Die liggaam vorm ‘n eenheid

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2016-04-10
Teks: 
I Korinthiërs 12 : 12-27
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 10 April 2016 AD, 10:15

Votum

Seën

Ps 133:1,2

Wet

Ps 119:61

Gebed

Skriflesing:
1 Korinthiërs 12-13

Sb 21:1-4

Teks: 1
Korinthiërs 12:12-27

Preek

Ps 48:1,5

Gebed

Kollekte

Ps 122:1,2

Seën

Preek: 1 Korinthiërs 12:12-27

Toe ek ‘n
jong seun was, het ek ‘n keer my toon oopgestamp.

Ons het
altyd kaalvoet skool toe geloop.

Maar ‘n seun
kerm mos nie.

Dit maar net
‘n toon.

‘n Bietjie
bloed is mos nie erg nie.

Ek het nie
eers vir my ma ‘n pleister gevra nie.

Na ‘n rukkie
het die toon egter begin swel en sweer.

Dis toe dat
ek agtergekom het dat jou liggaam ‘n eenheid is.

Jy kan nie
‘n deel verwaarloos, sonder gevolge vir die hele liggaam nie.

Tema: Die liggaam vorm ‘n eenheid

 1. Dit is ‘n feit

 2. Dit is ‘n opdrag

 1. Dit is ‘n feit

  1
  Korinthiërs 12 staan as ‘n tussenpouse binne ‘n ander gedeelte.

  Paulus
  behandel naamlik die vraag oor die praat in tongetaal, iets wat die Korinthiërs
  baie besig gehou het.

  En breër
  behandel Paulus die gawes van die Heilige Gees.

  Ook hoofstuk
  13, oor die liefde, is ‘n intermezzo binne hierdie onderwerp.

  Met as
  bedoeling om klem te lê op die gelykwaardigheid van die gawes.

  Binne
  hierdie konteks behandel Paulus die gawes van die Gees.

  Iemand wat
  nie in tonge kan praat nie, maar wat wel elke oggend haar bejaarde buurvrou
  help om aan te trek, daardie iemand is net so onmisbaar as die persoon wat in
  tonge spreek.

  Hulpvaardigheid,
  bereidheid om onopvallende werkies te doen, is net so belangrik as om in tonge
  te praat, of watter ander opvallende Geestesgawe dan ook.

  Elkeen is
  gelykwaardig voor Christus.

  Elke gawe is
  ook gelykwaardig.

  Die
  vergelyking van ‘n gemeenskap van mense met ‘n liggaam was algemeen in die
  antieke literatuur.

  Paulus
  gebruik dus bekende beeldspraak.

  Maar die
  apostel doen nog meer.

  Hy betrek
  die verhouding van die gemeente tot Christus ook daarby.

  Nie net
  horisontale verhoudings, maar ook die vertikale band met Christus in die hemel.

  Christus die
  Hoof, die gemeente die liggaam.

  Tot een
  liggaam gedoop, lees ons in vers 13.

  Die doop is
  nie net teken dat  Christus die sondes
  afwas nie, maar die doop was ook alle verskille af.

  Elkeen is
  gelykwaardig.

  Jood of
  Griek, slaaf of vry, dit is in die kerk nie meer bepalend vir jou identiteit
  nie.

  Bepalend is
  dat jy van Christus is, ‘n nuwe skepping in Hom.

  Dit is iets
  waarmee nie net die kerk in Korinthe destyds moeite gehad het nie.

  Maar deur
  die eeue heen vele kerke.

  Naamlik dat
  daar ontereg onderskeid gemaak word op grond van jou afkoms, of jou stand, of
  jou beroep, of wat ook al.

  Bekend is
  dat in die 18e eeu die Gereformeerde Kerk in Stellenbosch op so ‘n wyse nagmaal
  gevier het, dat die swart lidmate slegs aan die laaste tafel mog aangaan.

  Later, in
  die 19e eeu, het daar ‘n volledige skeiding gekom en het wit en swart apart
  begin nagmaal vier.

  In Nederland
  het dit in die verlede soms gebeur dat net boere deel uitgemaak het van die
  kerkraad, en hulle het daarvoor gesorg dat geen arbeider op tal gekom het nie.

  Maar,
  gemeente, vir sulke praktyke het ons teks dus geen enkele simpatie nie.

