MISKIEN is daar behoud, na dadelike en diepgaande verootmoediging

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2017-01-29
Teks: 
Sefánja 2
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 29 Januarie 2017 AD, 10:15

Votum

Seën

Ps 138:1,2

Wet

Ps 119:48

Gebed

Skriflesing: Sefanja 2

Ps 89:13-15

Teks: Sefanja 2

Preek

Ps 89:16-18

Gebed

Kollekte

Sb 16:1-6

Seën

Preek: Sefanja 2

Soms vra my kinders by
die huis of hulle iets lekkers mag doen. En dan antwoord my vrou: Miskien, maar dan wil ek van nou af hê
dat julle almal mooi saamhelp en nie baklei nie. Vir die kinders is dit
duidelik. Daardie woordjie miskien
het vir hulle die klank van: Ja, dit mag. Hoewel hulle ook besef dat ‘n
voorwaarde daaraan verbonde is.

Hierdie woordjie miskien speel in Sefanja 2 ‘n belangrike
rol (Sef 2:3). Dit is soos ‘n ligstraaltjie aan die einde van ‘n donker tonnel.
Dit is daarom ook vanselfsprekend dat hierdie woordjie ‘n belangrik plek in
hierdie preek sal inneem.

Tema: MISKIEN is daar behoud, na dadelike en diepgaande verootmoediging

 1. Dit is ‘n
  laaste oproep aan mense van alle winstreke (verse 4-15)

 2. Dit is ‘n
  laaste oproep aan God se eie volk (verse 1-3)

 1. Dit is ‘n
  laaste oproep aan mense van alle winstreke (verse 4-15)

  Sefanja 2 bestaan vir
  die grootste deel uit profesië gerig tot die buurstate van die Jode. In
  hoofstuk 1 het ons laasweek gesien dat die dag van die HERE, sy oordeelsdag, by
  sy eie volk sal begin. Maar daarna sal op hierdie dag die reg ook herstel word
  tot ver oor die grense van Israel. En daarom sien God die volke wat goddeloos
  lewe en sy volk verneder het, nie deur die vingers nie. Kom ons kyk oor watter
  volke dit gaan.

  Vanaf verse 4-15 vind
  ons profesië teen die buurvolke van Israel, beginnende by die Weste, dan na die
  Ooste, dan na die Suide en laastens na die Noorde. Om te begin by die Weste,
  was daar die Filistyne.

  Hulle het Israel
  mateloos gekwel. Dit weet ons wel uit die res van die Ou Testament. Verskillende
  profete het die Filistyne gewaarsku vir God se oordeel. Profete soos Jesaja,
  Jeremia, Esegiël, Amos. Sefanja noem hier die vier belangrikste stede van die
  Filistyne: Gasa, Askelon, Asdod en Ekron.

  Wie was die Filistyne
  eintlik? Hulle was oorspronklik afkomstig van eilande in die Middellandse See,
  soos Kreta. In Esegiël word hulle daarom die Kretense genoem. Hulle was ‘n volk
  wat van oor die see gekom het. Uit Amos weet ons dat die Filistyne, omdat hulle
  ‘n seevarende volk was, hulle ook met mensehandel, slawehandel, besig gehou
  het. Hoewel Sefanja dit nie eksplisiet vermeld nie, laat die straf wat hy
  aankondig mens wel in daardie rigting dink – sien vers 4. Hulle wat ander volke
  ontvoer en ontwortel het, hulle sal nou self deur die HERE ontwortel word. Hulle
  sal verdryf word uit die land wat hulle buitgemaak het. Die stad Asdod sal
  onverwags op die middag, terwyl almal met hulle middagslapie besig is, oorval
  word. Sonder slag of stoot sal Asdod ingeneem word en die mense ontvoer word. Die
  hele Filistea sal ontvolk word. En die kus sal in die hande kom van die Jode. Eintlik
  moet ek dit anders sê, soos daar in vers 7 staan: die kus sal ten deel val aan
  die oorblyfsel van die huis van Juda.
  Daar is geen Joods-nasionalisme in hierdie profesie nie. Sefanja plaas die Jode
  nie bo almal nie.

