Jesus is die hoeksteen van ons nuwe bestaan

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-04-17
Teks: 
Heidelbergse Kategismus (Sondag 1-52) Sondag 11
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 17 April 2016 AD, 17:30
(nagmaal)

Votum

Seën

Ps 124:1,3

Gebed

Nagmaalsformulier

Gebed

Sb 28:1-4

Aan Tafel: Skriflesing: Handelinge 3:1-10
& Handelinge 4:1-22; Ps 118:8,11,14

Lofverheffing & Dankgebed

Teks: HK Sondag 11

Preek

Amenlied: Sb 8:1,3

Gebed

Geloofsbelydenis: Nicea

Sb 5:1,2

Kollekte

Ps 75:1,2,4

Preek: Heidelbergse Kategismus Sondag 11

As mens die
naam van ‘n bekende persoon hoor, dink mens meestel dadelik aan dit waarvoor
daardie persoon bekend is.

As mens
byvoorbeeld die naam Gorbatsjov hoor, dink mens dadelik aan die voormalige
Sovjet Unie.

As mense,
waar ook al ter wêreld, die naam Mandela hoor, dink hulle dadelik aan
Suid-Afrika.

As mense die
naam Jesus hoor, dink hulle ook aan wat Hy gedoen het.

Jesus, die
Man wat aan ‘n kruis gesterf het.

En toe weer
opgestaan het.

‘n Rukkie
gelede is ondersoek gedoen na die bekendste simbole in die wêreld.

Die
bevinding was dat die bekendste simbool ter wêreld die geel M van MacDonalds
is.

Die tweede
bekendste simbool ter wêreld is die kruis van Christus.

Vanaand het
ons die geleentheid, om vanuit sy eie Woord, dieper te kyk na dit waarvoor die
Naam Jesus staan.

‘n Naam met
‘n betekenis!

‘n Naam
waarin sy lewensmissie reeds opgesluit lê.

Betlehem, Nasaret,
Kapernaüm, Galilea, Jerusalem, Getsemane, Golgotha.

Sy hele
lewenstaak het al in die Naam opgesluit gelê.

Tema: Jesus is die hoeksteen van ons nuwe
bestaan

 1. Hy trek ons uit die moeras op

 2. Hy wil dat ons slegs op Hom bou

 1. Hy trek ons uit die moeras op

  Ons Redder
  dra nie toevallig die naam Jesus nie.

  ‘n Engel uit
  die hemel het spesiaal aan sy ma en sy aardse pa verskyn.

  Hy het met
  ‘n boodskap van God gekom.

  Die seun wat
  Maria verwag het, moes hulle Jesus noem.

  Want, het
  die engel meegedeel, Hy is dit wat sy volk sal verlos van hulle sondes (Matt
  1:21).

  Verlos ook
  van jou sondes.

  Het jy ook
  verlossing nodig?

  Voel jy
  enigsins dat jy gebuk gaan onder jou sondes?

  Wie van ons was
  vandag al bedroef oor ‘n sonde?

  Wie van ons
  was vandag al baie ontstemd oor ‘n sonde, nie wat ‘n ander nie, maar wat jy
  gedoen het?

  Ek dink ek
  is nie ver van die waarheid as ek sê: nie veel van ons nie.

  Dalk ‘n paar
  van die kinders in ons midde.

  Maar dit is
  dus die werklikheid.

  Ek voel, ek
  ervaar nie altyd dat ek gebuk gaan onder sonde nie.

  Hiermee sit
  ons in die kern van die Evangelie.

  Dit is die
  bedoeling van die Evangelie om die mens aan sy diepste ellende te ontdek.

  Die mens het
  homself in ‘n dodelike moeras begeef.

  En nie net
  dit nie, meer nog, terwyl die mens wegsak in die moeras, besef hy nog nie in
  welke gevaar hy homself bevind nie.

  Hy dink dat
  hy maklik nog uit die moeras sal kan uitkom.

  Maar met sy
  eie bewegings en gespartel om uit te kom, veroorsaak hy dat hy net nog dieper
  deur die moeras ingesuig word.

  Ja die mens
  het diep geestelik geval, hy is geestelik dood.

  Maar tog
  besef hy dit nie.

  Dit is vir
  hierdie ellendige  mens wat Jesus te hulp
  snel.

  Hoe?

  Die
  Evangelie diagnoseer die mens se toestand.

  Die
  Evangelie praat die waarheid.

  Die mens is
  geestelik dood.

  Hy is
  verlore.

  Hy sak
  steeds verder weg in die moeras.

  Jy kan nie
  jouself aan jouself uittrek nie.

  Om dit toe
  te gee is die eerste stap na redding toe.