  Die doop was
  alle verskille af.

  Die bloed
  van Christus maak geen onderskeid tussen wit en swart, boer en arbeider nie.

  In Christus
  gelykwaardig!

  En so mog
  dit in die gemeente in Korinthe ook nie gebeur het, dat die Jodechristene gesê
  het: ons soek geen heidenchristene in die kerkraad nie.

  Want ons ken God al vanaf ons jeug, en hulle
  nie.

  Natuurlik
  kan ‘n pasbekeerde geen ampsdraer word nie, lees ons elders in die Bybel.

  Maar die
  Griek-wees op sig, eks-heiden wees op sig, dit is geen verhindering nie.

  Want in
  Christus is julle almal gelykwaardig!

  ‘n
  Heidenchristen wat al jare lid van die kerk is, wat die Bybel grondig ken en
  daagliks ywerig daarmee besig is, hy is ook ‘n gawe van God vir die gemeente,
  hy mag ook ampsdraer word!

  Gedoop tot
  een liggaam.

  Gelykwaardig!

  In vers 13
  gebruik Paulus in die Grieks ‘n opvallende woordspeling, wat as mens dit
  vertaal, nie meer opval nie.

  Ons lees: “Want
  ons is almal ook deur een Gees gedoop ... en ons is almal van een Gees
  deurdronge ...”

  Die Griekse
  woord vir doop en vir deurdronge lyk soos twee druppels water
  op mekaar.

  Daar is
  slegs een lettergreep verskil.

  Doop is ba(p)tizoo.

  Deurdronge
  is potizoo.

  Vir Jood en
  Griek, vir slaaf en vryman geld dat hulle dieselfde doop ontvang het, óók in
  die naam van die Heilige Gees.

  En dat hulle
  nou deur dieselfde Gees steeds gevorm word in ‘n Christelike lewe – d.w.s. van
  dieselfde Gees deurdronge.

  Deurdronge –
  die oorspronklike woord – potizoo
  is ‘n term vir irrigasie, waterleiding.

  Dit beteken
  dat die grond deurdrenk word met water.

  So deurdrenk
  die Heilige Gees ons bestaan van elke dag meer en meer.

  En dit
  gebeur met elkeen wat gedoop is.

  Dus
  nogmaals: gelykwaardig.

  Nie net in
  die begin, dat almal dieselfde doop ontvang het nie.

  Maar ook in die
  voortgang.

  Die steeds
  deurgroei in ‘n geestelike lewe.

  Ook wat dit
  betref put die gemeentelede uit dieselfde bron: gedrenk of deurdrenk deur
  dieselfde Gees.

  Dit wil nie
  sê dat elkeen ewe vinnig groei nie.

  Daar is
  helaas ook mense wat steeds bly vashou aan ou gewoontes, sondige gewoontes, wat
  nie loskom van bepaalde vorme van wêreldgelykvormigheid nie.

  Dit rem die
  groei in die Gees af.

  Maar
  gelukkig is daar ook baie wat kragtig deurgroei.

  Tog wil dit
  nie sê dat elkeen tot dieselfde in staat is nie.

  Dit is
  dieselfde Gees, maar die gawes is verskillend.

  Die een word
  steeds meer gemotiveer om sy bejaarde buurvrou die nodige versorging te bied,
  of om vir sy bejaarde ma of ouma vervoer te verskaf kerk toe.

  Die ander
  leer om steeds beter ‘n liefdevolle pa vir sy gesin te wees, aan sy gesin die
  voorbeeld te stel dat hy self uit vergewing leef, dat hy in staat is om te sê
  hy is jammer, dat hy die gesin lei in die bely van sy sondes.

  Die ander
  leer steeds beter om die Bybel uit te lê, en gaan so maar voort.

  Die gawes is
  verskillend, maar dit is dieselfde Gees.

  En daarom is
  alle gawes gelykwaardig.

  Of dit nou
  is om die vloer te skrop, vervoer na die kerk te voorsien, in die kerkraad te
  dien, ‘n gemeentedag te organiseer of wat ook al.

  In hierdie
  verband is dit belangrik om te besef dat Paulus hier oor die gewone doop skryf.

  Die doop
  soos ons dit ken.

  Ons noem dit
  die gewone doop.