  Nee, slegs die oorblyfsels van die huis van Juda, dit
  is: slegs hulle wat nederig voor God se aangesig lewe. Hulle wat gehoor gegee
  het aan God se oproep tot bekering. Hulle wat daardie woordjie miskien ter harte geneem het. Hieruit
  blyk dus nou dat God sy woord waarmaak – daardie klein woordjie miskien. God hou Hom aan sy belofte. Die
  oorblyfsel, die ootmoediges (tussen hakies, ootmoediges dis hulle wat hulleself
  verootmoedig het). Want al die inwoners van Juda gaan welda in ballingskap. Maar
  ‘n res sal God bewaar. ‘n Res sal terugkeer uit ballingskap. Hulle kry van God
  die land van die Filistyne. So staan dit hier.

  Die oorblyfsel, die
  ootmoediges. Dit laat mens dink aan wat Jesus sê in Mattheüs 5:5: “Salig is die
  sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.”

  Dit is baie troosvol om
  te besef: te midde van hierdie oordeelsprofesië bly God na sy volk omsien. Sy
  volk is dan nie Juda as geheel nie, maar sy volk is die ootmoediges. Juis deur
  die oordeel verskaf God aan hulle weer ruimte, kry hulle genade. So werk dit
  vandag nog steeds. Wanneer God se oordeel die aarde tref, wil dit nie sê dat sy
  liefde en genade afwesig is nie.

  Maar elkeen wat die
  woordie miskien nie ter harte neem
  nie, vir hulle is dit te laat. Dit geld vir God se eie volk, en dit geld ook
  vir die Filistyne. Hierdie Westerbure word dus gestraf met ontvolking van die
  land.

  Ons kom nou by die
  Oosterbure. Ook hulle sal nie die gerig ontkom nie. By die Oosterbure moet u
  veral dink aan Moab en Ammon (verse 8-11). Hulle sal gestraf word vir hoe hulle
  Juda gespot het. Daar klink ‘n dreiging van vernietiging, net soos Sodom en
  Gomorra destyds.

  Die vyandige gesindheid
  van Moab en Ammon teenoor God se volk is algemeen bekend uit die Ou Testament. Dink
  aan die geskiedenis van Bileam. Dink aan die Rigtertyd. ‘n Algehele verwoesting
  net soos Sodom en Gomorra hang nou bo hulle koppe. Sodom en Gomorra het in
  dieselfde landstreek gelê as waar die Moabiete en Ammoniete gewoon het. Dis
  waar tot vandag toe die Dooie See geleë is. En ten ooste en noordooste van
  hierdie see het Moab en Ammon gewoon. God sal hulle woonplekke omkeer. Dit sal
  ‘n veld vol brandnetels en soutpanne word. Sout is beeld vir onvrugbaarheid,
  maar ook vir reiniging. En ook hier, net soos by die profesie teen die volke in
  die weste, geld ook hier dat God hierdie gebiede ten ooste van Juda beskikbaar
  sal stel vir die oorblyfsel, die res, wat hulle wel betyds bekeer het. Ja ook
  die Oosterbure staan ‘n sware straf te wagte.

  Hulle het dit te wyte
  aan hulle arrogansie teenoor God se volk, ja teenoor die HERE self. Is dit nie
  vandag ook nog so nie? Mens ontmoet soms mense wat nie ‘n goeie woord oor het
  vir die kerk nie. Wat heeltyd lelike dinge oor kerkmense kwyt raak. Maar as
  mens bietjie dieper gaan, skuil daaragter ‘n houding van opstand teenoor die
  HERE self. ‘n Wrewel, ‘n wrok, omdat die HERE die kerk seën en voorspoedig
  maak. So ‘n houding het Moab en Ammon dus gehad. Hulle het deurlopend vir Israel
  verkleineer. Hulle kritiek was nie soseer gerig teen Israel se sondes en
  wêreldgelykvormigheid nie – dan sou dit tereg gewees het! Maar hulle het Israel
  gehaat vanweë Israel se konneksie, sy verbond met die HERE God!