  Die
  Evangelie spoor jou aan: moenie in geestelike hoogmoed jou probleem ontken nie.

  Gee jou oor
  aan Jesus.

  Hy wil jou
  verlos.

  Hy het jou
  hand gevat.

  As Jesus ons
  uit die moeras van ons sondige ellende verlos, dan doen Hy dit grondig.

  God die
  Vader het Hom die taak gegee om elke sonde, hoe groot ook, weg te neem.

  Elke
  hindernis, sodat die verbond heeltemal herstel kan word.

  Die Skrif
  leer ons dat wie tot sy troon in die hemel nader, hoe dikwels ook, dat Hy elke
  keer luister, mits dit gebeur in die naam van Jesus.

  Dat ons in
  sy naam vergewing vra, dat Hy dit skenk.

  Elke dag
  opnuut deel die Vader Jesus se verdienste uit.

  Geliefdes,
  daar is niks so belangrik as om elke dat in Jesus se naam vergewing te vra nie.

  Moenie sou
  sondes laat ophoop nie.

  Erken jou
  foute, kniel voor sy troon.

  Die Skrif
  beloof ons voorts dat Jesus ons nie net bevry van die sonde self nie, maar ook
  van die gevolge daarvan.

  By die een
  gaan dit vinniger as by die ander.

  Maar niemand
  se situasie is so erg dat Jesus daarmee geen raad weet nie.

  En wat kan
  die gevolge van die sonde tog groot wees!

  ‘n Huwelik
  wat op die rotse geloop het.

  Die gevolge
  wat deurwerk tot diep in die kinders se lewe.

  ‘n Ouer wat
  sy kind verloor het, omdat ‘n ander te roekeloos bestuur het.

  Verskriklike
  gevolge van die sonde.

  Maar
  gemeente, ons Redder, die ewige Seun van God, het baie goed nagedink voordat Hy
  besluit het om aarde toe te kom.

  Voordat Hy
  mens geword het soos ons.

  Dink u dat
  Hy nie met alles rekening gehou het
  nie?

  Wie van ons
  kan enigsins vir ‘n oomblik deurgrond waar ons Reeds Hom orals op moes
  voorberei, toe Hy ingewillig het om mee te werk aan sy Vader se verlossingsplan?

  Het Hy nie
  geweet in watter stinkende moeras van menslike sondigheid en sieklikheid Hy Hom
  moes begewe nie?

  Tog het Hy
  dit gedoen.

  Die
  resultaat van sy werk vind ons in die Skrif.

  Gee jou aan
  Hom oor, neem die boodskap van die Evangelie met ‘n dankbare hart aan.

  Hy het
  Homself nie vir niks gegee nie.

  Hy wil ons
  regtig red.

  Red van alle
  angste, verdriet, twyfels, maar veral van die sondes en die ewige dood.

   

  Nou is dit
  ‘n feit dat Jesus se werk by die een persoon meer opspraakwekkend is as by ‘n
  ander.

  Die een
  persoon wat ongeneeslik siek is, genees Hy met een enkele woord.

  Die ander
  persoon gee Hy die krag om sy siekte lewenslang te dra.

  Ons het die
  geskiedenis van die verlamde man by die tempelpoort gelees.

  Hoe baie het
  hierdie man aan die gevolge van die sonde gely!

  Hoeveel jare
  nie al nie?

  Ons sien
  hier die bewys dat die naam Jesus ‘n betekenis het.

  Dat dit nie
  vir niks aan ons Heiland gegee is nie.

  Want Petrus
  het vir die verlamde gesê:

  In die NAAM
  van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop! (Hand 3:6)

  En die man
  kon loop.

  Dit was deur
  die NAAM van Jesus wat hierdie wonder gebeur het.

  Petrus
  beklemtoon dit as hy voor die Sanhedrin getuig:

  “Laat dit
  bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam
  van Jesus Christus, die Nasarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit
  die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.” (Hand
  4:10)

  Ja daar is
  niks te moeilik vir ons Verlosser nie.

  Om dit te
  dink, dat iets vir Hom te moeilik sou wees, dit is op sig al ‘n vorm van
  hoogmoed.

  Gee jou oor
  aan jou Redder.

  Dit is eie
  aan ons ou mens om iets te verdring, as jy geen raad daarmee weet nie, as jy
  nie daarteen opgewasse is nie.

  Dit is eie
  aan ons ou mens om dit wat sondig is normaal te noem, omdat ons magteloos
  daarteenoor staan.

  Maar Jesus
  is altyd magtiger.

  ‘n Stukkende
  huwelik is nie normaal nie.

  Doodslag,
  diefstal, skinder, hebsug, wat ook al, is nie normaal nie.