  Maar eintlik
  is dit tog baie besonder.

  Want jy word
  gedoop in die naam van Vader, Seun en Gees.

  Dit is dus
  in die sin ‘n driedubbele doop.

  Doop met die
  Vader.

  Doop met die
  Seun.

  Doop met die
  Heilige Gees.

  In daardie
  tyd was die doop van mense nie heeltemal onbekend nie.

  Daar was die
  doop van Johannes die Doper.

  Hierdie doop
  was ‘n voorbereiding op die doop in die naam van Jesus.

  Die verskil
  was dat by Jesus se doop jy ook gedoop is met die Gees.

  Verder het
  die Jode verskillende rituele wassinge geken met water, wat ook op die doopsritueel
  gelyk het.

  Deur hierdie
  Joodse rituele handelinge is die onderskeid tussen Jood en Griek juis
  uitgebeeld en versterk.

  Die Jode was
  kulties rein, danksy hierdie handelinge.

  Die heidene
  was onrein.

  Die Jode het
  hulle nie met die heidene gemeng nie, maar het juis deur hierdie rituele
  handelinge hulle van die heidene afgesonder.

  Maar dit is
  nou so besonder by die doop, skryf Paulus, dat die doop van Jesus geen
  onderskeid maak tussen Jood en Griek nie.

  Die doop
  bring geen verwydering teweeg nie.

  Die doop
  bring juis mense bymekaar.

  Die doop
  skep ‘n nuwe eenheid in Christus.

  ‘n Eenheid
  wat verdeeldheid tussen volke, rasse, kulture, tale, stande en wat ook al
  oorstyg.

  Gedoop om
  een liggaam te gaan vorm!

  Ons noem die
  doop gewoon.

  Maar as jy dit besef, kyk mens met nuwe oë na ons
  gewone doop.

  Hierdie doop
  is eintlik geweldig besonder, geweldig kragtig!

  Hierdie doop
  het as resultaat: eenheid en gelykwaardigheid.

  Die Jood en
  die Griek neem saam plaas in dieselfde kerkband.

  Die slaaf en
  die vryman vou saam hande.

  Die miesies
  en die bediende sit saam aan dieselfde nagmaalstafel.

  So ook die
  baas en sy tuinboy.

  Geweldig
  kragtig, dat die doop dit regkry!

  Hierdie
  dinge is te danke aan die doop.

  Die doop
  bring geen verdeeldheid nie, maar juis eenheid en gelykwaardigheid.

  Deur een
  Gees is ons almal tot een liggaam gedoop.

  Maar soos
  hierdie voorbeelde al aandui, die doop en die Gees maak van die kerk nie ‘n
  eenderse grys massa nie.

  Binne die
  eenheid van die liggaam kom die uiteenlopende verskeidenheid juis pragtig tot
  sy reg.

  Oor, oog,
  neus, mond, arm, hand, been, voet, toon, almal hoort hulle by mekaar.

  Tog het
  elkeen ‘n eie funksie.

  Almal is ons
  nodig.

  En elke
  funksie, elke gawe, is belangrik.

  Die voet
  hoef hom nie minderwaardig te voel, omdat hy nie die hand is nie.

  Die oog mag
  ook nie die houding hê dat die liggaam ook wel sonder gehoor kan regkom nie.

  Die oor hoef
  hom nie minderwaardig te voel, omdat ander altyd ‘n mens in die oë kyk, en nie
  na die ore nie.

  Dit is God
  wat aan elke lid persoonlik sy plek aangewys het in die liggaam, soos Hy
  besluit het.

  Dit was die
  wens van God om ‘n volledige liggaam te vorm, nie net een groot oog of een
  groot voet of wat ook al nie.

  En dit is
  dus God wat alle funksies onderling op mekaar afgestem het.

  Wie dus
  enige op- of aanmerkings het oor sy plek of die van ‘n ander, is by God aan die
  juiste adres.

  Maar wat sal
  ons eintlik vir God sê?

  Wie sal met
  God in diskussie gaan?

  Kan die
  pottebakker op lyn gestel word met die klei? (Jes 29:16)

  God skenk sy
  Gees.

  Dit is die
  Gees wat in elkeen persoonlik die gawes ontwikkel waarvoor hy of sy aanleg
  ontvang het.