  Juis die feit dat die
  Skepper van hemel en aarde ‘n verbond met Israel gesluit het, juis daardie feit
  moes gesorg het dat Ammon en Moab bietjie respek vir Israel moes gehad het. Want
  daar is maar EEN God, EEN Skepper van hemel en aarde. Alle ander gode is
  bedenksels van mense. Uiteindelik sal alle mense voor hierdie God moet buig. Al
  die kuslande van die nasies (vers 11). Hiermee bedoel Sefanja alle nasies, dus ook
  Moab en Ammon.

  Ons wend nou ons blik na
  die suide. Die Kusiete, staan daar in vers 11. Die woord Kus, oftewel die
  Kusiete, word in die Bybel afwisselend gebruik vir sowel Ethiopië as Egipte. Ons
  moet hier dink aan die mense wat aan die oewers van die Nylrivier gewoon het. Die
  Nyl wat duisende kilometers diep in Afrika ontspring, en uiteindelik uitmond in
  die Middellandse See. Langs die Nylrivier was daar al vir eeue lank ‘n
  bloeiende en stabiele ekonomie.

  Maar ook aan hulle adres
  is daar ‘n oordeelsprofesie. Julle sal met my swaard deurboor word. Dit sê die
  HERE, wat ook die Skepper van die Nylrivier is. Hulle ongeregtighede sal God
  nie vir altyd laat voortduur nie.

  Hierdie volke sal deur
  die swaard ten onder gaan. Beteken dit dat daar vir Ethiopiërs en Egiptenare
  geen moontlikheid is om salig te word nie?

  Gemeente, ook vir hulle
  geld die woord: miskien. Dit wil sê,
  vir die oorblyfsel wat hulle bekeer, wat nederig voor God lewe, ook vir hulle
  is daar ‘n toekoms. Dink byvoorbeeld aan die Ethiopiese minister, die hofdienaar,
  waaroor ons in Handelinge 8 lees. Hy het tot geloof in Jesus Christus gekom! Dink
  ook aan die feit dat daar vandag ook Christene, geloofsgenote, in Egipte en
  Ethiopië is.

  Ons het nou al na die
  weste, ooste en suide gekyk, al die volke rondom Juda.

  Laastens kyk ons nog na
  die noorde. Daar was veral Assirië, met die hoofstad Ninevé. Hierdie ryk word
  gestraf vir sy trots en hoogmoed.

  Sien die uitspraak in
  vers 15: “Dit is ek, en niemand anders nie!”

  Hierdie stad weier om
  aan God die eer te gee, maar vereer homself. Hierdie plek, sê Sefanja, sal ‘n
  wildernis, ‘n woestyn, word. As mens die naam van hierdie stad hoor – Ninevé –
  dan dink ons dalk dadelik aan Jona. Die profeet Jona moes in Ninevé gaan preek
  en die mense oproep tot bekering. Nou is dit so dat Jona meer as honderd jaar vóór
  Sefanja gelewe het. Ook toe was Assirië al ‘n wêreldmag. Jona moes die hoofstad
  Ninevé oproep tot  bekering. Soos ons
  weet, het die mense toe gehoor gegee
  aan sy prediking.

  God het sy oordeel toe afgewend, al was Jona baie omgekrap
  daaroor.

  Maar, gemeente, nou in
  die tyd van Sefanja, nou is dit al weer honderd jaar later. En in die dae van
  Sefanja het Ninevé dus verskriklik arrogant geword.

  Hulle het die wêreld
  oorheers en het oor hulleself gesê: “Dit is ek, en niemand anders nie!” Maar
  sulke hoogmoed duld God nie. Sefanja kondig God se oordeel oor hierdie groot
  stad aan. En gemeente, daardie oordeel het ook plaasgevind. Ons weet uit
  historiese bronne dat Ninevé in die jaar 612 vC verwoes is. Dit was omtrent
  twee dekades na Sefanja se prediking.

