Christus kondig die aangename jaar van die HERE aan

Predikant: 
Ds PG Boon
Gemeente: 
Maranata
Datum: 
2017-01-01
Teks: 
Lukas 4 : 18-21
Preek Inhoud: 

PRETORIA-MARANATA, 1 Januarie 2017
AD, 10:15

Votum

Seën

Ps 93:1,2,4

Wet

Ps 119:20

Gebed

Skriflesing: Levitikus 25:1-22

Ps 99:1,2

Skriflesing: Lukas 4:14-32

Ps 9:1,6,7

Teks: Lukas 4:18-21

Preek

Ps 9:10,14,15

Gebed

Kollekte

Ps 150:1,2,3

Seën

Preek: Lukas
4:18-21

Ons staan op die drumpel van ‘n nuwe jaar. Dit
is alweer die 17e jaar van die nuwe eeu, die derde millenium na Christus. Hoe
lank die wêreldgeskiedenis nog sal voortrol, weet ons nie. Wat ons wel weet, is
dat ons in genadetyd lewe. Aan die begin van die nuwe jaar staan ons hierby
stil. Genadetyd vir ‘n wêreld, wat so ver van die HERE en sy bedoeling met sy
skepping afgewyk het. Genadetyd vir ‘n mensdom, wat hulle hoe langer hoe meer
van die Skepper en sy goeie wette probeer losmaak.

Tema: Christus
kondig die aangename jaar van die HERE aan

 • ‘n teleurstellende konstatering

 • ‘n hoopvolle nuwe begin

 • ‘n teleurstellende konstatering

  In ons teks lees ons oor die aangename jaar. Dit
  word aangekondig vir hulle wat verbryseld is, vir die gevangens, vir die armes,
  vir die blindes. Is hierdie jaar dan bedoel vir ‘n selekte groepie mense in die
  kerk? As jy nie verbryseld of gevange of arm of blind is, het die teks vir jou
  dan wel ‘n boodskap? Om antwoord op hierdie vraag te kry, moet mens eers
  verstaan wat bedoel word met die aangename jaar van die HERE. Ons staan vandag,
  die 1e Januarie, stil by die aangename jaar van die HERE. En dit sal blyk dat
  dit ‘n jaar is waarmee elkeen van ons te make sal kry. Selfs hulle wat nie
  vanoggend in die kerk is nie. Elke mens op die hele aardbodem. Ons teks
  openbaar dat die Here Jesus gekom het om die aangename jaar van die HERE aan te
  kondig.

  Die Here Jesus verwys hier terug na die
  jubeljaar. Net soos die profesie in Jesaja 61 waaruit Hy aanhaal. Oor die
  jubeljaar het ons vandag ook gelees uit Levitikus 25. Daar, in die Torah, die
  wetboek van Moses, vind ons die instelling van die jubeljaar, asook die
  wetgewing ten aansien van hierdie besondere jaar.

  Dit was naamlik so dat God wou hê dat sy volk
  bewus met die tyd sou omgaan. Dat hulle werklik sou besef dat dit God is wat
  die tyd aan hulle gee.

  Hy, die Skepper van hemel en aarde, is ook
  die Skepper van die tyd. Elke dag, elke maand, elke jaar. En behalwe dat Hy
  Skepper van die tyd is, het Hy ook ‘n ritme in die tyd gelê. Elke maand met sy
  dae, elke jaar met sy seisoene. Net soos musiek oewerloos sou klink sonder ‘n
  ritme, ‘n vaste maatslag, so geld dit ook vir die tyd. God het ‘n ritme in die
  tyd gelê.

  Dink maar terug aan die skeppingsgeskiedenis.
  In ses dat het God die hemel en aarde geskape, en op die sewende dag het Hy
  gerus. God is ook die Skepper van die ritme in die tyd. Dat ‘n week uit sewe
  dae bestaan.

  En dat daar elke sewende dag ‘n ruspunt is.