  En of die
  een meer aanleg het as ‘n ander, niemand van ons het vir alles aanleg nie.

  God skakel
  ons almal in.

  Ons is almal
  gelykwaardig.

  Ons sit aan
  mekaar vas in dieselfde liggaam.

  Ons behoort
  dus onderling op mekaar betrokke te wees.

  Dit bring
  ons by die tweede punt van die preek.

  (Tema: Die
  liggaam vorm ‘n eenheid

 1. Dit is ‘n feit)

 2. Dit is ‘n opdrag

  Betrokkenheid
  op mekaar.

  Paulus wys
  die gemeente in Korinthe op die feit hoe ‘n liggaam funksioneer.

  Verskillende
  ledemate, sintuie en organe, elkeen met sy eie funksie.

  Oog, oor,
  neus, voete, hande, almal is hulle noodsaaklik vir die liggaam.

  Geen lid is
  gelyk aan ‘n ander.

  Dus is
  elkeen onmisbaar.

  Die
  bedoeling is dat elkeen vir homself daarom ook die vraag beantwoord:

  wat is my
  funksie, hoe kan ek in die kerk diensbaar wees?

  Wat is my
  opdrag?

  Deesdae, in
  ons supermarkera, is ons vinnig geneig om te vra: wat bied die kerk vir my?

  Die klant is
  koning, en as hierdie kerk nie vir my bied wat ek soek nie, dan gaan soek ek ‘n
  ‘kerk’ wat beter by my behoeftes pas.

  Maar 1
  Korinthiërs 12 leer ons om die vraag om te draai.

  Nie, wat
  bied die kerk my nie.

  Maar: wat is
  my taak, my funksie, my opdrag in die liggaam?

  Dink net hoe
  onsinnig dit sou wees as die arm sou beweer: God het my op die verkeerde
  liggaam aangeskroef.

  Ek gaan
  myself amputeer, ek gaan ‘n ander ligggaam opsoek wat beter by my pas.

  ONSINNIG.

  Inderdaad.

  Met hierdie
  beeldspraak van die liggaam wil Paulus die gemeente in Korinthe wakker skud.

  En ook
  vandag ons.

  Hoe gaan jy,
  hoe gaan u met die liggaam om?

  Die liggaam
  waarin God jou geplaas is, waarvan jy ‘n ONAFSKEIBARE deel uitmaak.

  Niemand kan
  sê: ek het nie ‘n funksie nie.

  En niemand
  hoef skuldig te voel, as hy nie dieselfde kan doen as ‘n ander nie.

  Daar is mense
  wat maklik voor ‘n groot groep kan praat, daar is mense wat ‘n nag wakker lê as
  hulle dit moet doen.

  Daar is
  mense wat nie eers ‘n stukkende gloeilamp kan vervang nie.

  Daar is ook
  mense wat per maand meerdere huise kan bou.

  Die beeld
  mag dus nie ontstaan dat jy nie ‘n goeie lid is, as jy daarteen opsien om die
  gemeente toe te spreek, of om leier of leidster van ‘n Bybelstudie te wees nie.

  Net so min
  as mense, skryf Paulus, in Korinthe hulle skuldig hoef te voel as hulle nie in
  tonge kan praat nie.

  Nie dat dit,
  omdat hulle dit nie kan doen nie, as ‘n verskoning kan dien om nou maar
  agteroor te sit en alles aan ander oor te laat nie.

  God roep jou
  juis om goed en ywerig te doen wat jy wel kan.

  As jy nie
  die persoon is om ‘n Bybelstudievereniging te lei nie, doen dan wel ywerig mee
  as lid van die Bybelstudie.

  Soek mekaar
  op, as gemeente, as LIGGAAM, ook deur die week.

  Jy kan moes
  nie Sondag in die kerk sit, aanstaande Sondag aan die nagmaalstafel, asof ons
  ‘n hegte liggaam is, maar deur die week is jy glad nie betrokke by die gemeente
  nie.

  Dit sal dalk
  beter wees om eers betrokke te raak, voordat jy weer die skyn aan die
  nagmaalstafel ophou dat jy wel ‘n hegte eenheid vorm met die gemeente.

  Ons het
  mekaar nodig.

  Elkeen lewer
  gewillig sy bydrae.