  Hierdie groot, ryk,
  luukse stad, waar die mense die houding gehad het van ‘ons is die beste’,
  hierdie stad het ‘n wildernis geword. Ons lees byvoorbeeld in vers 14: Allerhande
  gediertes, pelikane, krimpvarkies het hulle daar tuisgemaak. Die diere het
  hulle intrek geneem waar vroeër ryk mense in luukse huise gewoon het. Dit is
  nie presies duidelik watter spesies met die Hebreeuse woorde bedoel is nie. Die
  Hebreeuse woord wat hier met pelikaan vertaal is, moet dalk eerder met uil vertaal word. En die woord wat met
  krimpvarkie vertaal is, eerder met kraai.
  Uile en kraaie, dit laat mens dink aan ‘n stad wat ‘n ruïne geword word. Dit
  is tipies die soorte voëls wat mens in ‘n spookdorp sal verwag. Tragies, dat
  daar waar duisende mense ‘n welvarende lewe gelei het, dat die diere nou hulle
  intrek geneem het. So word hier Ninevé se lot geskets, die stad wat so ingenome
  met homself was.

  (Tema: MISKIEN is daar
  behoud, na dadelike en diepgaande verootmoediging

  1 Dit is ‘n laaste
  oproep aan mense van alle winstreke (verse 4-15)

 2. Dit is ‘n
  laaste oproep aan God se eie volk (verse 1-3)

  Wat was eintlik die doel
  van al hierdie profesieë van Sefanja teen die heidenvolke? U onthou dat ons
  laasweek aandag geskenk het aan die dag van die HERE, wat in hoofstuk 1
  aangekondig is.

  Dit was ‘n
  strafaankondiging gerig tot God se volk, spesifiek Juda en Jerusalem. Hulle was
  eerste aan die beurt. Maar u onthou miskien ook nog uit hoofstuk 1 dat die
  oordeelsaankondiging daar beskryf is in kosmiese terme. God sal die hele aarde
  tot verantwoording roep. En gemeente, dit kan ons as die doel van hoofstuk 2
  sien. Dit is ‘n bewys dat God honderd persent regverdig is. Elkeen word ter
  verantwoording geroep. Elkeen, uit die noorde, ooste, suide en weste. Wat wel
  opmerklik is, is dat die oordeelsaankondiging begin by Jerusalem. By God se
  volk – by die kerk.

  Dit is opmerklik, of
  laat ek eerder sê: dis die skokkende van Sefanja se profesie. Want soos God se
  volk destys was, so is die kerk vandag ook dikwels. Ons praat maklik oor die
  goddeloosheid van hulle wat buite die kerk is. Maar die skokkende is nou juis
  dat God se oordeel by die kerk begin. Vervolgens gaan God dan ook verder, na
  alle winrigtings toe herstel Hy reg en vrede op aarde. Dit kan ons uit hierdie
  profesie leer.

  Maar in die tweede plek
  is daar nog iets.

  En dit het veral te make
  met die woordjie miskien, soos dit
  ook in die tema staan. Deur onmiddellike en diepgaande verootmoediging is daar
  MISKIEN behoud. Sefanja verkondig nie ‘n onverbiddelike God nie. Asof sy
  oordeel soos ‘n lawine is wat nie gekeer kan word nie. In vers 3 staan daar:

  “Soek die HERE”, want
  “miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die HERE.” Hierdie
  miskien geld dus vir die wat hulle
  bekeer, wat luister na dit wat die HERE vra. Vir hulle bied God ‘n
  ontsnappingskans. Vir hulle, of hulle deel van God se volk is, of dat hulle
  deel is van die heidenvolke, na die ooste, weste, noorde of suide. “Soek die
  HERE, o alle ootmoediges van die land”, staan daar in vers 3. Dalk onthou u dat
  ek verlede week verduidelik het dat die woordjie vir “land” ook vertaal kan
  word as “aarde”. Mens kan hier dus ook vertaal: Soek die HERE, o alle
  ootmoediges op aarde.

  Ja hierdie is ‘n
  ontsnappingskans. Vir Jood en nie-Jood, vir elkeen wat voor die HERE kniel. Dink
  byvoorbeeld aan toe die stad Jerigo verwoes is.