  Die ritme wat God in die tyd gelê het, het
  egter nie net uit weke, maande en seisoene bestaan nie. In Levitikus 25 het ons
  gelees dat  God ook ‘n ritme in die jare
  gelê het. Ons lees hier oor ‘n sabbatsjaar en ‘n jubeljaar. Elke sewende jaar
  ‘n sabbatsjaar, en elke vyftigste jaar ‘n jubeljaar. En ook vir hierdie twee
  spesiale soort jare geld wat vir die sabbatdag geld, naamlik dat dit ‘n
  bepaalde rusperiode behoort te wees.

  Maar, gemeente, hoekom wil God eintlik dat sy
  skepping elke soveelste dag, en ook elke soveelste jaar, rus? Die antwoord vind
  ons in die vierde gebod.

  In die eerste plek omdat God die mens, en die
  res van sy skepping, so geskape het. God ag dit belangrik om elke sewende dag
  te rus. So Skepper, so skepping. God se skepping sit op dieselfde manier in
  mekaar. Dit is soos die vierde gebod in Exodus 20 gemotiveer word. En in die
  tweede plek, God wil ook dat sy volk tyd apart sit om aan hulle bevryding te
  dink. Hulle bevryding nie slegs uit slawerny van Egipte nie, maar uit die
  slawerny van die sonde. ‘n Bevryding wat nie ‘n eenmalige gebeurtenis lank
  gelede is nie, maar wat ons mens sabbat na sabbat, oftewel Sondag na Sondag,
  weer nodig het. Bevryding wat God beloof het, en ook daadwerklik skenk.

  So word die vierde gebod in Deuteronomium 5
  gemotiveer. ‘n Dag om af te vat, om te fokus op jou verlossing, om God daarvoor
  te dank, en om daaroor te besin hoe jy in die komende week jou verlossing gaan
  uitleef, hande en voete daaraan gaan gee. Daarvoor het God die sabbat, die
  Sondag, ingestel.

  En gemeente, die sabbats- en jubeljaar lê in
  die verlengde hiervan.

  Soos ‘n gelowige Israeliet elke sewende dag
  moes dink aan sy sonde van die vorige week, daarvoor vergewing vra, en bly wees
  oor die skuldvergifnis, so  dieselfde beeld
  vir die sabbats- en jubeljaar.

  Maar dan het dit veral gehandel oor sake wat
  hulle oor ‘n langer termyn uitgestrek het. Die volk moes breek met sondige
  praktyke wat daar in die afgelope 6, of in die afgelope 49 jaar gegroei het.

  Sondige praktyke, skeefgroei, wat in die
  samelewing plaasgevind het.

  Sondige praktyke wat die samelewing begin
  versuur het, begin uithol het.

  Vir hierdie rede het God die sabbats- en
  jubeljaar ingestel.

  Laat ek my ter illustrasie vir ‘n oomblik tot
  die jubeljaar beperk.

  In die jubeljaar, elke vyftigste jaar, ‘n
  gemiddelde Israeliet sou dit dus slegs een keer in sy lewe meemaak, moet daar
  ‘n jaar van besinning wees. Ons sou vandag sê: die hele samelewing moet
  onderwerp word aan ‘n ingrypende reorganisasie. Dit met die doel om die
  maatskappy te suiwer van dinge wat skeefgegroei het. Om die samelewing weer
  gesond te maak.

  In die jubeljaar moes daar veral aan die
  volgende sake aandag gegee word, vergelyk Levitikus 25:

  In die eerste plek die vrylating van slawe. Israeliet
  wat in die voorafgaande 50 jaar so diep in die skuld gekom het dat hulle selfs
  hulleself moes  verkoop, hulle sou in die
  jubeljaar ‘n nuwe kans kry.

  In die tweede plek die natuur.