  Met bydrae
  bedoel ek nie in die eerste plek geld nie, dit ook.

  Die diakens
  het ons opgeroep om ekstra te skenk vir die hulpbehoewendes.

  Het u al aan
  daardie oproep gehoor gegee?

  Maar nie net
  geld nie.

  In die
  allereerste plek jouself, jou tyd.

  Jou tyd is
  soveel meer werd as jou geld.

  Soms hoor ek
  mense sê: dominee, deur die week het ek nie tyd nie.

  Mens sou
  hierdie opmerking ook anders kon verwoord:

  Dominee,
  deur die week is die kerk nie vir my belangrik nie.

  Maar ons is
  mos EEN LIGGAAM!

  Sewe dae per
  week!

  Die eerste
  Christelike gemeente het elke dag bymekaar gekom (Hand 2:46).

  Ook daardie
  lede waarvan mense dink dat hulle geen funksie in die kerk het nie – miskien
  dink hulle dit ook van hulleself – ook hulle het hulle plek van God ontvang.

  Is dit nie
  ook so in die menslike liggaam nie?

  Daar is
  organe wat jare lank ‘n sluimerende bestaan het, voordat hulle aktief raak.

  Daar is
  organe waarvan ons die nut nog nie eers ken of ten volle verstaan nie.

  Tog wil dit
  nie sê dat hulle vir spek en bone onderdeel van die liggaam is nie.

  Daar is
  miskien gemeentelede wat – byvoorbeeld as gevolg van hulle ouderdom – ‘n
  onopvallende bestaan lei.

  Hulle kan
  nie meer die kerk gereeld besoek nie, hulle kan nie meer in kommissies dien nie,
  hulle kan nie meer Bybelstudie toe kom nie.

  Tog is dit
  vir hulle geen rede om as bejaarde hulle afsydig te hou van die kerklike lewe
  nie, en nog minder vir ander om te maak asof bejaardes nie meer saamtel nie.

  Miskien het
  die gemeente hulle meer as ooit nodig.

  Dat deur
  hulle daaglikse gebed – nie gehaas, soos dit so dikwels by gesinne en werkende
  mense gebeur – maar dat hulle in alle rus die gemeente aan die Here kan opdra.

  Het die
  Israeliete in die woestyn nie die oorlog gewen omdat Moses sy arms die hele tyd
  in gebedshouding omhoog gehou het nie?

  Miskien het
  ons dit aan hulle volhardende gebed te danke, dat die gemeente desondanks nog
  ‘n eenheid vorm, dat daar jongmense is wat deurgroei tot belydende lede.

  Ja ons is
  vir mekaar onmisbaar.

  Oud en jong.

  Gesond en
  siek.

  Ja, skryf
  Paulus, veel eerder is daardie lede van die liggaam, wat die swakste lyk,
  noodsaaklik.

  En, lees
  ons, daardie lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons
  met oorvloediger eer.

  Ons minder
  edele dele word daarom met groter eer behandel, en die meer edele dele het dit
  nie nodig nie.

  God het die
  liggaam so saamgestel dat hy aan die mindere meer eer gegee het, sodat daar in
  die liggaam geen verdeeldheid sou wees en al die liggaamsdele eensgesind vir
  mekaar sou sorg.

  Wat Paulus
  presies met hierdie redenasie bedoel, word duidelik as mens besef dat hy hier
  oor die geslagsorgane praat.

  Dit is die
  dele van die liggaam wat ‘n ander nie hoef te sien nie.

  Maar dit wil
  nie sê dat hulle minder belangrik is nie.

  Juis intern
  sorg die res van die liggaam goed vir hierdie lede, deur byvoorbeeld – skryf
  Paulus – hulle behoorlik te klee.

  Die gebrek
  aan aandag wat hulle ontvang van ander, word gekompenseer deur die aandag en
  versorging wat die liggaam self aan hierdie lede skenk.

  Daar is
  gemeentelede wat jy nooit sal hoor in die erediens, op ‘n gemeentevergadering
  of Bybelstudie nie.

  Tog, hoe
  onopvallend hulle ook is en hoe weinig aandag hulle vir hulleself opeis, weet
  elke ander lid hoe onmisbaar hulle ook vir die liggaam is.

  En dus sorg
  die meer opvallende lede met ekstra liefde en aandag vir hulle.