  Enkele mense het dit toe
  oorleef. Dink ook aan die tyd toe in die Nuwe Testament die stad Jerusalem
  verwoes is. Jesus het sy dissipels al voor die tyd gewaarsku. Wanneer julle gerugte
  hoor dat die Romeine in aantog is teen Jerusalem, dan moet julle die stad
  verlaat. Die dissipels en die vroeë Christene het toe hierdie instruksie van
  hulle Heiland opgevolg, en so het hulle aan die oordeel ontsnap. God het die
  geskiedenis eintlik reeds eerder so gelei dat sy kerk behoue gebly het. Want
  nog voordat die Romeine gekom het om Jerusalem te omsingel, het daar ‘n vervolging
  uitgebreek in Jerusalem teen die Christene. Saulus, Paulus het destyds daaraan
  deelgeneem. Die gevolg van hierdie vervolging was dat die meeste Christene
  Jerusalem nog lank voordat die Romeine gekom het, al verlaat het. Die Christene
  moes op daardie oomblik vlug, maar daardeur is hulle gespaar vir die oordeel
  wat later sou kom. So sien mens hoe God met sy vooruitsiende blik sy kerk, die
  lewe van sy bemindes, bewaar, en alles, ja selfs vervolgings, laat meewerk ten
  goede.

  Terug na Sefanja.

  In Sefanja 1 het ons die
  aankondiging van die dag van die HERE gelees.

  Daar is gewaarsku vir ‘n
  werklike straf wat op koms was. Maar soos ek genoem het, die HERE is nie
  onverbiddelik nie. Wie hom opreg bekeer, vind genade. Daaroor gaan verse 1-3
  van hoofstuk 2. Kom tot julleself, ja kom tot inkeer! O nasie wat nie skaam
  word nie! Voordat die besluit van God uitgevoer word. Kom vinnig tot inkeer,
  want voor jy weet is dit te laat.

  Soek die HERE, dit wil
  sê, gaan na Hom toe. Gaan na sy tempel toe. So is dit ook vandag: alle mense
  weet wel waar die kerk staan. Maar lank nie almal kom Sondag kerk toe nie. Dis
  wat Sefanja bedoel, as hy sê: soek die HERE.

  Gaan na sy huis, bid tot
  Hom, bely jou sondes, verander jou lewe. Miskien sal jy verborge bly op die dag
  van die toorn van die HERE. In hierdie woordjie miskien skuil die Evangelie. God is nie onverbiddelik nie. Laat ons
  dit goed besef, want dit het ook ‘n impak op ons houding. Ook ons mag nie
  onverbiddelik teenoor ander mense wees nie, al kom hulle nie, of nog nie, kerk
  toe nie. Ook in ons houding moet mense daardie miskien kan sien. Hulle wat op die knieë gaan, vir hulle sal God ‘n
  spesiale reëling tref op daardie dag van die oordeel. Daarom, soek
  geregtigheid, soek ootmoed.

  Miskien sal jy verborge
  bly. Dit is die enigste hoopgewende woorde in hierdie hoofstuk. Die laaste
  houvas. Miskien. Dit wil sê: daar is
  hoop vir wie hulle bekeer. En as kerkmense behoort ons onsself nie beter te ag
  nie.

  Soos Sefanja ons leer,
  die oordeel begin by God se huis. Dieselfde miskien,
  dieselfde ontsnappingskans wat vir die goddeloses geld, dieselfde miskien geld ook vir ons.  God se oordele is altyd in voorwaardelik vorm.
  Ja ons Verbondsgod is barmhartig, juis ook te midde van sy regverdigheid. En
  gemeente, in Christus word die miskien
  van Sefanja 2 ja en amen!

  Dit wil sê: gewis en
  seker!

  Sorg daarom dat jy by
  Christus skuil, dat jou lewe verborge is, veilig is, in Christus. Dat jy in sy
  huis kom skuil.

  Wat ‘n voorreg, om in sy
  huis te mag wees.

  Amen.

Liturgie: 

(kyk in preek)