  En Jesus het
  aarde toe gekom om iets daaraan te doen.

  Die
  belangrikste deurbraak het Hy al gemaak.

  Hy het die
  wortel van alle ellende uitgeroei.

  Naamlik ons
  opstand teen God.

  Nou kan Hy
  van jou ‘n nuwe mens maak.

  Maar moenie
  jy aan Hom voorskryf wat jou wense is vir die nuwe mens nie.

  Hy is Heer,
  Baas, oor jou lewe.

  Hy weet wat
  die beste vir jou is.

  Hy werk aan
  jou ewige geluk.

  Wat baat dit
  dat Hy jou nou miskien dadelik van jou siekte genees, maar dat jy daarna begin
  te dink dat jy Hom nie meer nodig het nie?

  Nie elkeeen
  genees Hy soos die verlamde man by die tempelpoort nie.

  Dit het Hy
  toe ook nie gedoen met alle siekes van sy tyd nie, en dit doen Hy nou ook nie.

  Elkeen van
  ons word geskaaf en gevorm deur ons Redder.

  Elkeen op
  die manier wat vir hom of haar die beste is.

  Persoonlike
  aandag kry ons almal.

  Sy leerskool
  is soms hard, maar dit maak ons gesond.

  In alle
  opsigte.

  Besef tog
  dit: jy het geen oorsig oor jou lewe nie, ook nie as jy al tagtig jaar oud is
  nie.

  Slegs God
  het dit.

  Die
  belangrikste is: erken jou ellende.

  Dat jou
  sonde, jou opstand teen God se gesag, die bron van alle ellende is.

  Moenie na ‘n
  ander wys nie, begin by jouself.

  Dit is die
  boodskap van die Skrif.

  Die
  genesende boodskap.

  Ons eie ek
  moet eers sterf voordat Jesus van ons nuwe mense maak.

  Dit is
  perioriteit nommer een.

  Luther het
  ‘n keer gesê: verdrink jou eie ek.

  En druk
  veral sy kop lank genoeg onder water.

  Want die
  skelm kan deksels goed swem.

  Broer,
  suster, daar is geen ander Naam onder die hemel gegee waardeur ons gered kan
  word nie.

  Maak jou
  hart oop vir Hom.

  Hy is jou
  enigste redding.

  Uit sy
  volheid, wat Hy verdien het, ontvang ons elke dag genade op genade.

  Ons is almal
  sondaars, egbrekers, moordenaars, bedrieërs, onderdrukkers, noem maar op.

  Ons het
  almal net een houvas, net soos die misdadiger langs Jesus aan die kruis.

  Here, dink
  aan my as U in u koninkryk kom!

  En God sy
  dank – dit is ons houvas – Hy het aan ons gedink!

  Hy het ons uit
  die moeras opgetrek.

  (Tema: Jesus
  is die hoeksteen van ons nuwe bestaan

 1. Hy trek ons uit die moeras op)

 2. Hy wil dat ons slegs op Hom bou

  In die
  gedeelte wat ons uit Handelinge gelees het, word die Here Jesus met ‘n
  hoeksteen vergelyk.

  Petrus en
  Johannes staan voor die Sanhedrin.

  Hulle
  getuig.

  En dan
  gebruik Petrus die beeld van ‘n hoeksteen.

  Hierdie
  steen, nl. Jesus, is deur julle, bouers, verag, maar desondanks het dit die hoeksteen
  geword! (Hand 4:11)

  Die
  hoeksteen.

  Hy wil dat
  ons net op Hom bou.

  Dit is ‘n
  onopgeefbare element van die Evangelie: alleen op Hom!

  Niemand
  anders.

  Ook niemand
  naas Jesus nie.

  Dit is die
  mees natuurlike saak vir ons ou mens om nie onder die indruk te wees van ‘n
  Redder soos Jesus nie.

  Net soos die
  bouers sou ons hierdie Hoeksteen oor die hoof gesien het.

  Jesus het na
  die aarde gekom sonder wêreldse pretensies.

  Jesus was
  nie aantreklik nie.

  Hy was nie
  ‘n ‘motivational speaker’ soos daar deesdae is nie.

  Hy het uit
  ‘n agtergeblewe omgewing gekom, uit Nasaret.

  Hy was nie
  ryk nie.

  Hy het geen
  politieke aspirasies gehad nie.

  Dat ‘n
  sondige mens in Hom geen belang gestel het nie, blyk al vanaf die eerste begin.

  Daarna
  verwys Petrus.

  Hierdie
  Jesus, wat die Hoeksteen geword het, is selfs deur die bouers oor die hoof
  gesien.