  In hierdie jaar mag daar geen
  landbou-aktiwiteite wees nie. Die land moes rus. Wat vanself nog opgekom het
  gedurende daardie jaar, Moses noem byvoorbeeld die druiwe aan ‘n ongesnoeide
  wingerd, dit was spesiaal vir die armes bestem: vir die mense wat self nie
  genoeg reserwes gehad het om hierdie jaar van rus deur te kom nie. Hulle mog in
  hierdie jaar geen gebrek ly nie. En dan in die derde plek het die jubeljaar ook
  konsekwensies gehad vir die mense se besit, vir alle onroerende goed.

  Wanneer mense byvoorbeeld in die afgelope 50
  jaar hulle familieplaas, of hulle huis moes verkoop om uit die skulde te kom,
  dan het hulle in die jubeljaar ‘n nuwe kans gekry.

  ‘n Nuwe kans.

  Tog was dit nie die bedoeling van hierdie
  jaar om die skulde van die mense wat nie met geld kon werk nie, deur die
  vingers te sien nie. Skelms mog ook nie misbruik maak van hierdie jaar van
  gulheid nie. Dit blyk wel uit verse 14-17 van Levitikus 25. Daar waarsku God
  vir misbruik van die jubeljaar.

  Dit was nie moontlik om jou stuk grond
  byvoorbeeld vlak voor die jubeljaar vir baie geld te verkoop, en om dit dan in
  die jubeljaar weer gratis terug te kry nie. Jy kon slegs die vruggebruik van
  jou grond verkoop, soos dit heet.

  Dit grond het joune gebly. Of, nog meer
  korrek, die grond het van God gebly. Die grond was nie eers jou eiendom nie. Die
  grond behoort aan God.

  Jy mag daarvan gebruik maak vir die tydjie
  wat jy op aarde lewe. Jy mag geniet van God se skeppingsgawes, juis met die
  doel om Hom te dien.

  Jou lewe sal hooguit 100 jaar duur. Daarna
  gee God die grond weer aan ‘n ander.

  Die jubeljaar was dus bedoel om misstande,
  konkrete gevolge van die sondige geaardheid van die mens, weer op te ruim. In
  die jubeljaar moes God se bevryding hande en voete kry. God se verlossing nie
  slegs van jou siel nie, maar ook van harde misstande op aarde. Met die
  jubeljaar wou God ‘n duursame samelewing waarborg. ‘n Ekonomie tot sy eer en
  tot voordeel van almal. ‘n Duursame ekonomie waar elkeen besef dat hy hierdie
  aarde slegs in bruikleen het.

  Alles met die doel om die Skepper te eer.

  Broeders en susters, hoekom vier ons eintlik
  nie so ‘n jubeljaar nie? Ons vier tog elke week Sondag, die Dag van die Here? Ons
  vier die bevryding van die sonde, danksy Christus se opstanding op die eerste
  dag van die week. Sou dit nie ‘n goeie idee wees om weer ‘n keer ‘n jubeljaar
  uit te roep nie? Of ten minste net ‘n sabbatsjaar? ‘n Jaar om te gebruik om al
  die misstande, al die gemors van die afgelope jare, op te ruim? In ons land sal
  ons maklik ‘n jaar daarmee kan vul. En dan dink ons nog nie eers aan alle
  skeefgroei op internasionale vlak nie. ‘n Jaar om mense los te wikkel uit die
  wurggreep van materialisme, of kapitalisme, of kommunisme. Eintlik smag mens en
  dier, ja die hele skepping, na ‘n jubeljaar.