   

  Hierdie
  onderlinge sorg, gemeente, berus op die feit dat ons een liggaam is.

  Iets
  waarvoor ons nie self gekies het nie, maar waarin God ons geplaas het.

  Ons eie wil
  of voorkeure mag nie die botoon voer nie.

  Ons word
  aangestuur deur die Hoof.

  Dit is die
  Here Jesus Christus.

  Wat een lid
  ondergaan, ondergaan almal.

  Pyn aan een
  ledemaat of orgaan werk deur in die hele liggaam, al is dit die kleintoontjie.

  Maar ook die
  omgekeerde: as een lid geëer word, is al die lede saam met hom bly.

  Gemeente,
  daar is nog een saak wat ek nie onaangeroerd wil laat nie.

  Dit is die
  onderwerp van 1 Korinthiërs 13.

  Dit is
  weliswaar die volgende hoofstuk, maar tog kan mens ons teks nie los lees van
  hoofstuk 13 nie.

  As jy na die
  gemeente kyk, die kerklike gemeenskap, dan is daar ‘n enjin wat alles aan die
  gang hou, wat elkeen motiveer.

  Daardie
  enjin is die liefde.

  Jy kan ‘n
  groep mense bymekaar sit, met allerlei talente en gawes, maar as hulle nie wil
  nie, as daar geen onderlinge liefde is nie, dan kom daar nooit ‘n hegte eenheid
  nie.

  Daardie wil
  tot iets word aangedryf deur die liefde.

  Die liefde
  wat ons van Godsweë mag ervaar, straal ons uit na mekaar.

  Dit is soos
  die bloedsomloop in die liggaam.

  Daardeur bly
  die hele liggaam warm.

  Die liefde
  sorg dat alle gawes aangewend word om die gemeenskap op te bou, nie af te breek
  nie.

  Te dien, nie
  jou eie eer te soek nie.

  Hierdie
  liefde moet die botoon voer.

  Deur die
  liefde word die foute en gebreke wat ons almal het, vergewe.

  Deur die
  liefde kry ons dit reg om nie die heeltyd mekaar te bekritiseer nie.

  Deur die
  liefde word daardie dinge wat elke lid wel goed doen, nog mooier en
  invloedryker, omdat die ander lede ook daarvan profiteer.

  Volgende
  week, DV, word die eenheid in hierdie gemeente weer sigbaar aan die
  nagmaalstafel.

  Die
  verbindende element is die liefde van Christus.

  Berei u
  daarop voor.

  Is die
  liefde van Christus die bloedsomloop in jou persoonlike lewe?

  Staan jy as
  persoon bekend as ‘n liefdeVOLLE mens?

  Is die
  liefde van Christus ook die bloedsomloop in hierdie gemeente?

  Die liggaam
  vorm ‘n eenheid.

  Dit is ‘n
  feit.

  Dit het ons
  in hierdie preek gesien.

  Dit is ook
  ‘n opdrag.

  Die
  voorbereiding op die viering van die nagmaal bepaal ons hierby.

  Gaan jy in
  die komende week jou gang, al op jouself, sonder belangstelling vir die
  gemeente?

  Vir die
  gemeente aktiwiteite?

  Funksioneer
  jy op die rand?

  Sien jy jou
  broers en susters net op Sondag?

  Dan is daar
  iets fout.

  Gaan jy in
  die komende week bid vir die gemeente?

  Bid vir die
  kerkraad, vir die diakens, vir die dominee, en veral ook: bid vir die
  onaansienlike lede?

  Of gaan jy
  hierdie week veral kritiek lewer op die liggaam waarin God jou geplaas het?

  Kla, fout
  soek, aan die kantlyn staan?

  Dan is daar
  iets fout.

  As jy dan
  volgende week nagmaal toe kom, is dit ‘n skyneenheid.

  As jy ‘n lid
  aan die kantlyn is, aan die rand van die liggaam, waar die bloedsomloop nie
  goed uitkom nie, gaan jy dalk ‘n keer afsterf.

  Die liggaam
  vorm ‘n eenheid, waarvan jy ‘n lid is.

  Dit is ‘n
  feit.

  Dit is ook
  vir jou ‘n opdrag.

  Amen.

   

   

Liturgie: 

(kyk in preek)