

  Maar,
  gemeente, as u die HERE nie ken nie, as u sy wet nie ken nie, kry u ook nooit
  sekerheid nie.

  Dan sal u en
  u kinders ook nie weet dat julle lewenslank by Hom veilig is nie.

  Miga het
  gedink dat hy self sy probleme moes oplos.

  Met sy
  rituele het hy probeer om die straffende God op afstand te hou.

  Die God in
  wie se naam hy vervloek was, deur sy eie ma.

  Miga het ‘n
  Leviet as priester in diens geneem.

  ‘n
  Instruksie uit die wet van God het hy volgens sy eie behoeftes geïnterpreteer.

  Moontlik het
  hy dit met die beste motiewe gedoen.

  Maar dit was
  vir die HERE nie aanvaarbaar nie.

  Hoekom nie?

  Omdat Miga
  homself sou laat verongeluk deur sy eie optrede.

  Hy het dit
  vir homself moeilik gemaak.

  Geliefde
  gemeente, die HERE eis nie toevallig dat ons moet lewe soos Hy dit wil hê nie.

  Hy eis nie
  toevallig dat ons Hom dien soos Hy voorgeskryf het nie.

  God gee die
  wet juis tot ons behoud.

  Miga en sy
  ma se lewens het vasgedraai as gevolg van hulle eie plannetjies.

  As hulle die
  HERE se Woord sou geraadpleeg het, was hulle probleme vinnig opgelos.

  Maar helaas.

  In die
  volgende hoofstuk (Rigters 18 – dalk kan u dit vanmiddag self lees), die
  vervolg op ons teks, word vertel hoe die Daniete opgeruk het en die godshuis
  van Miga leeggeroof het.

  Die
  silwerbeeld, die skouerkleer, die huisgode.

  Hulle het
  selfs die Leviet saamgevat.

  Of dalk meer
  korrek, die Leviet het verkies om met die Daniete saam te gaan, omdat hulle hom
  nog meer status gebied het.

  Liewer
  priester van ‘n hele stam as van ‘n enkele huisgesin.

  Gemeente,
  die Rigterskrywer wil vir ons iets belangrik leer.

  As ons God
  se wet nie liefhet nie, kry ons ‘n ongelukkige lewe.

  Dit is ‘n
  waarheid soos ‘n koei.

  En as jy
  deur jou eie sondes in die penarie kom, moenie dit self probeer oplos nie.

  God se wet
  wys ons die pad van skuldbelydenis en vergewing.

  Dit is goed
  vir jou lewe om God se wet na te kom.

  Ook daardie
  onderdele van God se wet wat dalk uit die mode is.

  Ook daardie
  onderdele waarvan ons miskien nie meer heeltemal kan verstaan hoekom God dit
  beveel het nie.

  Ons verstand
  raak soms verduister deur die tydsgees, deur die eise van die tyd.

  Dat Christus
  en sy apostels byvoorbeeld in die Nuwe Testament die ampte ingestel het, en die
  broeders opgeroep het om daarin te dien, maar nie die susters nie.

  Dat ons
  goeie God vir seksualiteit slegs ‘n plek in die huwelik gegee het, en nêrens
  anders nie.

  Dat
  homoseksualiteit ‘n gestremdheid is wat God nie wil hê dat dit beoefen word
  nie.

  So is daar
  in ons tyd ook meerdere dinge waarby die tydsgees en God se Woord in botsing
  kom.

  In die dae
  van Miga was daar geen koning in Israel nie.

  Elkeen het
  gedoen wat reg was in sy oë.

  Ook Miga,
  ook sy ma en die Leviet.

  Omdat daar
  nie ‘n koning was nie, was daar volgens die skrywer die moontlikheid om God se
  goedbedoelde wette ongestraf te oortree.

  Die skrywer
  het eintlik bietjie medelye met sy onnosel voorouers gehad.

  Volgens hom
  het hulle iets gemis: ‘n koning wat respek gehad het vir God se wet.

  Miga het nie
  ‘n koning bo hom gehad wat hom die goeie rigting kon wys nie.

  Dit was baie
  jammer.

  Miga sou
  geweldig gebaat het by ‘n Godvresende koning.

  Die pad van
  eie plannetjies, eiesinnige godsdienstig, wat hy gekies het om sy probleme op
  te los, het nie gehelp nie.

  Miga en sy
  ma het letterlik alles verloor.

  Die Daniete
  het hulle heiligdom leeggeroof.

  En daar was
  ook geen koning om wet en orde te handhaaf, om die Daniete te keer nie.

  Miga se ma
  sou nou nooit meer die gemoedsrus kry dat God haar seun sou beskerm nie.

  Sy het God
  se bevrydende wet nie geken nie.

  En die
  Leviet kon haar nie troos nie, omdat hy God se wet nie geken het nie.

  Alles het
  skeefgeloop.

  Die hele
  samelewing het ontspoor.

  Die skrywer
  van Rigters kon dit aan alles sien.

  Hy het self
  onder die heerskappy van ‘n Godvresende koning gelewe.

  En toe hy
  die argiewe raadpleeg om sy boek te skryf, is sy vermoede bevestig dat sy
  voorouers baie ver van God verwyderd was.

  Uit die hele
  boek Rigters blyk dat ‘n Godvresende koning nie ‘n vanselfsprekende saak is
  nie.

  ‘n Koning op
  aarde wat sy plek ken teenoor die groot Koning in die hemel.

  Die
  Rigterskrywer het terdeë besef hoe ryk die volk geseënd was met manne soos
  Dawid en Salomo.

  Hoewel die
  beste konings van die Ou Testament nog maar ‘n slap aftreksel was van wat God
  eintlik voor oë gehad het.

  Daarom mag
  ons ons nog veel ryker voel vandag.

  In die nuwe
  bedeling, wat in die lig staan van die koningskap van Jesus Christus.

  Na sy
  hemelvaart het God aan Hom die ewige koningskap geskenk.

  Ons word
  opgeroep om aan Hom trou te wees, om naby aan sy Woord te lewe.

  Uit onsself
  sou ons soos Miga en sy ma gewees het.

  Maar in
  Christus word ons ‘n beter weg gewys.

  Ons Koning,
  Christus, maak volledig waar wat in Salomo se Psalm geskryf staan:

  “Dan vind u volk weer ‘n beskermer,

  een wat hul saak besleg,

  ellendiges weer ‘n ontfermer

  wat oordeel volgens reg.”

  (Psalm 72:1 – berymd)

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)