  Gemeente, miskien kom dit as ‘n ontnugtering,
  veral nadat ons hierdie pragtige hoofstuk uit Levitikus 25 gelees het, so
  propvol goeie bedoelings en instruksies. Maar feit is, as mens die geskiedenis
  naspeur, sedert hierdie wetgewing uitgevaardig is, sedert Moses hierdie
  bepalings namens God aan die volk voorgehou het, feit is dat die jubeljaar,
  hierdie indrukwekkende instelling van God, nooit werklik gevier is nie. Selfs
  nie in die Ou Testament nie. Die volk Israel het dit wel reggekry om die
  sabbatdag te vier. Om vaste afsprake in hulle samelewing, in hulle wetgewing,
  neer te lê wat gesorg het dat die sabbatdag onderhou is. Al het dit nie altyd
  maklik gegaan nie, lees maar die profete van die Ou Testament wat die volk
  aangevat het op hulle gebrek aan onderhouding van die sabbatdag. Maar, by die
  onderhouding van die jubeljaar het hulle nooit uitgekom nie. Altans, ons het
  nie historiese bewys dat hierdie jaar ooit gevier is soos hy bedoel is hier in
  Levitkus 25 nie. Dat daar ooit ‘n jaar was wat ingerig is volgens die voorskrifte
  in die wet van Moses. Ons het selfs nie eers ‘n bewys dat die sabbatsjaar, dus
  elke sewende jaar, ‘n vaste instelling in Israel geword het nie. God se eie
  volk het vasgehaak by ‘n gebroke samelewing. Hulle het nie die moed gehad om ‘n
  jaartjie daarvan af te sien nie. Hulle het te vas gesit aan die sonde. Hierdie
  goedbedoelde wetgewing kon geen ingang in die praktyk vind nie. En die verwyt
  dat hulle hulle nie aan die sabbats- en jubeljaar gehou het nie, klink soos ‘n
  refrein deur die Ou Testament. Dit word selfs aangevoer as rede waarom die volk
  in ballingskap gegaan het. In 2 Kronieke 36 staan: die volk het in ballingskap
  gegaan, totdat die land sy sabbatsjare vergoed gekry het.

  Al die dae wat die land woes gelê het, het
  dit gerus, om 70 jare vol te maak.

   

  Waarom, ek herhaal my vraag, sou dit nie ‘n
  goeie idee wees om ‘n jubeljaar te vier nie? Waarom sou ons dit nie probeer
  nie? Gemeente, die antwoord moet ons maar eerder eerlik onder oë sien. Ook al
  sou ons as mense dit wou, ons gaan dit nie regkry nie. Ons sit te vas aan die
  sonde. Die jubeljaar, die aangename jaar van die HERE, dit sal maar net iets
  bly om na te smag.

  ‘n Teleurstellende konstatering, inderdaad!

  (Tema: Christus kondig die aangename jaar van
  die HERE aan

 • ‘n teleurstellende konstatering)

 • ‘n hoopvolle nuwe begin

  In ons teks praat die Here Jesus oor die
  aangename jaar van die Here. Hy bedoel dan nie net aangenaam in die gewone sin van die woord nie. Sê maar iets soos
  dat dit lekker voel nie, of dat dit voor die wind gaan nie. As Jesus die woord aangenaam gebruik, skuil daar ‘n diep
  betekenis agter.

  Ons Heiland verwys hier naamlik na die
  instelling van die jubeljaar. Net soos trompette volgens die wet van Moses die
  jubeljaar moes aankondig, so doen Jesus dit nou. Sy stem klink soos ‘n trompet
  vanuit die sinagoge te Nasaret. Deur sy prediking, deur sy optrede staan daar vir
  die volk iets groots te wagte!  Iets wat
  die hele samelewing in beroering gaan bring.

  Elkeen sal daarmee in aanraking kom, arm en
  ryk, gevangene en vrye, blinde en siende, gebrokene en gesonde, elkeen, en dan
  ook in die diepste sin van die woord. Naamlik bevryding van sonde, bevryding
  van die satan.

  Ons teks is ‘n aanhaling uit ‘n profesie van
  Jesaja. Jesus het voorgelees uit die boekrol Jesaja. Hy het ‘n profesie
  voorgelees wat ook oor die jubeljaar gehandel het. Jesaja 61.