  Nou help dit
  om iets oor ‘n hoeksteen te weet om hierdie beeld te kan verstaan.

  In Palestina
  het die mense hulle huise gebou met klippe uit die natuur.

  Soos ons
  weet lyk elke klip anders.

  Die
  hoeksteen was altyd die grootste klip, met ‘n geskikte vorm om as fondament te
  dien.

  Bouers het
  verstand van en ervaring met klippe gehad.

  Waar jy elke
  klip die beste kon inpak of inmessel in die muur, dit het hulle geweet.

  Met hulle
  oog kon hulle, gesien hulle ervaring, die regte klip vir die regte plek
  uitsoek.

  Maar, sê
  Petrus, selfs die deskundige bouers, hy verwys na die geestelike leiers in
  Israel, selfs hulle het die hoeksteen oor die hoof gesien.

  Meer nog,
  hulle het vir Jesus verag.

  Hulle het Hom
  laat lê.

  Volgens
  hulle was Hy nie eers geskik om in die muur ‘n plek te kry nie, laat staan om
  as hoeksteen te dien.

  Hulle het
  Hom aan die kant gegooi.

  Dit is
  tekenend hoe ons as mense is.

  Dit het nie
  net vir die Sanhedrin gegeld nie, maar selfs vir Petrus.

  Ook hy het
  aanvanklik geen heil in die optrede van Jesus gesien nie.

  Petrus wis
  wel veel beter wat Jesus moes doen.

  Hy het
  Malgus se oor afgekap en ook nog sy Heiland drie maal verloën.

  Ons almal,
  gemeente, van nature, ons verag die Seun van God.

  Ons het
  elkeen sy eie beeld van die ideale Redder.

  As Jesus ons
  nie met sy Gees wakker geskud het nie, dan sou ons in ons waanbeelde net verder
  weggesink het in die moeras en uiteindelik verdrink het.

  En van
  hierdie neiging om die verlossingswerk van Jesus te verag, te minag, word ons
  as mense helaas ook nie in een keer bevry nie.

  Mens sou kon
  praat van ‘n genetiese afwyking.

  Hierdie
  afwyking steek elke keer weer sy kop op.

  Deur die
  hele geskiedenis van die mensheid, selfs van die kerk, kan mens dit nagaan.

  Dit het al
  in die Nuwe Testament begin.

  Ons lees daar
  oor ‘n groot twis wat betref Jesus se verlossingswerk in die boeke Handelinge
  en Galasiërs.

  Sommige
  mense uit Judea het gemeen dat jy, behalwe om in Jesus Christus te glo, ook nog
  besny moes word volgens die gebruik van Moses.

  Anders was
  dit nie moontlik om gered te word nie.

  Selfs Petrus
  het begin twyfel.

  In hierdie
  gebeurtenis sien mens die sondige geaardheid van die mens, selfs van bekeerde
  mense, weer boontoe kom.

  Die mens wil
  so graag iets naas Jesus stel.

  Iets
  ekstras.

  Om net,
  alleen, op Jesus te vertrou, is so moeilik!

  Hierdie
  boodskap is ook vandag aktueel.

  Vandag mog
  ons aan die nagmaal vier dat Jesus die enigste hoeksteen van ons bestaan is.

  Ons is aan
  tafel genooi, slegs as ons bereid was om op Hom alleen te bou.

  Ons vra
  onsself soms af: hoekom altyd so eksklusief?

  Liewerste is
  ons ook self bietjie aan die roer van ons lewe.

  Liewerste
  wil ons self ons lewensbootjie en die bootjie van die kerk bestuur.

  Maar Jesus
  sê: wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit terugkry.

  Maar wie sy
  lewe self in sy eie hande wil hou, sal dit juis verloor.

  Dit vra
  natuurlik van jou ‘n bewuste keuse.

  Net Hy kan
  jou uit die moeras uittrek.

  Alle ander
  mense, jyself, of ander godsdienste, of ander denksisteme, of waar ‘n mens ook
  al op vertrou, ook nie enige geld of besit, kan jou red nie.

  Dit alles
  sak uiteindelik saam met jou in die moeras in.

  Die moeras
  van sonde en verganklikheid.

  Gemeente,
  maak van Christus die hoeksteen van u bestaan.

  Wie Hom,
  Jesus, die enigste Redder, ignoreer, vir daardie persoon sal Hy ‘n steen des
  aanstoots word.

  Niemand kan
  om Hom heen nie.

  Maar as jy
  Hom eer as jou Redder, Hy alleen, dan kry jy ‘n onwankelbare hoeksteen om jou
  toekoms op te bou.

  Amen.

   

Liturgie: 

(kyk in preek)