  Jesaja het daarna gesmag dat so ‘n jaar ooit
  ‘n keer sou aanbreek. En in opdrag van die Gees van die HERE profeteer hy oor
  hierdie jaar. Dit sal ‘n keer
  aanbreek in die toekoms. God sal self
  daarvoor sorg!

  En nou, gemeente, met Jesus se koms, was dit
  so ver! Jesus roep die aangename jaar van die HERE uit. Nadat Hy die profesie
  van Jesaja voorgelees het, sê Hy: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul!

  Geliefde gemeente, slegs ons Heiland waag Hom
  aan so ‘n uitspraak. Slegs ons Heiland is in staat om die konsekwensies van
  hierdie uitspraak te trek, om daarvoor pa te staan. Die aangename jaar van die
  HERE: Ek hoop om dit vir julle te bring!

  Broeders en susters, ons staan vandag op die
  drumpel van die jaar 2017.

  Of ons dit besef of nie, ook hierdie jaar
  ontvang ons as ‘n geskenk van God.

  Sal dit ‘n aangename jaar word? U het tien
  teen een al begin beplan vir die jaar 2017. Wat jy hierdie jaar wil doen, in
  jou werk. Of word dit miskien die jaar waarin jy gaan aftree? Na watter graad
  jy gaan, op skool. Watter studie jy wil volg, hierdie jaar. Dalk is daar
  gelukkiges onder ons wat al selfs vakansieplanne gemaak het vir êrens in 2017.

  Maar miskien gebeur daar hierdie jaar ook
  onverwagte dinge in jou lewe, goed of sleg. Dalk ontmoet jy jou lewensmaat. Dalk
  kry jy ‘n nuwe werk.

  Dalk word jy getref deur ‘n terugslag, ‘n
  ongeluk. Dalk breek jou eie sterfdag aan in hierdie jaar. Sal dit ‘n aangename
  jaar word?

  Wat is eintlik ‘n aangename jaar?

  Gemeente, laat ons vandag, op die drumpel van
  2017, in die eerste plek besef van wie ons ons tyd ontvang. God skenk ons elke
  dag, elke week, elke maand, elke jaar. En of dit aangenaam sal wees, hang van
  Hom af. Deur alle eeue heen het geen mens, geen samelewing, dit nog gewaag om
  ‘n jubeljaar uit te roep nie. Om hierdie gesondmakende, maar wel ingrypende
  wetgewing in praktyk te bring nie. Geen mens, of liewer, daar is een uitsondering.
  Want in ons teks het Christus dit wel aangekondig. Hy het wel daardie moedige
  stap geneem. Aan die begin van sy ampsperiode kondig Hy in die sinagoge van
  Nasaret sy program aan. En die skare was verslae oor sy leer, staan daar in
  vers 32. Want sy woord was met gesag.

  Dit was nie sommer net mooi woorde nie, Hy
  het self daarvoor ingestaan.

  Dus gemeente, danksy Jesus Christus weet ons
  dat daar soiets bestaan, kan bestaan, nie net in wetboeke nie, maar ook in die
  praktyk. ‘n Jubeljaar.

  Die wet van Moses is nooit uitgevoer nie. Dit
  is slegs op papier, of destyds was dit ‘n kliptafel, gerealiseer. Maar Christus
  het gesorg dat die bedoeling van hierdie wet tog voortgang vind. In die nuwe
  bedeling plant Christus vir Homself ‘n kerk. En juis vanuit die kerk begin die
  aangename jaar van die Here in die nuwe bedeling gestalte kry. Vanuit die kerk
  word mense se lewens herstel. Vanuit die kerk word, ja behoort!, die misstande
  in die samelewing aangekaart te word, en daarnatoe gewerk te word dat dit ook
  opgeruim word! Asof die kerk geen boodskap vir die samelewing sou hê nie.  Dit is die kerk se roeping, trou aan haar hoof
  Christus. Soos iemand ‘n keer gesê het. Daar is slegs een ekonimie wat goed is
  vir die hele skepping.

  Geen kapitalisme, geen kommunisme. Nee, dit
  is die nagmaalsekonomie.

  Slegs as ‘n mens leer om uit genade te lewe,
  alles van Christus te verwag, slegs so ‘n mens kan verantwoordelik omgaan met
  die skepping.

  Met sy naaste, met grond, met geld, met sy
  liggaam, met sy tyd.

  Ek roep u vandag daarom op, gemeente, aan die
  begin van ‘n nuwe jaar:

  Gee u lewe vir 2017 vorm vanuit die kerk. Die
  kerk, daar waar die Woord verkondig word. Dieselfde Woord wat Christus destyds
  in die sinagoge van Nasaret gebring het. Kom elke Sondag in 2017 trou kerk toe,
  oggend en aand. Sodat die prioriteite van jou lewe daar, aan die begin van elke
  nuwe week, weer reggestel kan word, weer op skerp gestel kan word.

  Moenie jou lewe, jou lewenskoers, laat
  bepaal, deur enigiets anders nie.

  Moenie op sleeptou geneem word deur wat die
  media jou voorskotel, faceboekvriende, moenie jou deur die politiek laat lei
  nie, moenie jou deur geld laat lei nie, moenie jou deur ‘n wêreld wat los van
  God leef laat lei nie.

  Kom trou kerk toe in 2017. Dit is wat saak
  maak! Laat dit jou voorneme vir 2017 wees. Stel jouself 100% beskikbaar om
  mede-arbeider in Christus se koninkryk te wees. Jy’t nie ‘n keuse nie. Christus
  beveel jou.

  Hy is ernstig om sy planne vir ‘n jubeljaar
  op aarde te verwesenlik, ‘n permanente jubeljaar. Dit is of in of uit. Wees toegewyd.
  Jou lewe, jou tyd behoort nie aan jouself nie. Alles is van Christus.

  Mag 2017 ‘n jaar van bloei word vir Christus
  se kerk, ook sy gemeente hier plaaslik. Dra jou deel by, moenie lyf wegsteek
  nie. Die ouderlinge kan dalk roukol hou, watter gemeentelede ontrou begin word
  in kerkbywoning.

  Maar die ouderlinge is nie in staat om alles
  te sien nie. Christus sien wel alles. Hy sien alles in jou lewe. Hy kyk binne
  in jou hart, na jou motiewe.

  Jy kan nie vir Hom om die bos lei nie.

  Ons lewe in God se genadetyd. Hy gee alles,
  tyd, geld, grond, liggaam, aan ons in bruikleen. Genadetyd. Nie tyd waarop ons
  reg het nie.

  Ons lewe is in sy hand. Laat ons daarom ook
  in DV 2017 ons tyd op ‘n bewuste manier gebruik.

  In ons teks het Christus die aangename jaar van
  die HERE aangekondig.

  Hy het ‘n hoopvolle nuwe begin gemaak. Die
  feit dat jy hier is, hier in die kerk, op hierdie eerste dag van die nuwe jaar,
  dit is onderdeel van sy kerkvergaderende werk. Hy span jou in. Hy soek nie lou
  arbeiders in sy koninkryk nie. Jy sit hier vandag, en Hy roep jou op om vir
  100% in sy diens te staan in 2017. Niks niks minder nie. En waarom sou ons nie
  vir Hom in brand staan nie? Wees maar net bewus van sy genade wat alles
  moontlik maak. Ook 2017 is tyd wat Christus, wat heers aan God se regterhand, wil
  gebruik om te werk na die koms van die jongste dag, die werklike aanbreek van
  die aangename tydperk.

  Die dag waarop Hy die jubeljaar vergoed sal
  laat aanbreek.

  Die dag waarop daar restitusie sal plaasvind,
  eerlike restitusie.

  Waarop elkeen aan God die eer sal gee wat Hy
  toekom.

  Die dag waarop Christus vrede op aarde sal
  aankondig.

  Amen. 

Liturgie: 

(kyk in preek)